Stručné informace z 18. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Veřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 20. dubna 2017 ve společenském sále KD Dobříš. Bylo přítomno 17 členů zastupitelstva. Pozdější příchod předem ohlásili: RNDr. Jiří Kastner, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Denisa Havlíčková a pan Filip Kahoun; dřívější odchod oznámil Ing. Marek Vávra a Ing. Martin Musil.

Zajištění zdravotní péče – Středisko zdraví, s.r.o. – jednatel SZ

Informaci o aktuálním problému, týkajícím se Střediska zdraví, který souvisí se zajištěním zdravotní péče, představil úvodním slovem jednatel Střediska zdraví, s.r.o., Mgr. Tomáš Vokurka, DiS.
Sdělil, že na vlastní žádost odchází z pracovního poměru k 30. 4. 2017 paní MUDr. K., která zajišťuje ambulanci praktického lékaře pro dospělé, a k 30. 6. 2017 paní MUDr. P., zajišťující ambulanci pro děti a dorost.
Problém je nadále intenzivně řešen v rámci kompetencí jednatele, ve spolupráci s majitelem, tj. městem Dobříš, a minoritními společníky, ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, který je registrátorem zdravotních služeb ve Středočeském kraji, i ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, které mají ze zákona povinnost zajišťovat zdravotní péči v ČR.
ZM bere na vědomí informaci jednatele Střediska zdraví, s.r.o., o poskytování zdravotní péče v oblasti praktického a dětského lékařství a apeluje na krajský úřad o aktivní spolupráci při zajištění řešení tohoto naléhavého problému.

Komise Zdravého města a místní Agendy 21

Úvodním slovem představila projednávaný bod zastupitelka Ing. Denisa Havlíčková. Město Dobříš je členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2008 (Zastupitelstvem města byla přijata deklarace 28. 2. 2008, která vymezuje Projekt Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21.). Projekt Zdravé město a MA21 znamená organizování osvětových kampaní, veřejných fór, kulatých stolů či plánovacích setkání pro veřejnost, veřejná projednávání, akce napříč generacemi občanů, ale také zkvalitňování systému strategického plánování a řízení, zavádění standardů kvality apod.
Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, doplnil, že komise se nezříká spolupráce se všemi zastupiteli, je možnost, aby se zapojili i podnikatelé, pokud má někdo ze zastupitelů na někoho napojení, kontakt. Mgr. Jitka Urbanová vznesla dotaz, zda je možné dosáhnout na nějakou dotaci. Odpověděla Ing. Denisa Havlíčková a Bc. Radek Řechka: záleží, jak se město „posouvá“ v kategoriích, spoluúčast na dotaci je 5%.
ZM bere na vědomí ustanovení komise Zdravého města a místní Agendy 21, která je poradním orgánem rady města a která odborně a manažersky dohlíží nad procesy ZM a MA21 a je v tomto složení – předseda: Ing. Denisa Havlíčková (politik ZM a MA21), místopředseda: Bc. Radek Řechka (tajemník úřadu), tajemník (administrátor): Šárka Krůtová, DiS. (koordinátor ZM a MA21)
Veřejná správa:
Ing. Markéta Čermáková, MBA (radní pro správu majetku města a vedení městské policie, město Dobříš), Ing. Alena Harmanová (vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, město Dobříš), Mgr. Jindřiška Kastnerová (ředitelka Kulturního střediska Dobříš, p.o.), Mgr. Bohumila Pallagyová (ředitelka – 2. ZŠ Dobříš)
Neziskový sektor:
Lucie Bubancová (koordinátorka – Rodinné centrum Dobříšek, z.s.), Josef Šimonovský (předseda Klubu důchodců Dobříš, z.s.), Bc. Markéta Dvořáková, DiS. (ředitelka – Brdy–Vltava, o.p.s.)
Podnikatelský sektor:
Mgr. Tomáš Vokurka, DiS. (jednatel Střediska zdraví, spol. s r.o.), Pavel Bodor (vedoucí úseku PR a propagace společnosti – Dokas Dobříš, s.r.o.)

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 6. 4. 2017

ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru města Dobříše ze dne 6. 4. 2017.

Zápis z jednání kontrolního výboru města Dobříše ze dne 6. 3. 2017 a 9. 1. 2017

ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru města Dobříše ze dne 9. 1. 2017 a ze dne 6. 3. 2017.

