Plány, rekonstrukce a projekty města Dobříš pro rok 2021Stejně tak jako jiná města, i to naše se muselo přizpůsobit současným podmínkám a vlivům pandemie covid-19. Pro rok 2021 to znamenalo v první řadě škrtání v rozpočtu a omezení plánovaných investic. I přesto se v Dobříši chystá v tomto roce řada rekonstrukcí, oprav, nových projektů a dalších akcí.

Pražská ulice

Rekonstrukce Pražské ulice, jeden z nejdůležitějších investičních počinů v Dobříši za několik let, bude pokračovat i letos. V první etapě se podařilo opravit část vozovky vedoucí od zámku ke světelné křižovatce, dokončovací práce přerušilo zimní počasí. Finální asfaltová vrstva se proto v tomto úseku bude pokládat až na jaře, kdy to vyšší teploty dovolí. Stejně tak se v této části dokončí napojení na parkovací plochy a vjezdy do ostatních ulic. Ve druhé etapě rekonstrukce Pražské se letos bude pokračovat od světelné křižovatky až na křížení ulic Fričova / Františka Průši. Rekonstrukce zahrnuje také část Petrovičovy ulice od vjezdu do Penny Marketu a lokalitu Tylova náměstí. Spolu s vozovkou se budou rekonstruovat také chodníky, a to po obou stranách Pražské, včetně „alejky“ a prostoru v okolí budovy radnice. Takto rozsáhlé stavební úpravy budou samozřejmě znamenat dopravní omezení, ale bez nich se klíčový průtah městem opravit nedá. Prosíme tedy všechny obyvatele i návštěvníky města o trpělivost.

Pražská ulice v centru města právě prochází první etapou velké rekonstrukce

Březová ulice

Ulice Březová je vytíženou dopravní spojkou mezi sídlištěm Větrník a výpadovkou na Prahu. Kromě místních obyvatel využívá tuto ulici hojně také autobusová doprava. V ulici chybí chodník a celkový stav povrchu vozovky je v katastrofálním stavu. Proto je rekonstrukce této ulice naší letošní prioritou. Intenzivně pracujeme na přípravě projektové dokumentace. O stavební povolení zažádáme v jarních měsících. Mezi tím se daří dojednávat poslední detaily majetko-právních vztahů s dotčenými soukromými vlastníky okolních pozemků, neboť řada z těchto pozemků zasahuje do trasy komunikace. Jakmile získá projekt stavební povolení, vypíšeme soutěž na zhotovitele stavby a pustíme se do práce. Nový povrch vozovky, bezpečný chodník a vyznačený jízdní pruh pro cyklisty, tak by do konce letošního roku měla vypadat Březová ulice.

Rekonstrukce ubytovny Větrník

Ubytovna na Větrníku, třípodlažní panelový dům sousedící se známou restaurací Eso, je dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Město aktuálně využívá tento dům pro občany v tíživé sociální situaci, ale v domě je již většina konstrukcí a vnitřních rozvodů v havarijním stavu. V loňském roce se podařilo na kompletní rekonstrukci získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, která pokryje 70 % nákladů stavby. Projekt má již dnes platné stavební povolení a také se městu podařilo prostřednictvím veřejné zakázky vybrat zhotovitele stavby. Předpokládané náklady na opravu činí bezmála 24 mil. Kč. Stavebními úpravami objektu vznikne 29 nových bytových jednotek, z nichž 15 bude stále vyčleněno pro lidi znevýhodněné sociální situací. V rámci realizace vznikne též denní místnost pro domovníka nebo pracovníka poskytujícího sociální služby. Rekonstrukce začne v březnu letošního roku, dokončení stavebních prací je naplánováno na zimní měsíce roku 2022.

Na rekonstrukci ubytovny na Větrníku se městu podařilo získat dotaci

Studie Mírové náměstí

Úprava prostoru Mírového náměstí, které dnes slouží především jako autobusové nádraží, se objevuje jako jeden z nejčastějších požadavků obyvatel Dobříše. Město již v minulosti několikrát hledalo možnosti, jak tento centrální prostor modernizovat, jak jej upravit, a především, jak z něho udělat místo, které nebude pouze holým autobusovým nádražím, ale kde se lidé budou moci společně potkat, odpočinout si nebo naopak navštívit nějakou společenskou akci. Dnes víme, že nalézt nové místo pro autobusy v centru města je prakticky nemožné, tudíž prostor Mírového náměstí bude muset i v budoucnu zastávky pro autobusy pojmout. S tímto klíčovým parametrem jsme oslovili několik zkušených a progresivních architektů, kteří se úpravami veřejných prostor dlouhodobě zabývají, a zadali jsme vypracování ideové studie – skici, jak by v budoucnu mohlo Mírové náměstí vypadat. Aktuálně máme v rukou dva návrhy, které jsme zveřejnili. Naším cílem v tomto roce je vzbudit veřejnou debatu nad těmito koncepty a vypracovat letos finální zadání pro novou architektonickou soutěž, která by měla definitivní budoucí podobu Mírového náměstí určit. Tato soutěž by se pak ideálně uskutečnila v roce 2022.

Návrh řešení Mírového náměstí, ŠENKÝŘ Architekti, s. r. o.
Návrh řešení Mírového náměstí Ing. arch. Marka Prchala

Opravy ulic a obnova vodohospodářské infrastruktury

Ačkoliv hospodářská situace v ČR kvůli korona-krizi není příznivá a velkou měrou postihla také veřejné rozpočty obcí a měst, nesmíme rezignovat na průběžnou opravu místních komunikací, chodníků a také obnovou vodovodů a kanalizací. Bohužel z důvodu nižšího objemu peněz v investičním rozpočtu města jsme byli nuceni naše plány redukovat a některé opravy odsunout v čase více do budoucna. Přesto i letos máme v plánu realizovat rekonstrukci ulice Husova a Mánesova, žádáme o dotaci na opravu ulice Přemyslova a také chceme například opravit chodník a vozovku na Dukelském náměstí před domem s pečovatelskou službou. Práce na obnově vodohospodářské infrastruktury budou pokračovat také v ulici Okružní. Pokud finanční situace dovolí, rádi bychom zařadili do letošního plánu realizace ještě dalších ulic, ale to vyhodnotíme až v dalším průběhu tohoto roku.

Opravy v budově polikliniky

Také budova polikliniky žádá průběžně své opravy a rekonstrukce. Víme o dlouhodobě neutěšeném stavu nástavby, která je nevyužívaná a není v dobrém technickém stavu. Bohužel na kompletní revitalizaci tohoto prostoru v řádu mnoha milionů korun nemáme v letošním rozpočtu finanční prostředky. Chystáme se však zahájit rekonstrukci vodovodu a požárních hydrantů, které jsou již na konci své životnosti. V přízemí se chystáme vybudovat a rozšířit nový prostor ordinace praktického lékaře pro dospělé a v prostorách rehabilitace opravíme sociální zařízení a toalety, abychom zvýšili komfort pacientů a návštěvníků polikliniky.

Budovu polikliniky čeká rekonstrukce vodovodu a požárních hydrantů, vybudují se i nové prostory

Hledání nových prostor pro výuku ZUŠ

Základní umělecká škola se dlouhodobě potýká s omezenou prostorovou kapacitou ve své budově. Hudební výuku musí realizovat v několika náhradních prostorech, především v třídách ostatních základních škol, což z mnoha důvodů není vždy ideální. Město hledá možnosti, jak rozšíření kapacity ZUŠ v budoucnu zajistit. V loňském roce vznikla projektová studie, která počítá s realizací kompletně nových prostor pro ZUŠ v podkroví nad 4. MŠ ve Fričově ulici. Jednalo by se o moderní a kapacitně vyhovující nástavbu s novými učebnami, zázemím pro učitele i žáky a také malým koncertním sálem. Bohužel aktuálně je pro nás realizace nedostupná z finančních důvodů, neboť tento projekt počítá s náklady přesahujícím 20 mil. Kč. Sondujeme proto možnosti přestěhovat část výuky ZUŠ alespoň do prostor po bývalé bance Moneta, kde by ZUŠ mohla realizovat taneční obory, a tím si uvolnila část prostor pro hudební výuku ve své mateřské budově.

Pro žáky ZUŠ hledáme další prostory

Bourání budovy bývalého kina

Rozepisovat se o mnoha předchozích plánech výstavby na brownfieldu bývalého kina je pověstným nošením dříví do lesa. Proto si pojďme říct, co se město chystá v této lokalitě skutečně provést: chceme letos tuto léta chátrající a nebezpečnou ruinu definitivně zbourat a lokalitu upravit jako park s lavičkami a výsadbou keřů a květin. Počítáme s tím, že většina vzrostlých a zdravých stromů zde bude zachována. Loni jsme na demolici žádali dotaci, ale bohužel Dobříš v konkurenci ostatních žádostí neuspěla. Přesto jsme v rozpočtu finanční prostředky na bourání kina našli. Aktuálně je vypsána nová soutěž, která počítá s náklady na bourání v rozmezí 2–3 mil. Kč. Pokud se podaří vybrat vhodného a zkušeného zhotovitele, ruina bývalého kina by mohla zmizet ještě do května letošního roku, následně budou pokračovat revitalizační práce na zeleni.

Chátrající budovu kina čeká v letošním roce demolice

Náměstí Komenského

V loňském roce byla dokončena dokumentace pro vydání společného povolení pro rekonstrukci náměstí Komenského. Kompletní dokumentace vč. vizualizací je zveřejněna na webu města. K projektu se konala dvě veřejná projednávání v březnu a říjnu loňského roku. Nyní probíhá kolo připomínek všech dotčených orgánů. Pokud vše půjde dobře a projekt bude v rámci schvalování rozpočtu zastupitelstvem schválen, dalším krokem bude stavební povolení a vypsání veřejné zakázky na dodavatele. Doufejme, že stavební firmy budou o takovou zakázku mít zájem a nám se sejdou kvalitní nabídky. Po uzavření smlouvy s dodavatelem by stavba byla zahájena letos na podzim a dokončena v roce 2022. Rekonstrukce ovlivní podobu této části města na dlouhou řadu let. Těšme se, že se budeme moci procházet pod rozkvetlými třešněmi a získáme pěkný veřejný prostor pro místní trhy, koncerty i klidovou oázu v centru Dobříše.

Náměstí Komenského by se mohlo začít rekonstruovat už letos na podzim

Sport + cyklistika

V oblasti podpory sportu nás čeká projekt výměny povrchů na hřišti pro míčové hry u základní školy. Podobně špatný stav má umělý povrch na fotbalovém hřišti, na ten se budeme snažit získat dotaci. V loňském roce získal projekt Relax BOoX dobříšské knihovny dotaci v rámci participativního rozpočtu Středočeského kraje. Letos by se tedy „venkovní čítárna“ měla vybudovat v prostoru před sportovní halou. Z bezprostředních plánů by letos mělo dojít také k úpravě vestibulu sportovní haly, dokončen bude přesun posilovny. Dobříšský zimní stadion si na podzim 2020 vyzkoušeli i profesionální hokejisté. K dlouhodobějšímu provozu mu chybí zastřešení a nová rolba. Do výstavby haly nad zimním stadionem se město kvůli omezeným prostředkům letos určitě nepustí. Budeme ale hledat možnosti financování přes dotaci z Národní sportovní agentury. Většina sportovních oddílů se také shoduje, že na Dobříši chybí víceúčelová sportovní hala. Nejen školní tělocvik, ale i sportovní oddíly se odpolednea o víkendu perou o existující tělocvičny. Zde jsme na počátku, musíme najít vhodný prostora shodnout se na podobě budoucí haly. K rozvoji sportu patří i cyklistika. Letos bychom chtěli zapracovat na přípravě projektu 2 nových cyklostezek: od ulice Na Kole údolím k oboře Aglaia a od zimního stadionu do Svatého Pole. V tomto roce by měly vzniknout studie jako podklad pro jednání s vlastníky pozemků a případné budování těchto cyklostezek v dalších letech. Především ale chceme nadchnout pro kolo více školáků a studentů pro cesty do škol. A to vytvářením prostředí pro průjezd městem i osvětou mezi řidiči i rodiči. Jezdit na kole po Dobříši je normální.

Příprava projektu pro novou hasičskou zbrojnici

Dobříšská jednotka sboru dobrovolných hasičů používá dlouhodobě prostory v budově hasičského záchranného sboru. S přibývající technikou je prostoru pro obě jednotky nedostatek, HZS chce budovu využívat pouze pro své vlastní potřeby. Už nyní je prostor pro naše hasiče zcela nevyhovující. Při hledání vhodného místa pro novou hasičskou zbrojnici jsme vytipovali 2 pozemky. Jednáme s vlastníky, snad se nám povede plochu pro zbrojnici tento rok získat. Letos se jistě stavět nezačne, ale pokud se nám povede získat pozemek a projektovou dokumentaci, budeme na dobré cestě v dalších letech novou základnu pro JSDH vybudovat.

Výsadba – zeleň

Zdravé město nemůže fungovat bez péče o zeleň. Letos proběhne výsadba 30 dubů zimních ve stromořadí na Bzdinku, odložená z loňska. V opravené Žižkově ulici se obyvatelé mohou těšit na výsadbu 20 keřů, do Nerudovy ulice plánujeme výsadbu 15 sakur. Nejviditelnější změny by ale měly nastat přímo na Mírovém náměstí, kdy po rekonstrukci Pražské ulice a přilehlých chodníků mezi radnicí a spořitelnou bude nově provedena výsadba keřů a květin. Úprav a doplnění výsadby se dočká také Prokopova zahrada. Letos by také mělo dojít na zpřístupnění jedlového hájku u anglického parku. Loni zde proběhlo kácení napadených stromů, letos na jaře by v této lokalitě mělo vzniknout několik stovek metrů jednoduchých chodníčků. I s omezenými prostředky chceme trochu pomoci zlepšit prostředí ke koupání v rybníku Papež na straně Papežanky. S majiteli, rodinou Colloredo-Mannsfeld, jsme se již loni domlouvali, že by zde mohl vzniknout kousek písečné pláže pro nejmenší děti, do budoucna možná i dřevěné molo.

