Prevence kriminality je součástí DobříšePrevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálněpatologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Preventivní aktivity se uskutečňují v rámci celostátním, regionálním i místním, a to na úrovni primární (celá populace), sekundární a terciární (rizikové skupiny; v podmínkách města Dobříš se jedná o rizikové skupiny děti, mládež a senioři). Strážníci Městské policie Dobříš proto realizují přednášky pro děti mateřských, základních a středních škol. Témata přednášek jsou určena vždy podle cílové skupiny.

Jen pro představu, nejčastější témata jsou: dopravní výchova, šikana, kyberšikana, stalking, kyberstalking, návykové látky, obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku – zábavní pyrotechnika, trestní odpovědnost mladistvých atd. Pro seniory jsou to pak otázky dluhového zatížení, týrání seniorů, podomní prodej.

V posledních letech vzrůstá poptávka ze strany škol po přednáškách pro děti a mládež.

Mezi nejzajímavější akce realizované v oblasti primární prevence na Dobříši patří: Dopoledne se složkami IZS, Policiáda, Zábavné odpoledne se složkami IZS, Psí seminář, Beseda pro veřejnost Prevence kriminality.

Tento výčet nejvíce pozitivně hodnocených projektů nám dává jasný signál, abychom v této aktivitě pokračovali i nadále. Do budoucna máme připraveny k realizaci v oblasti primární prevence tyto cíle:

  • 9. 8. 2017 – přednáška pro seniory v Klubovně DPS (dluhová zatíženost, jak se bránit týrání, podomní prodej),
  • 14. 9. 2017 – kulatý stůl pro veřejnost na téma Prevence kriminality v Dobříši,
  • SOS tlačítka pro seniory (v případě dostatečného zájmu ze strany seniorů),
  • Na rok 2018 – opět Psí seminář, Policiáda, Dopoledne se složkami IZS, Příměstský tábor – pod záštitou města Dobříš, Zábavné odpoledne se složkami IZS – veřejnost,
  • Zřízení funkce manažera prevence kriminality a protidrogového koordinátora, jehož úkolem bude realizace různých projektů finančně krytých z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR,
  • Zařazení služebního psa Městské policie Dobříš k zajištění prevence kriminality a předcházení trestné činnosti.

Současně si uvědomujeme, že tyto aktivity jsou velmi důležitou součástí kvalitního života v našem městě. Zkušenosti z praxe však ukazují, že prevence kriminality není samospasitelná. Abychom mohli efektivně snižovat příležitost pachatelů k páchání trestné činnosti a zvýšili rizika jejich dopadení, je třeba aktivní spolupráce s občany našeho města, tedy nebát se oznámit jakékoli protiprávní jednání. Je pro nás velmi důležitý i pohled samotných občanů a návštěvníků Dobříše na problematiku bezpečnosti. Abychom zjistili názory široké veřejnosti, připravili jsme bezpečnostní dotazník pro veřejnost, který je součástí tohoto čísla Dobříšských listů, a současně je umístěný na stránkách města – www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/dobris-bezpecnost. Zde občané mohou anonymně sdělit, jak vidí bezpečnost na Dobříši ze svého pohledu. Předem děkujeme za váš názor!

Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku městaPředchozí článekÚpravy hlediště a hrací plochy sportovní haly Dobříš – 1. etapa celkové modernizace
Další článekOznámení o změně místa pro vyřízení místních poplatků na MěÚ Dobříš