Rozpočtové opatření č. 2/2017, vč. přehledu o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města k 31. 3. 2017

Komentář k rozpočtovému opatření č. 2/2017 úvodním slovem představil Ing. Tomáš Hadžega. Předložený návrh rozpočtového opatření č. 2/2017 zohledňuje zejména skutečnosti, které nebyly známy v době schvalování rozpočtu města na rok 2017.
V příjmové stránce Ing. Tomáš Hadžega informoval o položce navýšení neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ČR na projekt Výměna krovu a střešní krytiny kostela Povýšení sv. Kříže ve výši 200 tis. Kč, rekonstrukce Sběrného dvora v Dobříši – po výběru dodavatele se snížily celkové náklady na akci, a poměrem k nim také dotace o 1 423 tis. Kč, a průtoková dotace na sociální služby ve výši 1 434 tis. Kč od Stč. kraje pro příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba Dobříš.
Co se týče výdajových položek, informoval Ing. Tomáš Hadžega o vybavení nově vybudovaných šaten v rámci provozního příspěvku škole (není součástí projektu „Varna, šatny, učebny ZŠ Dobříš, Komenského náměstí“) + 1 200 tis. Kč; část nákladů hradí také škola ze svého rozpočtu; dále v rámci org. 211 bourání a zpevněné plochy za ZŠ Dobříš dle výběrového řízení + 850 tis. Kč – původně bylo součástí projektu na ORG. 213 – 850 tis. Kč. V ORG. 302 úsekové měření rychlosti – pořízení druhého radaru do ulice Plk. Petroviče + 1 650 tis. Kč. Dále Kopáčkův dvůr – v rámci schválené podnájemní smlouvy se společností Dokas byla dohodnuta součinnost na zajištění nového oplocení + 90 tis. Kč a nákup nového mobiliáře na různé akce do Kopáčkova dvora vč. domku na uskladnění + 190 tis. Kč.
Z důvodu dokončení rozsáhlého rozšíření veřejného osvětlení (VO) v ulici Jeřábová z roku 2016 je nutné posílit rozpočet s ohledem na rozšíření VO v Husově parčíku, u autobusové zastávky Bobcat a v ulici Jáchymovská, celkem 488 tis. Kč. V ORG. 2007 – výměna vodovodu a kanalizace (V+K) na Mírovém náměstí v souvislosti s dodatečným záměrem opravy dlažby části náměstí, v úseku cca od „Černé labutě po sokolovnu“ + 450 tis. Kč.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017

Prodej části pozemku č. 2471/6, v k.ú. a obci Dobříš (ul. Dubinské Kaštánky – lokalita Krásný život)

Úvodním slovem představila projednávaný bod majetkových věcí paní Mgr. Petra Neubergerová. Na základě projednání dne 14. 2. 2017, usnesením č. 9/4/2014/RM, předkládá zastupitelstvu rada města ke schválení úplatný převod vlastnického práva k části cca 202 m2 pozemku parc. č. 2471/6, v k.ú. a obci Dobříš, panu J. R. a paní S. R., jako vlastníkům sousedního pozemku.
Celková výměra pozemku činí 204 m2, avšak pozemek je nutné oddělit geometrickým plánem, který budou zajišťovat na svůj náklad kupující.
ZM schvaluje úplatný převod vlastnického práva k části cca 202 m2 pozemku parc. č. 2471/6, v k.ú. a obci Dobříš, panu J. R. a paní S. R., Dobříš, za kupní cenu ve výši 339 Kč/m2 a o tomto schvaluje uzavřít kupní smlouvu, za podmínky, že kupující na svůj náklad zajistí oddělovací geometrický plán.

Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č 1896/21, v k.ú. a obci Dobříš (lokalita Brodce)

Úvodním slovem představila projednávaný bod majetkových věcí paní Mgr. Petra Neubergerová. Kupní smlouva je předkládána na základě žádosti o odkoupení části, a to cca 63 m2, pozemku parc. č. 1896/21 v lokalitě Brodce, zaslanou panem R. S., Dobříš. Jedná se o pozemek nevyužívaný a neudržovaný, který má dle mapy sloužit jako příjezdová cesta k pozemku parc. č. 1896/81, jehož je žadatel vlastníkem.
Pronájem pozemku neřeší aktuální potřebu nájemců týkající se získání souhlasu stavebního úřadu s vybudováním stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1896/81. Výměra pozemku nesplňuje parametry zastavitelnosti. Majitelé mají souhlas sousedů se stavbou.
Směrná hodnota pozemku činí za 63 m2 celkem 25 365,69 Kč, tj. 403 Kč/m2.
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem Dobříš, IČ: 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, jako prodávajícím, a manželi, panem R. S. a G. S., Dobříš, jako kupujícími, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva k nově vzniklému pozemku, parc. č. 1896/210, o výměře 65 m2, který byl oddělen z pozemku parc. č. 1896/21 na základě GP č. 3548-5/2017 za kupní cenu 400 Kč/m2.

