Poplatek za odpady v roce 2023 z pohledu správce místního poplatku1. Sazba a splatnost místního poplatku:

Základní sazba poplatku: 950 Kč/poplatník
Splatnost poplatku: od 1. února 2023 do 30. dubna 2023.

Slevu za třídění lze uplatnit pouze v případě, že poplatek uhradíte včas, tedy do 30. dubna 2023.

V případě, že platba bude připsána na účet města po tomto rozhodném datu, poplatník je povinen uhradit poplatek v plné výši.
Nejedná se v žádném případě o pokuty či penále za pozdní úhradu, pouze poplatník ztrácí nárok na slevu (obdobně jako v supermarketu, pokud zboží nezakoupíte v době akční slevy).
Poplatek je splatný jednorázově. Vznikne-li poplatková povinnost po 30. dubnu, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek během následujícího kalendářního roku platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku podle zákona zvýšit až na trojnásobek. Poplatek lze vymáhat také i exekučně podle daňového řádu č. 280/2009 Sb.

Poplatek lze uhradit:
1) na pokladně MěÚ (lze hradit kartou)
2) bezhotovostní platbou na účet města.
19-521732389/0800 (doporučujeme)

Platební údaje (variabilní symbol) jsou k dispozici:
1) v odpadovém účtu na stránkách www.mojeodpadky.czpřístupové údaje do vašeho odpadového účtu najdete na arších se štítky, kterými označujete pytle s tříděným odpadem, případně si je lze vyžádat na
e-mailu rambouskova@mestodobris.cz,
2) u správce poplatku paní Sylvy Řehákové osobně, v budově radnice, v přízemí, dveře č. 13, nebo dotazem na e-mail rehakova@mestodobris.cz.
Poplatníkům, kteří mají ve svých odpadových účtech zadán kontaktní e-mail, případně telefon, bude zasláno na začátku splatnosti poplatku upozornění.

2. Kde můžete záležitosti vyřídit:

Žádost o osvobození/úlevu nebo ohlášení poplatkové povinnosti vyřídíte na MěÚ Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, finanční odbor – místní poplatky (přízemí vlevo za podatelnou), kancelář č. 13 – správce poplatků: Sylva Řeháková, tel.: 318 533 390,
e-mail: rehakova@mestodobris.cz.

3. Formuláře jsou k dispozici:

Na MěÚ Dobříš, Mírové nám. 119, Dobříš,
finanční odbor – místní poplatky, kancelář č. 13 nebo ke stažení na internetové stránce města „Formuláře finančního odboru“.

4. Náležitosti žádosti:

Formuláře musí být řádně vyplněny podle skutečnosti a podepsány plátcem.

Sylva Řeháková,
správkyně místních poplatkůPředchozí článekSvoz odpadů na Dobříši zdraží na 950 Kč za osobu
Další článekOd ledna 2023 nabízíme novou službu našim odběratelům – možnost platby za vodné a stočné měsíčními zálohovými platbami a klientský portál