Vyjádření rady města k dani z nemovitostiNa červnovém zastupitelstvu schválili zastupitelé zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti v Dobříši. Od 1. 1. 2024 se zvyšuje místní koeficient z 1 na 3 pro celé město. Pro dvě průmyslové zóny Dobříš sever (Doosan Bobcat, Van Leeuwen, Energon aj.) a Sv. Anna (spedice Kulda, KK Technoing) se místní koeficient zvyšuje z 1 na 5. Na podzim odsouhlasil parlament a následně prezident podepsal změnu zákona o dani z nemovitosti, kterým se nad rámec místního koeficientu v celé ČR zvyšuje daň v průměru 1,8krát. Ve výsledku tak pro celé město od r. 2024 platí koeficient 3 × 1,8 = 5,4.
Pro dvě průmyslové zóny pak 5 × 1,8 = 9.

Daň z nemovitosti se neměnila od r. 1998. Zde je srovnání zvýšení daně na modelových příkladech nemovitostí v Dobříši.

Modelová situace DobříšDaň 2023Daň 2024Navýšení Kč oproti 2023
Byt 1+1, 45 m2173 Kč934 Kč761 Kč
Byt 2+1, 80 m2263 Kč1420 Kč1157 Kč
Rodinný dům, 2 patra, 101 m2, pozemek 200 m2312 Kč1 685 Kč1 373 Kč
Rodinný dům, 2 patra, 154 m2, pozemek 807 m2385 Kč2 079 Kč1 694 Kč
Rodinný dům, 2 patra, 250 m2, pozemek 600 m2966 Kč5 216 Kč4 250 Kč

Investice do majetku města

Město se prostřednictvím usnesení zastupitelstva (zastupitelstvo č. 5/2023 z června 2023) zavázalo k tomu, že finanční prostředky, které získá z daně z nemovitosti, využije pro opravy a investice zvyšující kvalitu veřejného prostoru, a s tím samozřejmě související rekonstrukce infrastruktury, zejména dopravní a vodohospodářské. Tento jasný závazek tak je zohledněn i v plánu investičních akcí pro rok 2024.


