Stručné informace ze 17. zasedání Zastupitelstva města DobříšeVeřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 9. února 2017 ve společenském sále KD Dobříš. Bylo přítomno 13 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: Mgr. Ivana Lenerová, Ing. Ivo Salcman, Ing. Karel Vítek, CSc., Mgr. Adam Böhm, Ing. Martin Musil a Ing. Denisa Havlíčková. Pan Radek Vystyd, MPA, a pan Filip Kahoun ohlásili pozdější příchod.

Nabídka ke koupi pozemků na základě předkupního práva vlastníka stavby

K tomuto bodu byla výkonným ředitelem skupiny Domov Alzheimer, panem Ing. Radkem Žádníkem, uvedena prezentace plánované výstavby Domova Alzheimer pro klienty, kteří trpí chronickými dušeními onemocněními, zejména Alzheimerovou nemocí, Parkinsonovou nemocí, Creutzfeldt-Jakobovou nemocí a podobnými typy chorob. Plánovaný Domov Alzheimer na Dobříši bude mít 120 lůžek pro klienty a poskytne tak přibližně 80 pracovních míst pro zaměstnance (ošetřovatele, sociální pracovníky atd.). Ing. Radek Žádník dále seznámil přítomné zastupitele a veřejnost s možnou variantou vybudování městské knihovny jako součásti plánované stavby Domova Alzheimer.
ZM neschválilo nabídku podílových spoluvlastníků, pana J. C. M., Zbiroh, a paní K. C. M., Opočno, ke koupi pozemků parc. č. st. 2028, o výměře 56 m2, a parc. č. st. 2411, o výměře 74 m2, v k.ú. a obci Dobříš z titulu zákonného předkupního práva k pozemkům dle § 3056 zákona č. 89/2012, na nichž jsou umístěny stavby ve vlastnictví města Dobříše, a to stavba bez čp./č.e. (garáže u polikliniky) na pozemku parc. č. st. 2028 a stavby čp. 1622 (bývalý obchod Quelle) na pozemku parc. č. st. 2411, za nabízenou kupní cenu ve výši 2 100 Kč/m2.
ZM pověřilo radu města jednáním se společností ALDOB, z.ú., ve věci podmínek spolupráce s městem při výstavbě zařízení se sociálními službami a předložením nabídky podmínek spolupráce při výstavbě nové městské knihovny.

Grantové řízení na poskytnutí finančních grantů z Grantového fondu města Dobříše na rok 2017 od 50 000 Kč

Ing. Marek Vávra, předseda komise pro školství a spolkovou činnost, představil způsob vyhodnocování žádostí o grant z Grantového fondu města Dobříše, návrhy na výši grantů jednotlivým spolkům a organizacím od 50 000 Kč komisí pro přidělování grantu z Grantového fondu a radou města.
ZM schválilo přidělení finančních grantů od 50 000 Kč z Grantového fondu města Dobříše v souladu s předloženým návrhem Rady města Dobříše a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, takto:
Junák – český skaut – grant ve výši 100 000 Kč,
Rodinné centrum Dobříšek, o.s. – grant ve výši 116 000 Kč,
Muzejní spolek Dobříšska, o.s. – grant ve výši 120 000 Kč,
Gymnastika Dobříš – grant ve výši 130 000 Kč,
Občanské sdružení CACIT – grant ve výši 75 000 Kč,
Orel Jednota Dobříš – grant ve výši 100 000 Kč,
Tělocvičná Jednota Sokol Dobříš – grant ve výši 130 000 Kč,
Tenis Centrum Dobříš, o.s. – grant ve výši 90 000 Kč,
Klub volejbalu Dobříš – grant ve výši 60 000 Kč,
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice Dobříš – grant ve výši 70 000 Kč,
OK Dobříš, z.s. – grant ve výši 70 000 Kč,
Proxima Sociale, o.p.s. – grant ve výši 60 000 Kč,
Farní charita Starý Knín – grant ve výši 90 000 Kč,
Magdaléna, o.p.s. – grant ve výši 80 000 Kč,
Stéblo, z.s. – grant ve výši 240 000 Kč,
Okrašlovací spolek města Dobříše – grant ve výši 80 000 Kč.

