Oznámení o vyhlášení výběrového řízení „referent majetku a energetiky“Městský úřad Dobříš, zastoupený tajemníkem městského úřadu, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení jednoho pracovního místa „referent majetku a energetiky“.

Pracovní náplň:
– pasportizace nemovitého majetku včetně správy SW nástroje a databáze
– zajišťování provozních a stavebních dokumentací nemovitého majetku
– vydávání stanovisek k technické infrastruktuře a inženýrským sítím
– koordinace, plánování a dohled nad realizací energetických projektů města
– orientace v oboru energetiky a obnovitelných zdrojů výhodnou, znalost energetického managementu
– zajišťování zprac. energetických dokumentů
– příprava, koordinace a zavádění postupů ke snižování spotřeby energie a s tím související sběr a vyhodnocování energetických dat
– spolupráce a komunikace s dodavateli energií
– správa veřejného osvětlení, plánování jeho modernizace a oprav
– zástup referenta zajišťujícího správu a údržbu objektů, budov a zařízení v majetku města ve správě nebo nájmu cizích subjektů

Pracovní poměr: na dobu neurčitou – pracovní pozice je vhodná i pro absolventa, důchodce nebo ostatní na DPČ

Místo výkonu práce: Dobříš

Platová třída: 10 (podle započitatelné praxe od 23 390 Kč do 34 370 Kč)
Osobní ohodnocení: po uplynutí zkušební doby podle dosahovaných výsledků až 20 % PT

Možný nástup: od 1. 2. 2023 nebo dle domluvy

Požadavky na uchazeče:
– občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
– fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
– plná svéprávnost
– bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena)

Kvalifikační předpoklad: minimálně střední odborné vzdělání s maturitou nebo vysokoškolské technického či ekonomického zaměření (preferované obory: stavebnictví, elektrotechnika, ekonomika a management)

Další požadavky:
– znalost energetického managementu
– schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
– loajalita vůči zaměstnavateli
– flexibilita a spolehlivost
– pečlivost, systematičnost, přesnost, důslednost
– technická zručnost
– řidičské oprávnění sk. B (aktivní řidič)
– dobrá uživatelská znalost práce s PC – MS Office, Revisio
– orientace v oboru energetiky a obnovitelných zdrojů výhodou

Náležitostí přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce připojte:
a) strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedete údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se pracovní náplně,
b) čestné prohlášení, že uchazeč nemá záznam v rejstříku trestů (originál nebo úředně ověřená kopie bude vyžadována při nástupu do práce),
c) kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál nebo úředně ověřená kopie bude vyžadována při nástupu do práce).

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými dokumenty zasílejte, tak aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 13. 1. 2023 do 13.00 hod., na adresu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš.
Obálku označte heslem: „VŘ – energetik“.
Nebo ji zašlete na epodatelna@mestodobris.cz.

Do výběrového řízení budou zařazeni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají přihlášku se všemi povinnými náležitostmi. Vybraní uchazeči, kteří nejvíce splňují předpoklady pro výkon práce, budou pozváni na ústní pohovor, o jehož konání budou informováni e-mailem nebo telefonicky.
Bližší informace poskytne Bc. Miloš Novotný, vedoucí odboru správy majetku, na tel. 318 533 362 nebo e-mailu novotny@mestodobris.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu.

JUDr. Jan Horník, Ph.D., v. r.
tajemník městského úřaduPředchozí článekBRODCE: Téma nové zástavby v Dobříši, které nás provází už 20 let. Vyřeší ho první dobříšské referendum?
Další článekParkovací karty na rok 2023