NOVÝ SMĚR – ŘÍJENZprávy z veřejného zasedání zastupitelstva obce, konanéhodne 11. 9. 2023

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:

 • záměr prodeje části pozemku parc. č. 838/4 v k. ú. Stará Huť o výměře 8 m2;
 • Kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 928/9 v k. ú. Stará Huť o výměře 91 m2 za cenu 200 Kč/m2;
 • uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6033671/01 se společností ČEZ Distribuce, a. s.;
 • uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6025774/1 Stará Huť, NN pro parc. č. 260 se společností ČEZ Distribuce, a. s.;
 • přijetí dotace ve výši 79 300 Kč z rozpočtu Středočeského kraje Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt Vybavení jednotky SDH Stará Huť, ev. č. žádosti HAS/SDHAK/050910/2023, a pověřuje starostu k podpisu smlouvy;
 • společnost Leon Taurus s. r. o. IČ 04301188 jako dodavatele Předprojektové přípravy a kompletního dotačního managementu v rámci výzvy RES+ č. 3/2022 – Komunální FVE pro obec Stará Huť na základě výběrového řízení a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo;
 • Smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory na provozování Pošty partner ve výši 15 000 Kč měsíčně s platností od 1. 10. 2023 mezi Obcí Stará Huť a společností KORUNA PB s. r. o.;
 • finanční podporu na stavební úpravy objektu obchodu Koruna č.p. 450 pro potřeby provozování Pošty partner;
 • nabídku paní Lenky Ungerové na provozování služby senior taxi za cenu 30 Kč za jízdu pro seniora a doplatek 50 Kč, hrazený obcí a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí služeb mezi Obcí Stará Huť a paní Lenkou Ungerovou.

Zastupitelstvo obce Stará Huť neschválilo:

 • záměr prodeje části pozemku parc. č. 335/27 v k. ú. Stará Huť o výměře cca 40 m2.

Zastupitelstvo obce Stará Huť revokovalo:

 • usnesení č. 2/7/2019, kterým byl schválen návrh obsahu změny č. 2 územního plánu Stará Huť ze dne 9. 10. 2019.

V diskusi podal starosta obce tyto informace:

 • Informace o setkání s občany v KD dne 4. 9. 2023;
 • Seznámení s výzvou MěÚ Dobříš na vyjádření k podanému odvolání Mgr. Pavla Vacka proti vydanému rozhodnutí MěU Dobříš na odstranění stavby – kozí farma Stará Huť;
 • Informace o nabídkách na provozování služby senior taxi.

Paní Podhůrská vznesla dotaz, proč obec neschválila záměr na prodej pozemku;
Pan Podhůrský požádal o sdělení, kolikrát obec neschválila prodeje pozemků v posledním roce.
Paní Nováková upozornila na nerovný kanalizační poklop v ulici Karla Čapka a dále se dotázala, zda obec neuvažuje s pořízením cvičících a posilovacích prvků pro seniory a petangové hřiště na tzv. pláži u rybníka Strž.
Pan Pechr se tázal, zda by bylo možné zřídit přechod pro chodce u horní zastávky autobusu v ulici Knínská. Starosta obce odpověděl, že toto již bylo několikrát řešeno s odborem výstavby MěÚ Dobříš a Policií ČR.


Setkání občanů se zastupiteli

Začátkem září proběhlo setkání občanů se zastupiteli v Kulturním domě. Pan starosta informoval o zásadních aktivitách v obci. V současné době se jedná především o zpracování prováděcí projektové dokumentace na výstavbu nové budovy školy pro II. stupeň. Dále situaci ohledně nového územního plánu a s tím související stavební uzávěry, provozu pošty a Pošty partner, neúnosné situaci ohledně parkování vozidel v obci, záměru instalace herních a workoutových prvků na pláži u rybníka Strž, pořízení vybavení stany a mobilním ozvučením apod. Zastupitelé zároveň získali řadu podnětů a nápadů k řešení, především ve věci zabezpečení bezpečnosti chodců vůči bezohledným řidičům, bohužel i uvnitř obce, nikoliv pouze na komunikaci II/114.
Děkujeme všem, kdo se setkání zúčastnili, a těšíme se na další podobná pravidelná setkávání.


Senior Taxi

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo Smlouvu o poskytování služeb na provoz taxislužby pro seniory v obci Stará Huť.

Od 1. října 2023 si mohou občané starší 65 let objednat za částku 30 Kč (za jednu jízdu) taxi na cestu mezi Starou Hutí a Dobříší (oběma směry) na tel. č. 606 768 555.
V pracovní dny v době od 7 do 17 hod. se můžete nechat dopravit k lékaři, na nákup nebo třeba za přáteli pohodlně za přívětivou cenu. Objednání taxi proveďte den předem.
Jedná se o službu provozovanou Unger Taxi s finanční podporou obce.Předchozí článekDivadelní sezóna v kulturním domě
Další článek28. říjen 1918