Parkovací karty na rok 2023Rada města vydala dne 22. 11. 2022 nové nařízení města č. 2/2022, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, a nařízení města č. 3/2022, kterým se vydává ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích. Obě nařízení byla publikována ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků dne 30. 11. 2022 a nabyla účinnosti dnem 15. 12. 2022.
Dosavadní parkovací zóna D (náměstí Komenského) byla z důvodu celkové rekonstrukce náměstí zrušena. Ti, kteří ji v minulosti využívali, si mohou zakoupit parkovací kartu do zóny C. Zóna D tedy zůstane nevyužitá – přečíslování navazujících zón by bylo administrativně náročné (zejména z důvodu změny dopravního značení).
Též bude zrušeno (po ukončení platnosti karet na rok 2022, tj. po dni 15. 1. 2023) vyhrazené parkoviště pro objekt čp. 1795 (chráněné bydlení). Toto parkoviště je nově zahrnuto do parkovací zóny C. Obyvatelé čp. 1795 budou mít nárok na vydání parkovací karty do této zóny.
Parkovací karta je možností pro parkování v souladu s nařízením města ve vymezené oblasti, nikoli nárokem na zajištění parkovacího místa. Pro individuální potřeby parkování slouží vyhrazená parkovací místa, o které je potřeba požádat nejen silniční správní úřad, ale též vlastníka místní komunikace, kterým je město.
Žádosti o vydání parkovací karty budou přijímány v kanceláři odboru výstavby a životního prostředí – doprava a silniční hospodářství MěÚ Dobříš (budova čp. 1602 – nad Penny Marketem – 2. patro). K žádosti je nutno předložit občanský průkaz, příp. jiný doklad prokazující nárok na vydání parkovací karty (platnou nájemní nebo kupní smlouvu, potvrzení zaměstnavatele o místě pracoviště apod.). Při požadavku na vydání druhé parkovací karty je nutno doložit též TP k oběma vozidlům.
Podmínky pro vznik nároku na vydání parkovací karty jsou uvedeny v článku 2 odst. 1 písm. b) nařízení města č. 2/2022 – a zůstávají beze změn. Ceny za parkovací karty zůstávají stejné jako v roce 2022 a jsou uvedeny v nařízení města č. 3/2022.
Nové parkovací karty do parkovacích zón A, B, C, E, F, G a H na rok 2023 se vydávají od 16. 12. 2022. Platnost parkovacích karet na rok 2022 končí dnem 15. 1. 2023.
Parkovací karty je možno v případě jejich placení platební kartou zaplatit a vyzvednout přímo v uvedené kanceláři. Hotovost přijímá (na základě předložení žádosti ověřené pracovníkem odboru výstavby a životního prostředí) pouze pokladna (v přízemí radnice), která po zaplacení též karty vydává.
Pro úplnost uvádíme, že stání vozidla v parkovací zóně je možné pouze na základě platné parkovací karty umístěné na viditelném místě za čelním sklem vozidla tak, aby byly veškeré údaje uvedené na lícové straně karty snadno čitelné z vnější strany vozidla. Výjimku představují pouze parkovací zóny A, C, E a G, kde je možné časově omezené stání vozidla i bez platné parkovací karty (s parkovacím kotoučem) na dobu max. 2 hodiny. Parkovací kotouč musí být umístěný viditelně ve vozidle a musí na něm být nastavena doba začátku stání, kterou nelze až do odjezdu měnit. Porušení těchto pravidel stanovených nařízením města (stejně jako např. padělání parkovacích karet či neoprávněné vytváření jejich duplikátů) je přestupkem, za který lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč. Městská policie bude v roce 2023 provádět zvýšenou četnost kontroly pravosti a umístění parkovacích karet.

Pavel Vonášek, silniční správní úřadPředchozí článekOznámení o vyhlášení výběrového řízení „referent majetku a energetiky“
Další článekSvoz odpadů na Dobříši zdraží na 950 Kč za osobu