Představujeme vám Městský úřad Dobříš – odbor výstavby a životního prostředíMilí občané,
v dubnových Dobříšských listech jsme pro vás připravili představení dalšího odboru Městského úřadu Dobříš. Tentokrát se budeme věnovat odboru výstavby a životního prostředí, jehož vedoucí je od jeho vzniku před více než 5 lety Ing. Alena Harmanová. Před spojením odborů výstavby a životního prostředí do jednoho vedla přes 7 let samostatný odbor životního prostředí.

Odbor výstavby a životního prostředí patří mezi největší odbory dobříšského úřadu co do počtu jeho pracovníků i rozsahu činností. Celkem je zde zaměstnáno 21 odborníků na konkrétní záležitosti, kteří jsou rozděleni do dvou oddělení – oddělení výstavby a oddělení životního prostředí. Odbor vykonává většinu agendy v přenesené působnosti pro správní obvod obce s rozšířenou působností Dobříš, tj. pro 24 obcí našeho správního obvodu. Pouze stavební úřad se o území dělí se stavebním úřadem v Novém Kníně.

Pracovníci oddělení výstavby zařazení pod stavební úřad vedou zejména územní a stavební řízení, schvalují ohlášení staveb, povolují stavební a terénní úpravy, změny stavby před jejich dokončením, užívání staveb, odstraňování staveb, terénní úpravy a zařízení, nařizují nezbytné úpravy, údržbu stavby, vyklizení stavby, zajišťují stavební dozor, schvalují dělení nebo scelování pozemků, řeší protiprávní jednání na úseku stavebního řádu a provádějí i další činnosti dle stavebního zákona.
Úřad územního plánování, zařazený také pod oddělení výstavby, pro město Dobříš i ostatní obce správního obvodu pořizuje územní plány, změny územních plánů a územní studie, vymezuje zastavěné území, zpracovává zprávy o uplatňování územního plánu, vydává závazná stanoviska orgánu územního plánování, také např. spravuje a projednává územně analytické podklady a geografický informační systém (GIS).
Pod oddělení výstavby patří i doprava a silniční hospodářství, kde kromě škály úkolů kolem povolování silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací řeší i dopravní značení v celém správním obvodu, uzavírky, objížďky či připojení nemovitostí ke komunikaci. V neposlední řadě zde také vydávají parkovací karty pro občany města.
Mají zde na starosti také památkovou péči a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem dohlížejí na úpravu, zásahy a rekonstrukce kulturních památek a na výstavbu v městské památkové zóně a v ochranných pásmech nemovitých kulturních památek.

Úkolem pracovníků oddělení životního prostředí je péče o životní prostředí v oblasti ochrany přírody, lesního hospodářství, myslivosti, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu. Spadá sem také agenda vodoprávního úřadu, vydávají se zde rybářské lístky. Celý popis činností tohoto oddělení by vydal na několik stránek, dají se vyčíst z jednotlivých zákonů či z webu města. Při bližším zkoumání musíte rychle zjistit, že se zde zcela jistě nepovoluje pouze kácení stromů a vrtání studní ☺.
Tento rok zde také bylo zřízeno místo odpadového hospodáře města, což je na rozdíl od většiny ostatní agendy odboru činnost samosprávy města. Odpadový hospodář by měl řešit komplexně odpady města, nejvíc času a otázek mu (tedy jí, tuto agendu řeší Ing. Kateřina Rambousková) v současné době zabere motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství (MESOH).

Vyřizování potřebných povolení pro výstavbu rodinného nebo bytového domu, vybudování příjezdové cesty a dalších záležitostí je mnohdy časově i administrativně velmi náročné.

Co bývá nejčastější chybou žadatelů o nejrůznější povolení, které je důvodem pozdržení celého řízení, upřesňuje vedoucí odboru Ing. Alena Harmanová:
Tak to je tedy pěkně těžká otázka. Z tisku pravděpodobně víte o dění kolem schvalování nového stavebního zákona a představách naší
vlády, jak zdokonalí a zrychlí celé řízení. No, ani po přečtení několikátého znění návrhu zákona si to nemyslím. Myslím si, že tvůrci zákona, stejně tak jako kritici práce úředníků, by si měli tuto práci nejdřív dostatečně dlouho vyzkoušet. Jsem si však vědoma toho, že k tomu dojít nemůže, protože každý úředník musí mít ke své práci náležité vzdělání, musí projít těžkými zkouškami odborné způsobilosti, absolvovat mnoho dní průběžného vzdělání a až po náležité praxi přijde na všechny souvislosti a vztahy, které jsou pro rozhodování důležité.
Žadatelé, jejichž záměr je v souladu se všemi požadavky zákonů, s platným územním plánem, kteří mají kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci a podepsané všechny související smlouvy či dohody, pak většinou na výraznější pozdržení řízení nenarazí. Limitem je pouze stálá zahlcenost úředníků agendou a samozřejmě práva všech účastníků řízení daná zákonem.

Co zásadního se nyní děje v oblasti povolování výstavby na území města Dobříše?
V oblasti povolování výstavby na území města je jistě nejzásadnější záležitostí dění kolem územního plánu. V současné době se pořizuje změna č. 3 územního plánu Dobříše, na kterou mnozí občané a vlastníci nemovitostí v našem území netrpělivě čekají. Cesta k jejímu schválení však bude ještě trnitá, vzhledem ke kontroverzním otázkám, kterými se také zabývá. Příkladem je výstavba v lokalitě Brodce či obchvat města.

Na co jste u svého odboru nejvíc pyšná?
Jsem pyšná na celý kolektiv odboru, který je dle mého názoru odborně zdatný, pracující na vysoké úrovni a schopný poprat se s každou výzvou. To je možno vidět i v současné covidové době, která si na nás vymýšlí každou chvíli něco nového, co jsme dosud neměli možnost vyzkoušet. Určitě nám v tom hodně pomáhá humor, který se pořád snažíme neztratit. Ano, chvílemi je tedy hodně specifický ☺.

Kanceláře odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobříš najdete na adrese Mírové náměstí čp. 1602 (nad Penny Marketem, vchod ze strany).
Důležité informace a kontakty naleznete také na webu města.

Zpracoval odbor výstavby a životního prostředíPředchozí článekHZS ČR – stanice Dobříš: Nadpraporčík Jan Cajthaml předal po 32 letech svou poslední směnu
Další článekObecní rybníček Permánek