Jak vidí budoucí rozvoj města členové komise pro oblast územního a stavebního rozvoje města Dobříše?Hned dvakrát v prvním měsíci nového roku se členové komise pro oblast územního a stavebního rozvoje města Dobříše spojili prostřednictvím on-line konference, aby projednali zásadní studie, opatření a přípravy rekonstrukcí, které město v roce 2021 čekají. V rámci programu se věnovali studiím úprav Mírového náměstí a návrhům, které zpracoval tým ŠENKÝŘ Architekti, s. r. o., a Ing. arch. Marek Prchal. Dalším projednávaným bodem byla protipovodňová opatření na polích mezi Bzdinkou a Hostomickou ulicí a na řadu přišla i debata ohledně stavu a příprav rekonstrukce ulice Březová a náměstí Komenského.

Zeptali jsme se jich tedy, jak vidí budoucí rozvoj města právě oni, a položili jsme jim dvě zdánlivě jednoduché otázky. Ta první zněla: Na které projekty by se město mělo v dalších letech soustředit a proč? Na tom, že klíčových oblastí pro budoucnost města je k řešení mnoho, se shodují téměř všichni členové komise, a určitě nejen oni. Zásadní otázkou je budoucnost Mírového náměstí v Dobříši. Pan Jan Stamberg za komisi k opravě centra města uvádí: „Soustředit se v příštích letech na dokončení projektu a přípravu k realizaci revitalizace centrální části Mírového náměstí považuji za důležité. Vzhledem k tomu, že v letošním roce bude dokončena jižní část včetně alejky v rámci rekonstrukce ulice Pražská, bylo by škoda nepokračovat dál zbývající částí.“ Dalším problémem, který by chtěli členové komise řešit, je rekreační koupání. Jako ideální se jeví vytvoření areálu na jednom z břehů rybníka Papež, tak jak jsme ho znali i v minulosti. „Nejjednodušší je zkulturnit bývalou plovárnu u Papeže, lepším řešením je ale z mého pohledu udělat koupaliště z lomu Jezírko. Vím, že je to nádrž na pitnou vodu, ale také vím, že je to jen rezerva, která se nepoužívá. Doporučuji tedy neříkat, proč to nejde, ale zkusit najít řešení. Napadá mne odbahněním Chotobuše získat rezervu tam nebo si zajistit možnost zvýšeného odběru vody z příbramského vodovodu. Bylo by to krásné přírodní koupaliště, které na řadě míst funguje,“ napsal k tomuto problému Ing. Petr Dudík. Stálým problémem je pro Dobříš infrastruktura – místní komunikace, parkování, cyklostezky, chodníky i stále otevřená otázka obchvatu. Za neméně podstatné, považuje komise dořešení cyklotras po městě i jeho okolí. Bylo by dobré aktualizovat cyklogenerel a začít budovat nové cyklostezky pro bezpečný pohyb cyklistů a především dětí. S bezpečností souvisí i dořešení chodníků v problematických lokalitách. Parkování v centru města i v obytných Zónách navrhuje Ing. Jakub Malý řešit například podzemním parkovištěm, parkovacími domy, zálivy nebo vytvořením oblastí pro parkování. Pan Dudík se vyjádřil také k parkování u lesa, které je v dnešní době zvláště o víkendech problémem. „Napadá mne obnovit parkoviště nad Trnovou, zajistit parkoviště u sanatoria, které by sloužilo pro návštěvy v nemocnici i pro návštěvníky lesa nebo rozšířit možnost parkování na Vlašce, v Brodcích, u obory, na odstavném parkovišti před Bobcatem u silnice atd.“ Pan Malý v oblasti infrastruktury vidí i další projekty k řešení: „Dobrá by byla masivní podpora vytváření ‚obytných zón‘ z důvodu bezpečnosti a zklidnění v oblastech, které jsou primárně určeny pro život lidí. Je také potřeba dořešit kvalitu silnic, vytvořit systém jednosměrné obslužnosti některých oblastí a nahradit nefunkční klasické křižovatky kruhovými objezdy. Situaci by také pomohlo oplocení dálnice na pozemcích města a minimalizace průjezdu nákladní dopravy městem s využitím regulace rychlosti a zpomalování v oblastech okolo škol, školek nebo sanatoria.“ Mezi další projekty budoucnosti v oblasti bydlení pan Malý počítá s dořešením prostoru bývalých Rukavičkářských závodů a oblastí, na které jsou vypracované studie. Podle něj je třeba minimalizovat výstavbu v okrajových částech města a vytvořit regulativy pro novou výstavbu jako podklad pro územní plán a stávající výstavbu. Stavební komise se bude věnovat v následujících letech také otázce zázemí pro sportovní a kulturní aktivity. Tady je třeba dokončit obnovu a rozšíření areálu V Lipkách a rekonstrukci zimního stadionu. Pan Malý také navrhuje blíže spolupracovat při vytváření budoucího vzhledu města se stávajícími i potencionálními podnikatelskými subjekty v daném místě a podpořit vznik komunitních prostor pro využití obyvateli.

Druhou otázkou jsme mířili více do budoucnosti. Jaké změny pokládáte pro rozvoj města do budoucna za klíčové, aby Dobříš byla lepším místem pro život?
„Tento bod by vydal na samostatnou diplomovou práci, ale z mého profesního pohledu vychází převážně z dořešení výše uvedených projektů. Jen bych ho doplnil o dva pro mne klíčové body. Prvním je zvětšení efektivnosti využívání všech dotačních titulů a druhým jednoznačnější a dlouhodobější koncepce, kam se město má v budoucnu ubírat,“ uvedl pan Malý. Pánové Stamberg a Dudík se shodují, že by se město také mělo více ptát občanů na jejich názory, a to třeba i s využitím on-line anket. Členové komise také vnímají jako důležité téma veřejnou zeleň a zadržování vody v krajině. Pan Stamberg k tomu uvedl: „Péče o zeleň by neměla končit vysazením nových stromů a keřů, ale musí pokračovat následnou péčí o ně, hlavně v době sucha.“

Členové komise se z velké většiny shodují na tom, že Dobříš by měla mít v budoucnosti vlastního městského architekta. Upřesňuje pan Stamberg: „Mít dobrého a angažovaného architekta města bych přivítal a město by ho potřebovalo. Problémem ale je, jaké by měl pravomoci a možnosti ovlivnit schvalování nových projektů a záměrů výstavby ve městě. Mohlo by tak dojít ke zjednodušení stavebních řízení, která souvisejí se stavebním zákonem. Urychlit se dá také systémem při vyjadřování ze strany města, které je někdy dost těžkopádné a zdlouhavé. Funkce architekta by mohla tento proces zjednodušit.

 Zpracovala DHPředchozí článekPlány, rekonstrukce a projekty města Dobříš pro rok 2021
Další článekVysvědčení bez známek? V Trnce to umí.