Revitalizace městské zeleně se plánuje po celém městě

Doplnění dětského hřiště Větrník – Tvoříme Dobříš

Loňský vítězný projekt v rámci Tvoříme Dobříš – lávka přes Trnovský potok, nelze realizovat. Už na konci minulého roku proto probíhala jednání s autorkou návrhu, který se umístil na druhém místě. Letos na jaře by tak mělo dojít k instalaci nových herních prvků na dětském hřišti na Větrníku. Letošní ročník Tvoříme Dobříš probíhá právě nyní, hlasovat bude možné do 4. dubna.

Na jaře se díky Tvoříme Dobříš doplní herní prvky na hřiště v lokalitě Větrník

Protipovodňová opatření

Při silných deštích jsou zahrady a domy na západním okraji města ohrožovány vodou, která se valí z polí mezi Bzdinkou a Hostomickou ulicí. I v roce 2020 došlo k takové místní záplavě zahrad a sklepů. Po jednání s některými vlastníky ohrožených nemovitostí i se Zemědělskou společností Dobříš, která na polích hospodaří, jsme na konci roku zadali studii protipovodňových opatření v této lokalitě. Dostáváme tak do rukou ucelený soubor možných úprav, které by společně mohly dlouhodobě zamezit přívalové vodě páchat škody na majetku obyvatel města. Mezi navrhovanými opatřeními je vytvoření travnatého pásu na okraji zástavby, vybudování remízků, zakoření 2 nových rybníčků či odbahnění rybníku Bzdinka. Jakmile budeme mít finální verzi studie, seznámíme s ní veřejnost a zahájíme jednání s majiteli pozemků, jichž by se navrhované úpravy měly týkat.

Odpady

V roce 2021 budeme společně s kolegy intenzivně pracovat na zlepšení systému svozu odpadů pro obyvatele bytových domů. Rádi bychom realizovali budování kontejnerových stání na problematických místech a umožnili občanům vznik tzv. uzavřených sběrných hnízd. Stejně jako si obyvatelé rodinných domů, pokud měli zájem, koupili své vlastní popelnice, tak by si obyvatelé jednotlivých SVJ pořídili své vlastní barevné kontejnery, rádi doporučíme optimální počet potřebných nádob. Doposud bylo tzv. uzavřené sběrné hnízdo vytvořeno u dvou bytových domů. (Občané těchto domů projevili zájem a průběžně se nám daří optimalizovat počet potřebných nádob jak na směsný, tak na tříděný odpad, které využívá pouze daný bytový dům.) Město Dobříš získalo dotaci na 416 domácích kompostérů o objemu 1 050 litrů. Tyto budou distribuovány v měsíci březnu a dubnu 2021. Hledáme vhodná místa na umístění dalších 5 BIOtejnerů, kam bude možné veřejně odkládat kuchyňský biologicky rozložitelný odpad. Dále chceme hned v jarních měsících nechat volně přístupný velkoobjemový kontejner nazeleň a větve.

Kultura

Všichni si moc přejeme, aby nás covid-19 opustil a vrátila se doba, kdy je možné účastnit se běžně konaných kulturních, společenských a sportovních akcí. V letošním roce vzhledem k rekonstrukci Pražské ulice a s nadějí, že už budou povoleny i větší akce, plánujeme Dobříšské májové slavnosti trochu jinak. Máme 2 alternativní místa, program bude upraven vzhledem k rozpočtu a místu, kde bude akce probíhat. Vše se včas dozvíte. Po úspěšném prvním ročníku pivních slavností se letos můžete těšit na další. A ještě ve spolupráci s dobříšským zámkem a rodinou Colloredo-Mannsfeld chystáme překvapení, bližší informace si ale necháme na pozdější dobu. Další kulturní akce jistě plánuje kulturní dům a městská knihovna.

Kulturní akce plánuje město letos trochu jinak

Pavel Svoboda, starosta;
Dagmar Mášová, místostarostka;
Tomáš Vokurka, místostarosta DobříšePředchozí článekSlovo starosty: Jak zima ovlivnila venkovní opravy ve městě? Jak přesvědčit více obyvatel města, aby se přihlásili k trvalému pobytu v Dobříši? A stále trvající nouzový stav…
Další článekJak vidí budoucí rozvoj města členové komise pro oblast územního a stavebního rozvoje města Dobříše?