Investiční akce na rok 2024

Rekonstrukce chodníku v ul. Hostomická: kompletní oprava chodníku v úseku od ul. Čs. armády až po lokalitu Na Čihadlech, včetně úpravy autobusových zastávek před Masarykovým sanatoriem. Součástí je oprava kanalizačních šachet, výměna a doplnění veřejného osvětlení, doplnění mobiliáře. Cílem je kromě zlepšení velmi špatného technického stavu povrchu chodníku také zvýšení bezpečnosti chodců a úpravy provozu prostřednictvím dopravně-inženýrských opatření. Předpoklad finančních nákladů: 10 000 000 Kč
Obnova vodovodů a kanalizace v lokalitě Ligrus: pokračující práce na kompletní výměně vodohospodářské infrastruktury započaté v roce 2023. Stáří vodohospodářských sítí v této lokalitě je více než 40 let. Předpoklad finančních nákladů: 5 800 000 Kč
Stavební úpravy ul. Husova: dokončení rozpracovaného projektu z letošního roku spočívajícího v kompletní rekonstrukci vozovky, chodníků a veřejného osvětlení, zároveň s vybudováním nových parkovacích stání v uvedené lokalitě. Předpoklad finančních nákladů: 2 500 000 Kč
Stavební úpravy ul. Tylova: navazující projekt v lokalitě spočívající v kompletní rekonstrukci uvedené ulice, včetně úpravy křižovatky a napojení na ul. Příbramská, s cílem zlepšit dopravní bezpečnost. Předpoklad finančních nákladů: 5 300 000 Kč
Přeložky inženýrských sítí NN a VN v ul. Mánesova: přípravné práce pro budoucí kompletní rekonstrukci ulice (v plánu na r. 2025) týkající se přeložek elektrických kabelů nízkého i vysokého napětí tak, aby nepůsobily kolizi s plánovanými novými parkovacími stáními a vozovkou. Předpoklad finančních nákladů: 1 000 000 Kč
Rekonstrukce ul. Truhlářská: kompletní oprava ulice spočívající v rekonstrukci vozovky, v opravě vjezdů a parkovacích stání, úpravě veřejného osvětlení a v souvisejících sadových úpravách zeleně. Předpoklad finančních nákladů: 2 000 00 Kč
Vybudování nových chodníků v ul. Pražská: kompletní stavba chodníků v úseku od železničního přejezdu k čerpací stanici v křížení s ul. Březová. První etapa (pravostranný chodník) byla dokončena v roce 2023. V letošním roce je v plánu vytvoření levostranného chodníku, bezpečných přechodů pro chodce, míst pro přecházení, úprava vjezdů, výměna veřejného osvětlení a dopravně-inženýrská opatření s cílem zvýšení bezpečnosti provozu. Předpoklad finančních nákladů: 4 500 000 Kč
Obnova vodovodů a kanalizace v ul. Rukavičkářská a Nad Papežem: kompletní výměna vodohospodářské infrastruktury v uvedených lokalitách, jejíž stáří se datuje do let 1975–1980. Předpoklad finančních nákladů: 4 500 000 Kč
Oprava vozovky a chodníků v ul. Nad Papežem: oprava povrchů stávající komunikace od křížení ul. Rukavičkářská k místu napojení na již zrealizovanou opravu povrchů směrem na Vlašku. Akce proběhne v koordinaci s výměnou vodohospodářských sítí v tomto úseku. Předpoklad finančních nákladů: 2 700 000 Kč
Oprava vozovky a chodníků v ul. Rukavičkářská: oprava povrchů stávající komunikace od křížení s ul. Nad Papežem na napojení u ul. Na Zlaté stezce, včetně vybudování nového autobusového zálivu ve směru na Prahu. Předpoklad finančních nákladů: 3 000 000 Kč
Oprava ul. Nová: oprava povrchů stávající komunikace včetně úpravy vjezdů, chodníků a dosavadních parkovacích stání. Předpoklad finančních nákladů: 2 800 000 Kč
Oprava ul. Jasmínová: oprava místní komunikace v návaznosti na obnovu vodohospodářské sítě, včetně opravy chodníků a úpravy veřejného osvětlení a souvisejících sadových úprav. Předpoklad finančních nákladů: 2 000 000 Kč
Opravy komunikací v lokalitě Vlaška: opravy místních komunikací v chatové oblasti navazující na předchozí zrealizované úseky prostřednictvím penetrovaného asfaltového recyklátu. Předpoklad finančních nákladů: 1 000 000 Kč
Oprava chodníku v ul. B. Smetany: kompletní oprava povrchu chodníků, které jsou ve velmi špatném technickém stavu. Předpokládané finanční náklady: 500 000 Kč
Obnova vodovodů a kanalizace v ul. Jasmínová: výměna a oprava kanalizačního řadu v uvedené lokalitě, s napojením do ul. Jeřábová. Předpoklad finančních nákladů: 700 000 Kč
Prohloubení a regenerace vrtů v lokalitě Lipíže: investice do vodního zdroje klíčového pro zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou. Předpoklad finančních nákladů: 1 500 000 Kč
Rekonstrukce městského veřejného osvětlení: pokračující etapa kompletní modernizace bodů veřejného osvětlení za úsporné LED zdroje v celé lokalitě města včetně úpravy souvisejících spínacích bodů a rozvaděčů s cílem úspory elektrické energie. Předpoklad finančních nákladů: 8 700 000 Kč


Kromě konkrétních projektů (viz rámeček), které jsou připraveny ve schváleném rozpočtu roku 2024 k realizaci, bude město i nadále pečovat o společný veřejný prostor formou pokračujících úprav veřejné zeleně, doplňování městského mobiliáře, i drobnějších oprav částí chodníků v centru i v obytných čtvrtích. Tyto finance v řádech mnoha statisíců korun jsou zohledněny v provozní části městského rozpočtu. Další priority města jsou pak zaznamenány v Programu rozvoje města Dobříše, s výhledem realizace až do roku 2028, který je samozřejmě veřejně dostupný na webu města.

