Program rozvoje města 2021–2028Ve spolupráci s Místní akční skupinou Brdy–Vltava od léta probíhá společná příprava strategického dokumentu: Program rozvoje města Dobříše v období do roku 2028. Diskutované roky překlenují jedno volební období, proto bychom se na základních východiscích i cílech měli ve městě co nejvíce shodnout. Dokument by měl sloužit především pro otevřenou debatu jak mezi zastupiteli, tak s občany o tom, jakou podobu bychom chtěli městu vtisknout v následujících letech, kterým směrem by se měly ubírat rozvojové projekty a na co se dlouhodobě zaměřit. Vedle rozsáhlé analytické části vznikla i SWOT analýza, která sumarizuje silné a slabé stránky, stejně jako příležitosti a hrozby dalšího rozvoje Dobříše.

V každé oblasti SWOT analýzy bylo identifikováno mnoho položek, pro ilustraci vybíráme 3 položky z každé kapitoly:

Silné stránky

• Možnost využití okolní přírody ke sportovním a volnočasovým aktivitám
• Pestrá občanská vybavenost
• Bezpečné město z hlediska kriminality

Slabé stránky

• Drahé bydlení
• Nezjištěný počet obyvatel žijících ve městě bez trvalého bydliště
• Nedostatečná nabídka pro děti staršího školního věku

Příležitosti

• Budování a údržba místních komunikací
• Rozšíření kapacity základní umělecké školy
• Podpora opatření zadržujících vodu v krajině

Hrozby

• Odchod mladých z města z důvodu nedostupného bydlení
• Odumírání okolních lesů v souvislosti s klimatickými změnami
• Překročení hranice 10 000 obyvatel s ohledem na kapacity stávající infrastruktury

Dokument vzniká na principu komunitního plánování, za přispění všech, kteří mají zájem se na jeho tvorbě podílet. Diskuzí nad programem se zabývala již dvě pracovní zastupitelstva, v srpnu probíhal sběr připomínek občanů korespondenční formou. Nyní probíhá práce nad návrhovou částí. Jádrem by mělo být stanovení hlavních cílů rozvoje města pro následující roky a sumarizace základních opatření a aktivit, které k plnění vytyčených cílů povedou. Dokument by měl být dokončen do prosince tohoto roku, kdy jej bude schvalovat zastupitelstvo města. Vedle toho, že dokument slouží jako podklad pro debatu, kam město chceme společně směřovat, jsou jeho hlavní cíle využitelné také jako argumentace při zdůvodňování žádostí o dotace.
Děkujeme všem, kteří se na dokumentu podíleli svými připomínkami a náměty. Aktuální podobu dokumentu najdete na webu města.

Markéta Dvořáková, ředitelka MAS Brdy–Vltava,
a Pavel Svoboda, starostaPředchozí článekCenná historická stavba kapličky sv. Jáchyma u Dobříše je opět krásná
Další článekZeptali jsme se zastupitelů