NOVÝ SMĚR – PROSINECZprávy ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6. 11. 2023:

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
– záměr prodeje pozemku parc. č. 387/34 v k.ú. Stará Huť o výměře 65 m2 z důvodu narovnání stávajícího stavu;
– záměr prodeje pozemku parc. č. st. 247 v k.ú. Stará Huť o výměře 16 m2 ;
– záměr prodeje části pozemku parc. č. 836/1 v k.ú. Stará Huť o výměře cca 102 m2 z důvodu narovnání stávajícího stavu;
– kupní smlouvu na nemovitost č. p. 187 (bývalá pošta) s pozemkem o výměře 237 m2 v předneseném znění za kupní cenu ve výši 2 541 000 Kč včetně DPH a nákladů spojených s odkupem;
– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6010432/1 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035;
– uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. VB119367/IP-12-6021828 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035;
– obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, dále o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním poplatku ze psů a o místním poplatku ze vstupného;
– zadání Územního plánu Stará Huť podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;
– Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 376/3 ostatní plocha o výměře 771 m2 dle listu vlastnictví č. 32 v k.ú. Stará Huť za kupní cenu ve výši 161 470 Kč;
– darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte mezi Obcí Stará Huť a rodiči;
– Přílohu č. 2 – ujednání o dalších službách ke Smlouvě č. O-2023-043 na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady mezi Obcí Stará Huť a společností Dokas Dobříš, s. r. o., IČ 25144251 na rok 2024;
– uzavření smlouvy s Českou spořitelnou a. s. o vkladovém účtu s obnovováním;

Zastupitelstvo obce Stará Huť vzalo na vědomí:
– Zprávu o projednání zadání Územního plánu Stará Huť;
– informaci o rozpočtových opatřeních schválených radou obce v roce 2023.

Zastupitelstvo obce Stará Huť uložilo:
– starostovi obce zabezpečit zpracování návrhu Územního plánu Stará Huť v souladu se schváleným zadáním.

V diskusi starosta obce informoval:
– o jednání s paní Harmanovou (Město Dobříš, odbor životního prostředí) ohledně možností v lokalitě Krásný život ve věci zpracovávané studie – zeleň, omezení pro výstavbu atd;
– o zpracování projektové dokumentace na demoliční výměr objektu bývalé pošty a školní družiny, a o zpracování položkového rozpočtu pro stavbu II. stupeň ZŠ;
– o žádosti firmy SBM Telekomunikace k vyjádření záměru vedení el. přípojky k základnové stanice společnosti Vodafon, která by měla být umístěna na pozemku firmy Bezeta a. s. Obec zašle nesouhlas s umístěním el. přípojky na pozemku ve vlastnictví obce s ohledem na skutečnost, že k zamýšlené stavbě nemá informace;
– o stanovení pozemku pro umístění nové trafostanice ČEZ, centrum obce nemá dostatečné kapacity jak pro přístavbu školy, tak pro např. napojení budov v rámci fotovoltaiky apod.;
– o provozu služby Senior taxi, za měsíc říjen byla využita pro cca 30 jízd;
– o záměru vybudování fotovoltaiky;
– o provádění průzkumných vrtů v okolí Královské stolice.

Paní Nováková poděkovala za rychlou opravu poklopu kanálu v ulici Karla Čapka.

Pan Klika předal informaci ohledně prodeje pozemku pod cyklostezkou na Prachandu. Dále pan Klika informoval o datech nalezených v archivu ve věci založení sportovních organizací v obci Stará Huť: Sportovní klub Stará Huť 21. 7. 1923, 26. 8. 1933 ustanoven Sportovní klub Stará Huť u Dobříše oddíl kopaná. Dále se pan Klika dotazoval, zda se bude upravovat hráz Pechráku.

Pan Žádník přednesl žádost o zřízení přechodu pro chodce u zastávky autobusu v ulici Knínská, případě zřízení jiných možností pro zajištění bezpečnosti chodců; panu Žádníkovi bylo sděleno, že obec v posledních letech o toto několikrát žádala vždy s negativním výsledkem; budou mu zaslány kopie vyjádření příslušných orgánů.

Paní Váňová sdělila, že jehličnan před č.p. 253 je v dobré kondici a není důvod ke kácení.

Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k dispozici na www.starahut.eu v odkazu úřad/úřední deska/ veřejná zasedání


Komunální odpad

Známky na rok 2023 budou opět ke koupi až od 2. 1. 2024 po dobu měsíce ledna. Po dobu ledna stále platí známky roku 2023. Ceny známek se budou schvalovat na prosincovém zasedání zastupitelstva, které se koná 11. 12. 2023 od 18 hod. v budově obecního úřadu.


Milí spoluobčané,

přeji Vám pokojné prožití adventního období, šťastné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku.

Petr Dragoun, starosta

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný a úspěšný nový rok přejí zastupitelé obce Stará Huť.


Poplatek za psa

Upozorňujeme, že schválením obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů je od 1. 1. 2024 poplatek stanoven takto:
– za jednoho psa 300 Kč,
– za druhého a každého dalšího psa 450 Kč,
– za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let nebo poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu 150 Kč,
– za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 225 Kč.

Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. 3. kalendářního roku.


Pozvánka

Dne 19. prosince od 19 hodin proběhne v Kulturním domě Stará Huť koncert – Česká mše vánoční J. J. Ryby. Vstupenky v ceně 150 Kč jsou k dostání v předprodeji v kanceláři obecního úřadu.


Blahopřání

V měsíci prosinci se svého životního jubilea dožívají paní Zuzana Studenovská a Hana Malíková a pánové Vlastimil Marvánek a Josef Libický.
Srdečně blahopřejeme!

V prosinci se svého životního jubilea dožívá pan Josef Libický, bývalý dlouholetý tajemník Místního národního výboru a muzikant.
Pane Libický, dovolte mi, abych Vám poděkoval za práci, kterou jste pro obec Stará Huť vykonal a stále dodnes vykonáváte. Přeji Vám jménem svým i jménem zastupitelů především hodně zdraví a i nadále takový elán, se kterým pravidelně vystupuje s kapelou Kamarádi na místní pouti nebo při setkání jubilantů v kulturním domě.

Petr Dragoun, starosta


Poděkování

Srdečně děkuji obecnímu úřadu, SPOZ a Klubu důchodců ve Staré Huti za blahopřání k mým narozeninám.
Jarmila Nováková

Členové Klubu důchodců srdečně děkují panu Ing. Josefu Šefránkovi za zajímavé vyprávění o rukavičkářské tradici na Dobříšsku. Přítomní členové klubu důchodců většinou v rukavičkářských závodech pracovali a tak si společně zavzpomínali na někdejší slávu rukavic z Dobříše.

Členky výboru Klubu důchodců přejí všem svým členům a také spoluobčanům ze Staré Huti hezké pohodové vánoční svátky plné klidu a vánočního rozjímání. Do nového roku všem přejeme hlavně dostatek zdraví, k tomu i kapičku štěstí a spoustu radostí z vnoučátek. Ať máte každý vždycky někoho, kdo vás má rád a rozumí vám. Děkujeme obecnímu úřadu v čele s panem starostou Petrem Dragounem za podporu naší činnosti. Moc si této podpory vážíme a jsme za ni vděční.

Marie Volfová, tisková mluvčí Klubu důchodců


Vzpomínáme

25. 11. 2023 by se dožila 95 let paní Marie Kliková, rozená Filipovská. Byla dlouholetou zaměstnankyní RZ Dobříš.

Vzpomíná
Jirka Klika, synPředchozí článekZákladní škola
Další článekNejstarší fotografie Dobříše