Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2023 se podávají od 31. 10. 2022 do 30. 11. 2022

Foto: Denisa Havlíčková


Zastupitelstvo města Dobříše na svém zasedání konaném dne 8. 9. 2022 schválilo podmínky a rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení z rozpočtu města Dobříše na rok 2023. V termínu od 31. 10. do 30. 11. 2022 je možno podávat žádosti na předepsaném formuláři. Vše podstatné včetně manuálu je dostupné na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – „Dotace poskytované městem Dobříš“ – „Dotační řízení pro rok 2023“.

I pro příští kalendářní rok jsou vypsány 3 dotační programy:

1. sport a tělovýchova
2. kultura a umění
3. volný čas zaměřený zejména na výchovu a vzdělávání, prevenci kriminality a protidrogové aktivity

Zvlášť (tj. mimo dotační fond) je ponechána možnost přidělit individuální dotace (nebo dary – sponzoring) pro jednotlivce.
Byl ponechán i finanční příděl do dotačního fondu ve výši 2 % inkasovaných daňových a nedaňových příjmů v roce 2021, který činí 3 825 062,57 Kč. Spolu s nevyčerpanými dotacemi z roku 2021 včetně úroků ve výši 143 295,25 Kč bude v rámci dotačního fondu rozdělována částka 3 968 383 Kč. Procentuální rozdělení do jednotlivých programů bylo schváleno v následující podobě, viz přehled.
Žadatelé o dotaci mohou podat do celého dotačního řízení max. 2 žádosti (bez ohledu na druh programu). Dotaci je možno žádat na tyto dvě aktivity: a) „činnost“ a b) „projekty“, v rámci kterých lze podpořit i akce či cyklus akcí.
Dále byly schváleny drobné úpravy hodnoticích kritérií, nicméně i tentokrát jsou přepočítávací tabulky nastaveny tak, že kvalitní projekty budou plně podpořeny, i když nezískají maximum bodů, a naopak nekvalitní projekty podpořeny nebudou (pro dotaci v minimální výši je nutné získat alespoň cca 35 % bodů z celkového počtu).
Příjem žádosti na podatelně Městského úřadu Dobříš (osobní předání, zaslání poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem) probíhá od 31. 10. 2022 do 30. 11. 2022. Hodnocení a návrh na přidělení dotace proběhne na základě doporučení komise během prosince 2022 a ledna 2023. Rozhodnutí o přidělení dotace radou města a následně zastupitelstvem města je plánováno na únor 2023.
Věříme, že i v roce 2023 se podaří podpořit sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, které zpestří život obyvatelům Dobříše.

PodílRozděleno v roce 2022Příděl pro rok 2023
Program 1:67 %2 531 980 Kč2 658 817 Kč
Program 2:12 %410 240 Kč476 206 Kč
Program 3:21 %776 742 Kč833 360 Kč
Celkem3 718 962 Kč3 968 383 Kč

Dagmar Mášová,
předsedkyně komise pro dotační řízení
Jan Horník, tajemník úřaduPředchozí článekNepravdy z radnice – ODS Dobříš nás vodí za nos
Další článekPoděkování voličům