Žádosti o dotaci z Grantového fondu města Dobříše pro rok 2017, podané nebo doplněné po skončení lhůty stanovené pro podávání žádostí

ZM schválilo poskytnutí daru ve výši 500 000 Kč spolku Městský fotbalový klub a poskytnutí daru ve výši 40 000 Kč pobočnému spolku Český kynologický svaz ZKO Dobříš.

Rozpočtové opatření č. 1/2017, vč. přehledu o plnění rozpočtu za rok 2016, schválení poskytnutí finančního daru

Komentář k rozpočtovému opatření č. 1/2017 přednesl Ing. Tomáš Hadžega. Na úvod doplnil, že schválení předešlého bodu programu znamená přesun částky 620 tis. Kč z organizace (dále ORG.) č. 515 – Fond sportu, kultury a volné času (grantový fond), do ORG. č. 523 – Dary a ostatní příspěvky, a v této souvislosti doplňuje návrh rozpočtového opatření č. 2/2017.
Dále uvedl, že celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou navyšuje o 15 504 tis. Kč (příjmy celkem činí cca 199 mil. Kč) a výdajové stránky o 28 770 tis. Kč (výdaje celkem činní cca 240 mil. Kč).
Změnu v celkovém financování tvoří dorovnání zůstatku na účtech města dle skutečnosti k 1. 1. 2017 ve výši 14 788 tis. Kč. Převáděný zůstatek z roku 2016 je ve výši 61 778 tis. Kč, čímž dochází k tomu, že původní rezerva ve výši 13 612 tis. Kč se zvyšuje na 15 124 tis. Kč.
Konstatoval, že podrobné informace k příjmům mají zastupitelé v podkladech a pokud mají dotazy, zodpoví je. Ohledně výdajů se Ing. Tomáš Hadžega ve stručnosti zmínil o ORG. 232 – Místní zastupitelské orgány, kdy na základě legislativní změny dochází k navýšení odměn včetně odvodů zastupitelům a počítá se s finančními dary 10 členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou zastupiteli města, +210 tis. Kč. V ORG. 262 – Městský mobiliář, sochy, je počítáno se zprovozněním fontány s vodotryskem na Komenského nám, +160 tis. Kč, a zhotovení podstavce ke kopii sochy Sv. Leonarda, +190 tis. Kč.
ORG. 303 – Rekonstrukce a opravy místních komunikací, řeší proplacení 10 % smluvní pozastávky plnění za nedodělky a vady ze stavebních úprav komunikací z r. 2016 (ul. Zborovská, Na Kole, okružní křižovatka, Rukavičkářská), +1 500 tis. Kč, převedená z loňského roku a vyplácí se v letošním roce.
ORG. 507 – Městská knihovna Dobříš – dojde ke stavebním úpravám sociálního zázemí knihovny (WC pro veřejnost), +150 tis. Kč.
ORG. 523 – Dary a ostatní příspěvky, kromě schválených darů MFK a kynologickému klubu také dar ve výši 60 tis. Kč na spolufinancování člunu pro Hasičský záchranný sbor Příbram a v prosinci 2016 byl schválen dar 70 tis. Kč pro ZŠ Trnka Dobříš, +130 tis. Kč.
ORG. 2024 – Pozemky – odkupy a nájmy – v programu tohoto zastupitelstva je odkup pozemku v lokalitě Nad Papežem od Ing. Janči (3 088 m2 á 350 Kč) a dále je počítána rezerva na výkupy pozemků pod komunikacemi, +1 460 tis. Kč.
ORG. 2038 – Výměna vodovodu a kanalizace: Malá Strana a přilehlé oblasti – v rámci schválené opravy v ulicích Na Lukách a U Slovanky bylo KMR doporučeno jejich mírné rozšíření, +500 tis. Kč, na opravu krátkých propojek.
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města za rok 2016.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017.
ZM schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 60 tis. Kč na pořízení záchranářského člunu pro Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Příbram a ukládá radě města uzavřít příslušnou darovací smlouvu.

