Obnova Karlova mostu v Dobříši: Aktuální stav památky a plányna její rekonstrukci

foto: archiv Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje


Oprava památkově chráněného Karlova mostu v Dobříši se bohužel setkala s nečekanými komplikacemi. Práce na mostě odhalily havarijní stav nosné konstrukce, který je výrazně horší, než předpokládala původní projektová dokumentace, proto bylo nutné realizaci původního projektu pro část mostu změnit.

Proč se práce na dobříšském mostě zkomplikovaly, upřesnila za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje paní Lucie Jandíková: „V souladu s projektovou dokumentací jsme odstranili torkrety z povrchu celého mostu a rozebrali nestabilní části konstrukce. Dle předpokladů byla svolána prohlídka odhalené konstrukce mostu za účelem vyhodnocení technického stavu a upřesnění dalšího postupu prací a vypracování realizační projektové dokumentace. Při této prohlídce však bylo zjištěno, že stav dochované nosné konstrukce mostu je havarijní a je výrazně horší, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Zdivo kleneb je výrazně porušeno dlouhodobým zatékáním a malta ze spár je vyplavená. Navíc dochází k vypadávání drobných kamenů a zdivo pilířů je velmi nestabilní. Zdivo opěr je pojeno natolik nekvalitní maltou, že je prakticky nemožné rozeznat, kde končí opěra a začíná zásyp. Dle kopané sondy přímo na stavbě je možné konstatovat, že pilíře jsou založeny mělce a základy tvoří volná sypanina z lomového kamene. Celkově je zdivo v tak špatném stavu, že je prakticky nemožné jej nějakým způsobem sanovat a zachovat bez rozebrání a opětovného vyzdění.“

Vzhledem k tomu, že po rozebrání stávající konstrukce bylo zjištěno, že pevnost stávajícího zdiva je téměř nulová a stávající prvky mostu je tak nutné zcela nahradit, musí nyní zhotovitel dle nařízení městského úřadu vypracovat novou dokumentaci, která projde standardním schvalovacím procesem. Podle upřesnění Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje se nová dokumentace bude vypracovávat pouze pro dosud zachovanou část mostní konstrukce. Dvě již demolované části jsou v souladu s povolením a projektovou dokumentací, podle které budou pracovníci na opravě mostu dále pokračovat ve výstavbě. Přestože se postup prací na dobříšském mostu mění, má již investor povolení k zahájení výstavby části mostu na jaře 2024. Navrhovaná oprava vychází ze statického posouzení a výpočtu pevnosti nosné konstrukce. Statik na základě výpočtu konstatoval, že pevnost stávajícího zdiva se blíží nule a toto zdivo již není možné sanovat. Díky tomu bude možné dílo zprovoznit pro dopravu do konce roku 2024 a plně dokončit všechny práce do konce května 2025. Snahou investora je dokončit rozpracované dílo v co nejkratším možném termínu za dodržení všech podmínek stanovených Národním památkovým ústavem.

Dopravní komplikace, které oprava mostu přináší, vnímá i vedení města, za které se k aktuální situaci vyjádřil místostarosta Tomáš Vokurka: „Dlouhodobá dopravní uzavírka spojená s rekonstrukcí mostu je pro město a jeho obyvatele nepříjemnou komplikací. Netěší nás, že se realizace protahuje, ale nezbývá než se obrnit trpělivostí. Krajské správě silnic jsme v rámci samosprávy kdykoli připraveni poskytnout naši maximální součinnost, oceňuji, že naše vzájemná komunikace je vstřícná a funguje velmi dobře.“

Paní Lucie Jandíková, mostní technik Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, pak k opravě dobříšského Karlova mostu dodává: „Most vnímáme jako neodmyslitelnou součást místní kultury a víme, že zachování jeho původního rázu má pro obyvatele Dobříše a okolí velký význam. K jeho opravě přistupujeme citlivě a věřím, že most se po rekonstrukci opět stane chloubou, na kterou bude město Dobříš hrdé.”

Jak bude Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje postupovat v případě mostních provizorií v ulici Pod Hřbitovem vedoucí z Dobříše na Starou Huť?

Příprava komplexní rekonstrukce mostních objektů ev. č. 11423-1 a 2 je stále ve stavu realizace projektové dokumentace a majetkoprávního vypořádání. Odstranění mostních provizorií a zahájení opravy mostů v ul. Pod Hřbitovem bude možné až po získání pravomocného stavebního povolení a dokončení opravy Karlova mostu. Odstranění mostních provizorií a zahájení stavebních prací na mostech v ul. Pod Hřbitovem se předpokládá na konci roku 2025, případně v jarních měsících roku 2026. Dopravní omezení při uzavírce těchto mostů bude mít na občany Dobříše menší dopad, jelikož již bude v provozu Karlův most na silnici II/114.

„Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje i nadále monitoruje situaci a udělá vše pro co nejrychlejší dokončení celého projektu,“ dodává za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje paní Lucie Jandíková.

Zpracovala DHPředchozí článekEnergetická koncepce města Dobříše
Další článekZ bezpečnostních důvodů musela být na náměstí Komenského pokácena lípa