U nás na Dobříši: Poplatek za komunální odpadPoplatek za takzvaný komunální odpad není jednoduchou záležitostí ať už ve smyslu legislativním, tak politickém. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen „zákon o místních poplatcích“), mu věnuje značnou část oproti poplatkům ostatním. Víte, že poplatek za komunální odpad je samostatným institutem, zcela odlišným od takzvaného evidenčního a motivačního systému?

Evidenční a motivační systém vs. poplatek za odpad
Evidenční a motivační systém má dvě od sebe zcela odlišné funkce:
• Evidenční funkce: Prostřednictvím čárových/QR kódů umístěných na popelnicích se sleduje množství svezených popelnic (nikoli obsahu odpadu). Lze tak zaznamenat datum výsypu dané popelnice, místo jejího výsypu i druh vysypávané nádoby (směs, tříděný odpad). Díky této evidenci bylo možné začít svážet tříděný odpad přímo od domu.
• Motivační funkce: Cílí na možnost odměnit obyvatele za nakládání s odpady na základě relevantních údajů, a tím tak snížit výši poplatku za svoz komunálního odpadu.

A jak funguje poplatek za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad je jedním z několika takzvaných místních poplatků, jehož prostřednictvím se platí služby týkající se likvidace odpadů. Tento poplatek se hradí městu či obci. Ta pak využívá příslušnou společnost, která komunální odpad z popelnic převezme, sveze a následně jej dále odveze a uloží na skládku, či do spalovny. Tento proces je velmi nákladný a legislativa náklady na likvidaci odpadu stále navyšuje.

Zákonné možnosti výběru poplatku za komunální odpad
Jednou z možností je výběr poplatku v podobě takzvaného poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, tj. poplatku, který v sobě zahrnuje využívání obecního systému odpadového hospodářství jako ucelenou službu (paušální platba, pevně stanovená částka za službu). Vychází z principu, že z obecního systému odpadového hospodářství má prospěch každá osoba, která je přihlášena v obci nebo vlastní na území obce příslušnou nemovitost. Předpokládá se, že ten, kdo má v obci hlášený pobyt nebo nemovitost, využívá obcí provozovaný systém. Zjednodušeně řečeno jde o poplatek na hlavu s trvalým pobytem. Tento poplatek se od roku 2020 platí také ve městě Dobříš.

Výhody vybírání poplatku na hlavu
• Nejjednodušší model zpoplatnění odpadového hospodářství.
• Paušální charakter poplatku.
• Lze do něho promítnout reálné náklady města za odpadové hospodářství.
• Možnost uplatnit slevu z poplatku. Záleží na každém, jak často přistavuje nádoby ke svozu. Dle četnosti svozu příslušné popelnice se počítává sleva z poplatku za odpad.

Nevýhody vybírání poplatku na hlavu
• Horší vymahatelnost poplatku.
• Problém nájemců, kteří nevlastní nemovitosti a nejsou hlášeni k trvalému pobytu. Za objekt platí vlastník jeden paušální poplatek.
• Poplatek musí platit ty osoby, které mají na území města trvalý pobyt (spojeno s legislativou navázanou na trvalý pobyt). V určitých případech lze žádat o osvobození z poplatku.

Druhou možností je výběr takzvaného poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, tj. poplatek za nádobu (popelnici). Tento poplatek je složitější. Dle zákona jej platí fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Tento poplatek zohledňuje skutečné množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu. Podle toho jej lze vybírat za: 1. objem reálně odloženého odpadu, 2. hmotnosti reálně odloženého odpadu a za 3. za kapacitu soustřeďovacích prostředků na odpad. První dvě varianty vycházejí z teze, že každý platí tolik, kolik odpadu vyprodukuje. I tyto varianty mají svá pro a proti.

Nevýhody poplatku za odkládání odpadu
• Náročné požadavky na technické možnosti na straně svozové společnosti (instalace vážného systému).
• Přesná evidence hmotnosti či objemu vyváženého odpadu z každé jednotlivé nádoby. Přesné vážení nelze zcela zajistit technicky ani prakticky (nepřesné vážení s ohledem na roční období atp). S tím souvisí náročnost na přesné stanovení výše poplatku.
• Odložená splatnost. Tento poplatek se platí v následujícím kalendářním roce. Zpětná platba může znamenat nižší motivaci ke třídění. Vznikat mohou černé skládky, ty je město nuceno na své náklady likvidovat.

Výhody poplatku za odkládání odpadu
• Nejjednodušší pro osobní výpočet.
Třetí typ tohoto poplatku je takzvaný poplatek z kapacity, v minulosti byl využíván i na Dobříši. Jedná se o předplacení služby svozu směsného odpadu (černé popelnice) dle četnosti. Poplatek byl stanoven podle velikosti nádoby, množství nádob a četnosti svozů.

Nevýhody poplatku z kapacity
• Předplácí se dopředu na daný rok. Takové předplatné pak může ztrácet motivační charakter. Není třeba třídit, bylo-li zaplaceno.
• Riziko sníženého množství vytříděných komodit a vyšší množství směsného odpadu.
Likvidace směsného odpad je však legislativou stále obcím zdražována a představuje velké náklady. Současně obec bez vědomí reálných nákladů za daný rok obtížněji své náklady kalkuluje a vypočítává výši poplatku.

Výhody poplatku z kapacity
• Snazší vymahatelnost místního poplatku.
• Možnost nenechat vyvézt nádobu/popelnici bez označení známkou.

Zjednodušeně shrnuto, poplatek za popelnici se vyplatí malým obcím, kde náklady na odpady spočívají zejména ve svozu směsného komunálního odpadu. Menší obce mívají nižší náklady na ostatní služby s odpadovým hospodářstvím spojené (např. neprovozují sběrný dvůr, mají nízké náklady na výsyp veřejných košů, nemají zaveden adresný svoz tříděných odpadů apod.). Naopak pro velká města, která potřebují pokrýt i další náklady na odpadové hospodářství, je vhodnější poplatek na osobu. Do něho lze promítnout reálné náklady na tyto služby.

A jak je tomu na Dobříši?
Ve městě je vybírán poplatek na osobu (tedy za svozy směsného a tříděného odpadu, veřejnou síť na tříděné odpady, svozy zeleně, provoz sběrného dvora, výsyp košů, úklid černých skládek a litteringu a další služby). Město Dobříš v rámci odpadového hospodářství nabízí a zavedlo svoz tříděného odpadu přímo od domu, formou pytlového svozu či svozu popelnic na tříděný odpad. Část popelnic na tříděný odpad pro rodinné domy pořídilo město z dotace.
Zavádí se také pohodlnější možnost třídění u bytových domů, přímo k nim se přistavují kontejnery na tříděný odpad pořízené z dotace. Současně byly z dotace pořízeny biotejnery pro odkládání bioodpadu pro bytové domy. Provozován je sběrný dvůr. Umožňuje se získávat slevu za třídění odpadů.
Snahou města je redukovat celkové množství směsného odpadu, jehož svoz a likvidace je nejnákladnější složkou a je navíc legislativně stále nákladově navyšována. Čím více obyvatelé města vytřídí odpadu, tím vyšší odměnu za vytříděné komodity město obdrží. Současně klesnou náklady na ukládání směsného odpadu. Tyto peníze pak město může svým občanům vrátit ve formě slevy z poplatku.
Přesnou částku poplatku na r. 2024 vč. případné započtené slevy pro vaši domácnost najdete ve svém odpadovém účtu www.mojeodpadky.cz v lednu 2024. Poplatek lze zaplatit bankovním převodem nebo v hotovosti na pokladně městského úřadu, nejdéle však do 30. dubna 2024. V případě, že poplatek nebude uhrazen včas, ztrácí poplatník nárok na slevu.

Jindřiška Romba
a Kateřina RambouskováPředchozí článekJsou čísla Vaší silnou stránkou?
Další článekPoplatek za odpadve výši 1 200 Kč