Prodej stavby bez čp./č.e. (garáže u polikliniky) na pozemku parc. č. 2028 a stavby čp. 1622 (bývalý obchod Quelle) na pozemku parc. č. 2411

ZM schvaluje úplatné převody vlastnického práva ke stavbě bez čp./č.e. (garáže u polikliniky) na pozemku parc. č. 2028 a stavbě čp. 1622 (bývalý obchod Quelle) na pozemku parc. č. 2411, vše v k.ú. a obci Dobříš, ve prospěch vlastníka pozemků, na nichž se stavby nacházejí, tj. spol. ALDOB, z.ú., IČ: 04928768, Milotická 458/14, Praha 5, a v souladu s § 3056 zákona č. 89/2012, tj. zákonným předkupním právem vlastníka pozemků za kupní cenu stanovenou na základě znaleckého posudku celkem ve výši 15 000 Kč, a o tomto schvaluje uzavřít kupní smlouvy.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru mezi městem a Českou spořitelnou, a.s.

ZM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru mezi městem Dobříš, Mírové nám. 119, IČ: 00242098, a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ: 45244782, jehož předmětem je snížení úrokové sazby.

Koncepce Dobříšských listů

Paní Nikol Sevaldová úvodním slovem představila projednávaný bod. Informovala zastupitele a přítomnou veřejnost, že předkládá dopracovaný statut dobříšského městského informačního zpravodaje – Dobříšských listů. Mgr. Stanislav Vacek, MPA, doplnil, že by bylo vhodné zvolit minimálně redakční radu, tj. mediální výbor.
ZM rozhodlo o zřízení mediálního výboru Zastupitelstva města Dobříše s působností redakční rady Dobříšských listů a volí z řad Zastupitelstva města Dobříše předsedu mediálního výboru, pana JUDr. Jaroslava Musila, místopředsedu dr. Jana Lachmana a členku paní Annu Kozákovou.
ZM schvaluje koncepci Dobříšských listů.

Diskuze

Informace k projednávání územní studie Úvozová a Ke Bzdince, Dobříš – vedoucí OVŽP MěÚ Dobříš

Úvodním slovem k tomuto diskuznímu bodu vystoupila paní Ing. Markéta Malá, referentka odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Dobříši, úřadu územního plánování.
Sdělila, že tento návrh územní studie zpracovala paní Ing. K., vybraná ve výběrovém řízení. Zpracovala koncept, který byl projednán vlastnicky, s veřejností a připomínkován. Tyto připomínky budou dále zapracovány do návrhu územní studie a znovu projednány s veřejností.
Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, připomněl přítomným, že územní studii neschvaluje město, ale městský úřad, konkrétně úřad územního plánování. Veřejná projednání jsou svolávána proto, aby dostala prostor veřejnost k vyjádření. Každá územní studie řeší detaily určitého území v souladu se schválenou tzv. „Koncepcí rozvoje lokalit města Dobříš v souvislosti se zpracováním územních studií“. Studie není schvalována zastupitelstvem.
Po rozsáhlé diskuzi k tomuto tématu, k němuž se vyjadřovala jak široká veřejnost, tak zastupitelé města, bylo přijato toto usnesení:
ZM doporučuje odboru výstavby a životního prostředí, úřadu územního plánování Městského úřadu v Dobříši, aby z důvodu nesplnění podmínek etapizace zástavby ukončil pořizování územní studie Úvozová a Ke Bzdince a neschválil možnost využití územní studie Úvozová a Ke Bzdince jako podkladu pro rozhodování v území a pro její územně plánovací dokumentace a její změny.

Návrh na revokaci usnesení 12/10/2016/ZM – dle doručeného podnětu zastupitele města

Ing. Karel Vítek, CSc., uvedl projednávaný bod v diskuzi úvodním slovem a prezentací; dále upozornil, že nyní hovoří jako předseda zahrádkářského svazu.
Konstatoval, že zahrádkáři chtějí pozemky pouze pro zahrádkaření, potřebují je oplotit. Jedná se o 13 zahrádek o 390 m2 včetně studny, max. domky do 16 m2. Zahrádkáři jsou aktivní organizace, založená v roce 1962, jejíž činnost nebyla nikdy přerušena, mají 100 členů. Od roku 1988 provozují moštárnu. Předmětem prezentace byly výňatky z textové části územního plánu města Dobříše, strategického plánu města Dobříše a stavebního zákona.
Dle Ing. Karla Vítka, CSc., se zahrádkaření na Dobříši zastavilo, územní plán zahrádkaření neumožňuje, což je dle pana předsedy zahrádkářského svazu nezákonné. 1. 10. 2016 začali budovat osadu.
Po dlouhé diskuzi ZM neschválilo souhlas se změnou kultury na pozemku čp. 1033/31, v k.ú. a obci Dobříš, z orné půdy na zahradu a s vybudováním oplocení pro ochranu pěstovaných kultur v této zahradě.

