Energetická koncepce města Dobříše

foto: Denisa Havlíčková


Samosprávy dlouhá leta považovaly energetiku převážně za bezpečný přístav, o který se není třeba aktivně starat. Aktivní byly pouze v oblasti nákupu energií, už méně jich řešilo energetické úspory a jen velmi zřídka docházelo ke správné implementaci energetického managementu.

Energetická krize, která vypukla v roce 2022 a přinesla především neblahé dramatické zvýšení cen elektrické energie i plynu, však vynesla energetiku mezi velmi důležitá témata, kterými se města a obce nutně musejí zabývat.
I proto se Dobříš již na začátku minulého roku 2023 začala připravovat na celkovou změnu strategického plánování budoucího rozvoje města, tak aby se efektivní hospodaření s energiemi i naplňování obecného cíle snižování uhlíkové stopy stalo samozřejmou součástí městského života. Za tímto účelem se Dobříš, podobně jako jiná města, vydala cestou zpracování energetické koncepce a návazně akčního plánu pro udržitelnou energii. Cílem města je mít jasnou představu, jak v energetice postupovat a jak plány naplňovat, a to na straně výroby i spotřeby. Výsledkem bezmála roční snahy jsou tyto nové strategické dokumenty:

Místní energetická koncepce pro město Dobříš

Hlavním výstupem místní energetické koncepce je návrh optimálního komplexního řešení v podobě formulace Energetického akčního plánu, jehož obsahem by měl být přehled konkrétních opatření vhodných pro uskutečnění jednotlivých vybraných projektů, uvedených v „zásobníku“. V kostce řečeno: všechny budoucí investiční akce (ať se jedná o investice do veřejné infrastruktury, rozvoje školství, sportu, kultury atd.) bude město posuzovat nejen z pohledu potřebnosti a finanční dostupnosti, ale také z pohledu energetické efektivnosti. Každý rok vytvoří vedení města plán, který bude obsahovat konkrétní akce, a tyto investiční akce budou hodnoceny z pohledu naplňování cílů energetické koncepce.
Místní energetická koncepce bude svým akčním plánem sloužit zejména pro rozhodování místní samosprávy při řešení nakládání s energií včetně optimalizace spotřeby a to jak s ohledem na finanční výhodnost, tak na environmentální udržitelnost. Již pro letošní rok 2024 je vytvořen Akční plán energetického managementu města Dobříše, který obsahuje konkrétní připravené projekty zaměřené na energetický management města.

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu pro město Dobříš

Tento dokument je komplexním metodickým nástrojem sloužícím pro zavádění managementu hospodaření s energií ve městě Dobříš.
Základem byla analýza klíčových budov a objektů města z pohledu energetické náročnosti, spotřeb energií a budoucích žádaných úspor. Dokument pak vytváří především návod, jak se o nemovitosti z pohledu efektivního nakládání s energiemi starat, jak dlouhodobě a koncepčně sledovat jejich spotřeby a jaká konkrétní energetická opatření lze v budovách realizovat.
Dokumenty včetně příloh vznikly za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2022–2027 – Program EFEKT III. Výše finanční podpory činila 1 750 000 Kč (80 % celkových nákladů města). Dokumenty jsou veřejné a lze si je prohlédnout či stáhnout z webových stránek města Dobříše pod odkazem https://www.mestodobris.cz/mistni-energeticka-koncepce-pro-mesto-dobris/ds-26241.

Tomáš Vokurka,
místostarostaPředchozí článekDobříšské listy jsou v první desítce nejlepších radničních zpravodajů za rok 2023
Další článekObnova Karlova mostu v Dobříši: Aktuální stav památky a plányna její rekonstrukci