Rozhodnutí o zvýšení koeficientu daně z nemovitosti předcházela důkladná debata mezi koaličními zastupiteli. Debata byla vedena také na platformě finančního výboru zastupitelstva. Město mimo jiné vycházelo z nezávislé finanční analýzy, která je dostupná na webových stránkách města a která zvýšení koeficientu přímo doporučuje. V důsledku konsolidace veřejných financí, které jsou nezbytné pro budoucí udržitelnost veřejných rozpočtů na celostátní úrovni, bylo vládou ČR rozhodnuto, že konsolidační balíček nebude zásadním způsobem měnit rozpočtové určení daní směrem k posílení rozpočtů místních samospráv a krajů. Výměnou za to obsahuje schválený konsolidační balíček právě onu změnu zákona o dani z nemovitosti, kterou se nad rámec místního koeficientu v celé ČR zvyšuje daň v průměru 1,8krát, a zároveň byly poníženy příjmy města z daně z příjmu právnických osob. Rozhodnutí o zvýšení koeficientu na naší místní úrovni v Dobříši schválení konsolidačního balíčku předcházelo. Bylo motivováno snahou o to, aby město i v dalších letech mohlo financovat důležité investice do rozvojových projektů prospěšných obyvatelům Dobříše.

Průmyslové zóny

Se zástupci firem v průmyslových zónách, kterým se nejvíce zvyšuje daň z nemovitosti, jsme opakovaně jednali. Deklarovali jsme, že pro rok 2024 nechceme se schváleným nastavením daně hýbat. Pokládáme za správné, aby daň pro občany byla vypočtena pomocí nižšího koeficientu než pro firmy. Rozhodnutí Ústavního soudu z července 2023 dává městům možnost nastavit místní koeficienty mnohem podrobněji až na jednotlivé ulice a čísla popisná. Pro rok 2025 jsme připraveni s dobříšskými firmami jednat o úpravách koeficientů, tak aby lépe odpovídaly dopadům provozu firem na město, na silniční síť, na životní prostředí, ale také například zohledňovaly zapojení místních firem do společenského života.

Do kdy je třeba daň zaplatit

Daň z nemovitosti vybírá Finanční správa, která obyvatelům rozesílá složenky. Následně vybrané daně převádí na účet města. Městský úřad nevyměřuje daň a nezná jednotlivé částky, které platí majitelé dobříšských nemovitostí. Daň z nemovitosti je splatná do 31. května. Pokud je částka daně vyšší než 5 000 Kč, lze ji hradit ve dvou splátkách, první do konce května a druhá do konce listopadu.

Sociální aspekty daně

Drtivá většina dobříšských domácností je schopna zvýšenou daň zaplatit. Přesto skokové navýšení daně z nemovitosti může některé občany dovést do nesnází. Na tyto případy je připraven záchranný sociální systém. Úřad práce zahrnuje daň z nemovitosti do výpočtů v rámci systému pomoci v hmotné nouzi. Osoba takto postižená může požádat o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou pomoc. Výše příspěvku je stanovena tak, aby občanovi (rodině) zůstala částka na živobytí.