Vyjádření k architektonické studii „spolkového domu” – podnět zastupitele města

Úvodním slovem představil projednávaný bod pan Ing. Ivo Salcman, který vyjádřil politování nad tím, že je tento bod předkládán v tak pozdní hodině a v diskuzi. Připravil prezentaci, která obsahovala analýzu plánované výstavby spolkového domu. Konstatoval, že celá problematika začala na pořádání „kulatého stolu“, kdy se seznámil s projektem. Upřednostňuje podívat se na problematiku komplexně, aby dům zapadl a byl ekonomicky co nejlépe využit. Z tohoto důvodu se rozhodl této věci více věnovat, a proto absolvoval několik setkání z oblasti kultury a volnočasových aktivit, také setkání s ředitelkou knihovny. Snažil se vyhodnotit, čím by mohl spolkový dům nejlépe prospět.
Architekt spolkového domu, Ing. arch. Z. za 4DS uvedl, že vyhráli v minulosti veřejnou architektonickou soutěž, kdy bylo zadáním zachování kinosálu a kolem něho byla nová hmota, kde měla být knihovna. Pak se dlouhou dobu nedělo nic a nyní nové vedení města přišlo s novým zadáním. Na základě nového zadání architekti zachovali koncepci. Je to budova, která dobře koresponduje s okolím, zohledňuje kontext okolních budov, má dobré měřítko a z toho vycházeli i při zpracování nového návrhu. Ing. arch. Z. se domnívá, že město zde má možnost získat kvalitní spolkový dům, kde se mohou naplnit potřeby spolků a částečně i základní umělecké školy.
Z řad veřejnosti vystoupila paní K., která se domnívá, že zastupitelé nejsou pro Dobříš. Vyzdvihla práci knihovny, pochválila práci základní umělecké školy a vyzvala zastupitele, aby se dohodli, jaké jsou jejich priority.
Paní Mgr. Ivana Lenerová paní K. ujistila, že tato diskuze směřuje k tomu, aby bylo zvoleno co nejlepší řešení. Navrhuje, aby zastupitelé vzali v potaz především to, jaké má Dobříš potřeby. Stavět oba objekty, jak knihovnu v Alzheimer centru nebo jinde, a zároveň spolkový dům, je dle jejího názoru velké zatížení pro rozpočet města. Knihovna se profiluje jako komunitní centrum a spolkový dům je pro Mgr. Ivanu Lenerovou v podstatě komunitní centrum. Proto také dává přednost knihovně v bývalém kině.
Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, sdělil, že i vedení města se chce dohodnout na nejlepším využití domu bývalého kina. Za tímto účelem bylo osloveno 30 spolků, zpět se vrátilo 12 odpovědí a výstup z tohoto průzkumu dostala společnost 4 DS jako zadání, aby předložené potřeby „vměstnala“ do plánované stavby. Starosta dále informoval, že ani on nevylučuje, že by v objektu mohla být knihovna. Dále se do diskuze zapojila Bc. J. V. Má pocit smysluplnosti investice, pokud tam bude knihovna. Z řad veřejnosti vystoupila paní a dotazy vznesl pan Z., ředitel Podbrdského národního divadla, reagoval Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Jaroslav Melša a Mgr. Jindřiška Kastnerová, která uvedla, že stránka osvětlení a ozvučení je vysoce finančně náročná, a domnívá se, že nikdy s vedením města nebyla v rozporu a neměla pocit podfinancování pro Kulturní středisko Dobříš.
K části dotazu na velikost sálu reagoval Ing. arch. Z.: divadlo v sále bývalého kina není primární funkce, sál by měl sloužit obyvatelům a spolkům. Mgr. Jindřiška Kastnerová se domnívá, že plánovaný sál v bývalém kině je malý.
ZM pověřuje Radu města Dobříše ukončit práce na projektu spolkového domu a zahájit přípravu zadání projektu domu knihovny se spolkovou činností.Předchozí článekPozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše
Další článekSdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši