Stručné informace z 15. zasedání zastupitelstva městaVeřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 10. listopadu 2016 v KD Dobříš. Bylo přítomno 17 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: JUDr. Jaroslav Musil, Radek Vystyd, MPA.

Prohlášení rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám v domě čp. 1603 (Papežanka)

S ohledem na to, že v budově má svou klubovnu skautský oddíl, proběhla k tomuto bodu dlouhá diskuze zastupitelů i zástupců dobříšského Skautského střediska profesora Oliče (více v DL 12/16). Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová vysvětlila, že jde o formálně právní rozdělení budovy na bytové a nebytové jednotky, nikoliv o prodej budovy či její části. Současně zdůraznila, že nikdo z členů rady nemá zájem znemožnit užívání budovy skautům jejím prodejem třetím osobám.
Na návrh starosty města ZM schválilo stažení tohoto bodu z programu jednání zastupitelstva.
ZM uložilo Radě města Dobříše, aby ve spolupráci se skauty připravila varianty pro dlouhodobou podporu skautingu na Dobříši, a dále uložilo RM, aby do projednání variant dlouhodobého skautingu na Dobříši pozastavila veškeré kroky spojené s prodejem budovy „Papežanka“.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 3. 11. 2016

Finanční výbor se zabýval dvěma body, a to návrhem rozpočtového opatření č. 6/2016 a přijatým usnesením č. 3/14/2016/ZM. Finanční výbor nedoporučil schválit rozpočtové opatření č. 6/2016 v položce ORG 702 (nafukovací hala – zimní stadion – náklady 4 mil. Kč).
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru ZM ze dne 3. 11. 2016.

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10. 10. 2016

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ZM ze dne 10. 10. 2016.

Rozpočtové opatření č. 6/2016, vč. přehledu o plnění rozpočtu k 31. 10. 2016

ZM schválilo vyloučení položky ORG 702 (nafukovací hala), tj. 4. mil. Kč z návrhu rozpočtového opatření č. 6/2016.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 6/2016 dle upraveného návrhu a vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2016.

Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 1319/9 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita Nad Papežem)

ZM akceptovalo nabídku podílových spoluvlastníků pozemku parc. č. 1319/9 (trvalý travní porost), o výměře 5 861 m2 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita Nad Papežem) pana Ing. F. P. a paní V. T., na koupi shora uvedeného pozemku městem Dobříš za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem 2 051 350 Kč, a o tomto schvaluje uzavřít kupní smlouvu.

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Středočeským krajem
ZM schválilo smlouvu, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 2470/1 za účelem zřízení a provozování stavby veřejného osvětlení – nasvětlení přechodu pro chodce v ul. Pražská.

Memorandum města Dobříše ve věci narovnání právních vztahů v ul. Západní

ZM schválilo Memorandum města Dobříše vypracované za účelem smírného dořešení stavu bytových domů čp. 1742 a čp. 1743, řadových rodinných domů čp. 1745–1749 a rozestavěných staveb na pozemku parc. č. 3400 a parc. č. 3406, jakož i narovnání právní jistoty vlastníků v ul. Západní s výjimkou konkrétních finančních limitů a za podmínky, že v bodě č. 5 memoranda budou finanční částky zachovány. ZM pověřilo RM jednat s účastníky o přípravě dohody o narovnání a dohodu předložit ke schválení zastupitelstvu města.

Založení spolku a stanovy spolku Dobříšský sport, z.s.

Starosta města Mgr. Stanislav Vacek zmínil účel založení nového spolku a náplň činnosti spolku. Uvedl, že jednou z činností by bylo zajišťování provozu sportovních zařízení ve vlastnictví města a uplatňování odpočtu DPH. Informoval o výhodnějším postavení spolků při získávání dotací. Negativně se k založení spolku vyjádřili např.: Mgr. Jaroslav Melša (Spolek přirovnal k „národní sportovní frontě“, vznikne řada konfliktů vztahových, rozhodovacích.), Mgr. Jitka Urbanová (Jakým způsobem je ošetřeno rozhodování spolku o majetku ve vlastnictví města?), Ing. Ivo Salcman (Bude velice těžké ve spolku prosazovat a řídit investiční politiku.), Filip Kahoun (Obavy z těžkopádnosti rozhodování, založení spolku považuje za nadbytečné.), Mgr. Adam Böhm (Z mnoha důvodů není založení nového spolku nakloněn.) a dal.
Návrh na založení spolku Dobříšský sport, z.s., jehož zakládajícím a stálým členem je město Dobříš, stanov spolku Dobříšský sport, z.s., se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, nebyl přijat (celkem 18, pro 3, proti 9, zdrželo se 6 členů ZM).