Máme zájem o slušnou debatu

Za radu města jsme opakovaně deklarovali zájem o nastavení daně i dalších aspektech městských financí diskutovat. Proto jsme opakovaně podpořili návrhy zařadit tento bod na jednání, i když o nastavení daně rozhodlo zastupitelstvo již v červnu. Proto předkládáme zastupitelům veškeré podklady. Zásadní analýzy a vstupy pro tvorbu rozpočtu jsou také průběžně zveřejňovány na webu města. Otázkou, jak financovat náklady na správu městského majetku, se také opakovaně zabývali členové finančního a kontrolního výboru. Jedná se o poradní orgány zastupitelstva povinně zřizované na základě zákona o obcích. Na práci v těchto výborech se však kolegové z ANO odmítají podílet. V debatě na prosincovém zastupitelstvu jsme se však dostali do jiné roviny. Do roviny zavlečení „móresů“ a manipulace s občany přímo na úrovni státní politiky. Podávání zavádějících, a někdy i přímo nepravdivých informací vytržených z kontextu ze strany zastupitelů ANO jen vyvolává zášť a obavy o městské finance a přeneseně i obavy dobříšských občanů o jejich finance. Občanům je vše předkládáno po vzoru státní politiky, kde si jeden politik neváží druhého a svým vystupováním si tak bez jakýchkoli výčitek dovolí své kolegy zesměšňovat a urážet, jen aby získal za jakoukoli cenu přízeň co největšího počtu voličů.
Pan zastupitel Helebrant dokonce na jednání zastupitelstva prohlásil, že daň z nemovitosti pokládá ze nemorální! Přitom právě on patří mezi 200 osob v ČR, které rozhodují o změnách a rušení zákonů. Nikdo z představitelů ANO nikdy nenavrhl zrušení zákona o dani z nemovitosti. Smutné je, že opozice si dovolí kritizovat veškerou činnost koalice a nepředloží žádný jiný návrh finančního řešení.

Staráme se o majetek města

Město vlastní desítky budov včetně škol a školek, sportovní areály, vodovodní řad, síť ulic a chodníků, veřejné osvětlení, plochy zeleně. Investice do správy tohoto majetku nebyly v uplynulých letech dostatečné. I když se všechny předchozí radnice snažily investovat a opravovat, dosavadní tempo nestačí. Majetek města, a tedy majetek všech občanů, chátrá. Nikdo z kolegů, přestože vše kritizují, nikdo z nich ve skutečnosti neříká občanům, jaký by byl dopad, kdyby se voda, odpady či daň z nemovitosti nezdražily. Je to totiž nepopulární. Město by totiž mělo podstatně méně financí na investice a opravy. Vše by se rekonstruovalo pomaleji, či by se odkládalo a naše město by tak opět stagnovalo a chátralo.
Nejsme naivní a jsme si vědomi, že zvyšování daní není populární krok. Je to nicméně krok zodpovědný, a především prospěšný. Systémově neexistuje jiný legitimní nástroj pro financování chodu a investic města, než jsou právě daně. Není to trest, jak to bohužel někteří obyvatelé vnímají. Daňové výnosy jsou obecně základním příjmem do městského rozpočtu. Stát prostřednictvím konsolidačního balíčku přenesl zodpovědnost za financování rozvoje města více na místní úroveň. Výnos z daně z nemovitosti, který léta hrál okrajovou roli v příjmech většiny měst a obcí, se tak stává jedním z důležitých příjmů do městského rozpočtu. Proto bylo zastupitelstvem města v červnu 2023 schváleno usnesení, že výnos z daně z nemovitosti bude použit výhradně pro opravy a investice do veřejného prostoru a s tím související infrastruktury. Jsme přesvědčeni, že investice do majetku města jsou nutné a že z nich budou profitovat všichni obyvatelé i dobříšští majitelé nemovitostí.

Za radu města Pavel Svoboda, Tomáš Vokurka,
Jindřiška Romba, Dagmar Mášová,

Miroslav Sochor, Štěpán Souček, Jan ZbíralPředchozí článekBrutální zvýšení daní na Dobříši potvrzeno
Další článekZastupitelstvo města Dobříše v prosinci schválilo klíčové body pro rok 2024