Finanční dar pro členy finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva města

ZM neschválilo udělení jednorázového finančního daru za práci v roce 2016 členům kontrolního a finančního výboru zastupitelstva města, kteří nejsou členy zastupitelstva, a to ve výši 5 000 Kč.

Úprava výše nájemného ve vztahu ke společníkům Středisko zdraví, spol. s r.o.

ZM vzalo na vědomí informaci jednatele Střediska zdraví, spol. s r.o., pana Mgr. Tomáše Vokurky, DiS., o stavu vyjednávání o úpravě nájemného se společníky a pověřuje místostarostu města pana Ing. Tomáše Hadžegu dalším jednáním.

Kupní smlouva – odkup pozemku parc. č. 1319/21 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita Nad Papežem)

ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako kupujícím, a panem T. J., Praha 5, jako prodávajícím, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 1319/21 (trvalý travní porost), o výměře 3 088 m2 (lokalita Nad Papežem), za nabídkovou kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. 1 080 800 Kč.

Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 1430/24 v k.ú. a obci Dobříš (ul. Březová)

ZM schválilo nabídku bezpodílových spoluvlastníků pozemku parc. č. 1430/24 (ostatní plocha/manipulační plocha), o výměře 664 m2, v k.ú. a obci Dobříš (ul. Březová), manželů pana P. N., Praha 7 – Holešovice, a paní S. N., Řitka, na koupi shora uvedeného pozemku městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové nám 119, Dobříš, za kupní cenu ve výši 60 Kč/m2, tj. celkem 39 840 Kč, a o tomto schvaluje uzavřít kupní smlouvu.

Návrh na vydání změny č. 2 územního plánu Dobříš opatřením obecné povahy

Úvodní slovo k projednávanému bodu přednesl pan Radek Vystyd, MPA. Na vysvětlení uvedl, že první částí tohoto bodu je změna koeficientu zastavitelnosti plochy, kde se nachází budova kina, dále zahrada u RD Ing. J. N., narovnání hranic v lokalitě Větrník, aby byly v souladu s územním plánem, a začlenění do územního plánu plochy pod stávající prodejnou tabáku na Větrníku nedaleko parkoviště. Dále touto změnou vezme zastupitelstvo na vědomí vymezený koridor obchvatu města Dobříše, což musí být převzato z nadřazené územně plánovací dokumentace a koridor pro VVN ve vlastnictví ČEZ Distribuce. Zároveň se touto změnou posouvá termín na zpracování územních studií o 5 let později.
ZM konstatovalo ověření, že změna č. 2 územního plánu Dobříš není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje včetně jejich 1. aktualizace, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje (v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu – stavební zákon – ve znění pozdějších předpisů).
ZM rozhodlo v souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných při veřejném projednání návrhu změny č. 2 územního plánu tak, jak je uvedeno v textu odůvodnění změny č. 2 ÚP.
ZM souhlasilo s vyhodnocením připomínek, které je uvedeno v textu odůvodnění změny č. 2 ÚP.
ZM rozhodlo o vydání Změny č. 2 územního plánu Dobříš formou opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na revokaci usnesení č. 6/10/2016/ZM – darovací smlouva s S.P.T. Trading, spol. s r.o.

