Zastupitelstvo města Dobříše v prosinci schválilo klíčové body pro rok 2024

Foto: Denisa Havlíčková


Během prosincového zasedání Zastupitelstva města Dobříše, které proběhlo ve čtvrtek 14. prosince 2023, byly schváleny důležité body týkající se budoucího rozvoje města.

V úvodní části byly nejprve schváleny informace týkající se činnosti jednotlivých výborů. Mezi nejvýznamnější schválené body prosincového jednání pak patřilo schválení rozpočtu města na rok 2024, vyhodnocení akčního plánu za rok 2023 a schválení návrhu akčního plánu na rok 2024 z Programu rozvoje města Dobříše. Kromě těchto bodů nebyly schváleny vyšší měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva, předsedů a členů výborů a komisí a radních, jak umožňuje nová legislativa reagující na inflaci s tím, že z „ušetřených“ peněz byla schválena vyšší měsíční odměna neuvolněné místostarostky, která ač pracuje pro město na plný výkon, zůstává neuvolněnou místostarostkou. Byla také schválena smlouva o kontokorentním úvěru, který může dočasně překlenout nedostatek finančních prostředků během roku 2024, může pomoci při případném výpadku příjmů nebo na pokrytí výdajů, například pokud by město dostalo příležitost koupit pozemek pro výstavbu nové požární zbrojnice.

Dále bylo schváleno rozpočtové opatření č. 5/2023, včetně přehledu o plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. listopadu 2023, obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů, převod vlastnictví pozemku p. č. st. 4146 a nově vznikajícího pozemku p. č. 950/32 oddělovaného z pozemku p. č. 950/1, vše v k. ú. Dobříš.

Nicméně ne všechny body zasedání získaly podporu zastupitelů. Zamítnuty byly návrhy na zrušení obecně závazných vyhlášek č. 2/2023 a č. 7/2023, týkajících se daně z nemovitých věcí a místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Také byla zamítnuta žádost společnosti Dopravní Stavby Silnic, s. r. o., o splátkový kalendář na smluvní pokutu za nedokončení rekonstrukce ulice Žižkova a Čs. armády.

Zastupitelstvo vzalo také na vědomí pozvánku na valnou hromadu spol. Střediska zdraví, spol. s r. o., a delegovalo starostu města, aby se valné hromady účastnil a hlasoval pro navržená usnesení.
Zastupitelé schválili klíčové body, které významně ovlivní budoucí fungování města. Tato spíše nepopulární rozhodnutí zastupitelů však představují základní kameny pro ekonomickou stabilitu města v následujícím roce.

Videozáznam z celého jednání dobříšského zastupitelstva můžete zhlédnout přes YouTube na kanále dobristv.

Zpracovala DHPředchozí článekVyjádření rady města k dani z nemovitosti
Další článekVelký kalendář akcí města Dobříše 2024