Rozsah služeb pro seniory ve městě Dobříši

ZM vzalo na vědomí zprávu zpracovanou na základě usnesení 25/14/2016/ZM týkající se rozsahu poskytovaných sociálních služeb ve městě Dobříši.

Diskuze

Otevřený dopis zastupitelů obce Svaté Pole, týkající se plánované činnosti města Dobříše v k.ú. Svaté Pole na území bývalé skládky Svaté Pole. Místostarosta obce Svaté Pole, pan Petr Kozohorský, přednesl své obavy z možného rozšíření bývalé skládky ve Svatém Poli a požádal členy zastupitelstva o vysvětlení. Mgr. Stanislav Vacek informaci o rozšiřování bývalé skládky dementoval a sdělil, že pravděpodobná je pouze výměna a obnova stávajících zařízení, přičemž rozšiřování se týká pouze sběrného dvora. S doplňující informací vystoupil Ing. Marek Vávra, který informoval o dalších koncepcích nakládání s komunálními odpady. Zástupci obce Svaté Pole požádali do budoucna o poskytování jakýchkoliv informací. Mgr. Jaroslav Melša vyjádřil nespokojenost s poskytováním dostatečných informací o záměrech města veřejnosti (občanům, ale i vedení okolních obcí). Uvedl, že neprůhlednost informací, poskytování jen dílčích informací nebo absence informací jsou předmětem spekulací, fám a domněnek. Dále se pozastavil nad objemem závazku, týkajícího se svozu komunálního odpadu, ve výši 2 170 tun uvedených v žádosti o dotaci spol. DOKAS Dobříš s.r.o. Jednatel Mgr. Jan Marek uvedl, že předchozí svozová společnost neuváděla přesná čísla, neboť se svážel větší objem, než který byl vykazován bývalou svozovou společností, tudíž nejde o fyzické navýšení objemu svozu odpadu. Dementoval úvahy o možném zvýšení nákladní dopravy v souvislosti se svozem odpadu.
ZM vzalo na vědomí otevřený dopis zastupitelů obce Svaté Pole a pověřilo starostu města Dobříše zpracováním odpovědi a stanoviska k problematice skládkování odpadu ve Svatém Poli.

ZM dále vyslechlo informace k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (požadavek Ing. Ivo Salcmana na zařazení obou variant vyhlášek (regulační a zákazové) do programu jednání dalšího zastupitelstva). Projednalo otázky týkající se dopravní bezpečnosti a značení.
Z řad občanů (Mgr. V. Tichý, Ing. R. Nentvichová) vzešel opětovný dotaz k návrhu nové vyhlášky o odpadech, resp. k řešení situace v Hálkově ulici. Zastupitelé se dotazovali na pilotní projekt pytlového svozu odpadů na Malé Straně a upozornili na malou informovanost občanů. Starosta města Mgr. Stanislav Vacek sdělil, že k pytlovému svozu bude připraven informativní leták spol. DOKAS Dobříš, s.r.o., a že pytlový svoz neumožňuje třídit sklo. ZM v této souvislosti uložilo RM připravit a distribuovat informační leták k připravovanému pilotnímu projektu pytlového svozu v lokalitě Malá Strana, Dobříš.
Další diskusní témata předložila z řad veřejnosti Bc. J. Vlnasová. První podnět se týkal systému odměňování kontrolního výboru. Zdůraznila, že s ohledem na časově náročnou činnost by měli mít členové výboru nárok na řádnou odměnu. Druhý podnět se týkal zařazování příspěvků do Dobříšských listů. V této souvislosti vyslovila své obavy z domnělé cenzury, ovlivňování nezávislosti jednání redakce a vytváření exkluzivních podmínek ve prospěch města. Na tento podnět reagovali starosta města Mgr. Stanislav Vacek, tajemník Bc. Radek Řechka a poté i za redakci DL Mgr. Jindřiška Kastnerová, která se vyjádřila k minulému, současnému a budoucímu fungování redakce Dobříšských listů a zdůraznila svou snahu o maximální otevřenost a transparentnost. Uvedla, že z důvodu neexistence redakční rady bylo dlouholetou zavedenou praxí informování vedení města o zaslaných příspěvcích do Dobříšských listů. V této souvislosti požádala Mgr. Jitka Urbanová, aby byli členové zastupitelstva seznámeni s budoucím systémem fungování DL a dále požádala o poskytnutí informace, jak byla využita částka 100 000 Kč v rámci smlouvy o mediální spolupráci s Dobříšskem aktuálně, z.s.

red.–jka (zdroj: zápis ZM)Předchozí článekObnova historických alejí na Dobříši
Další článekProvozní doba zimního stadionu