ZM revokovalo usnesení č. 6/10/2016/ZM ze dne 11. 2. 2016, kterým Zastupitelstvo města Dobříše schválilo darovací smlouvu mezi
S.P.T., spol. s r.o., IČ 48035424, se sídlem Mníšek pod Brdy 600, Mníšek pod Brdy, jako dárcem, a městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1430/57, o výměře 207 m2, a parc. č. 1430/76, o výměře 28 m2, (oddělených dle GP 3373-9/2015 z pozemku parc. č. 1430/21), jakož i stavby pozemní komunikace, chodníku a veřejného osvětlení, vše v k.ú. a obci Dobříš (lokalita ul. Březová).
ZM schválilo darovací smlouvu mezi S.P.T. Trading spol. s r.o., IČ 48951579, Ringhofferova 115/1, Praha 5 – Třebonice, jako dárcem, a městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 1430/57, o výměře 207 m2, a parc. č. 1430/76, o výměře 28 m2 (oddělených dle GP 3373-9/2015 z pozemku parc. č. 1430/21), jakož i stavby pozemní komunikace, chodníku a veřejného osvětlení, vše v k.ú. a obci Dobříš (lokalita ul. Březová).

Partnerství mezi městy Dobříš a Humenné na Slovensku

ZM souhlasilo se zahájením jednání o uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Dobříš a městem Humenné na Slovensku a pověřuje Radu města Dobříše vypracováním smlouvy o spolupráci a jejím předložením ke schválení Zastupitelstvu města Dobříše.

Pravidla pro ustanovení a činnost redakční rady Dobříšských listů

Starosta města vyzval paní Nikol Sevaldovou, aby představila přítomným zastupitelům pravidla pro ustanovení a činnost redakční rady Dobříšských listů.
Starosta města zdůraznil, že redakční rada Dobříšské listy neřídí, je to v podstatě orgán dohledu, dává podněty zastupitelstvu města; redaktor je zaměstnanec města. Předsedou redakční rady je zastupitel.
Do diskuze k předloženým pravidlům a koncepci proběhla diskuze mezi Bc. Radkem Řechkou, Bc. J. V., Mgr. Jindřiškou Kastnerovou a Mgr. Stanislavem Vackem, MPA.
ZM vzalo na vědomí návrh pravidel pro ustanovení a činnost redakční rady a statutu Dobříšských listů a prodlužuje termín dopracování koncepce DL do příštího jednání zastupitelstva města.

Diskuze

Na úvod diskuzního bodu vystoupil Mgr. Stanislav Vacek, MPA, sdělil, že na město byl doručen dopis, žádost od farnosti, na rekonstrukci kruchty pro varhany. Rada města o této žádosti předběžně jednala, bylo navrhováno několik možností finanční podpory, například vyhlášení veřejné registrované sbírky. Tato instituce je podporována radou zejména z toho důvodu, aby bylo zřejmé, že i občané mají o rekonstrukci zájem. Město se rádo připojí s finanční částkou.
Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, uvedl, že různé návrhy možností finanční podpory budou projednávány na různých platformách a konkrétní návrh bude poté předložen zastupitelstvu.
MUDr. Stanislav Holobrada vstoupil do diskuze s připomínkou probíhajícího pilotního projektu sběru tříděného odpadu na Malé Straně v Dobříši. Vyzval zastupitele, aby nezapomněli, že do určitého termínu by měla být schválena OZV, a to na základě seriózní analýzy.
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, informoval, že vyhodnocení se uskuteční na konci března letošního roku. Z řad veřejnosti vystoupila Ing. R. N., poděkovala zastupitelům za možnost zavedení nového systému třídění, uvedla, že se vše vrátilo do normálního stavu, občané jsou spokojeni, třídí víc a lépe.
Ing. Jan Marek, jednatel DOKAS, s.r.o., potvrdil, že odpad je lépe vytříděn, je ho více a z toho plyne finanční úleva za směsný odpad.

Nikol Sevaldová, propagace města, zdroj: zápis ZMPředchozí článekDomov Alzheimer
Další článekMěstská policie Dobříš má nové prostory