Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

ze dne 12. září 2017

Program:
 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Jednací řád Zastupitelstva města Dobříše
 4. Volba nového člena Rady města Dobříše
 5. Volba nového člena Kontrolního výboru města Dobříše
 6. Zápis z jednání Finančního výboru města Dobříše ze dne 4. 9. 2017
 7. Informace o jednání členů Kontrolního výboru města Dobříše dne 26. 6. 2017
 8. Územní plán:
  a) Stanovisko advokátní kanceláře HJS k problematice pořizování územních studií k Právní analýze ÚP Dobříš, zpracované společností Frank Bold advokáti s.r.o.
  b) Stanovisko k námitkám zastupitele Ing. Karla Vítka, CSc.
  c) Obecná diskuze k územnímu plánu za přítomnosti Ing. arch. xxxxxx, zpracovatele ÚP
 9. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Svatá Anna, Zdeněk Kulda s.r.o. na plochu výroba a skladování – zemědělská a lesní výroba VZ
 10. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků Na Větrníku, C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o. na plochu výroba a skladování VL
 11. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití části pozemku parc. č. 1400/10 v k.ú. Dobříš na plochu BI6 – bydlení v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální)
 12. Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemku parc. č. 852/20 k. ú. Dobříš z plochy zemědělské na plochu RZ – zahrádkové osady, pozemku parc. č. 897/3 k.ú. Dobříš z plochy smíšené nezastavěného území NS na plochu RZ a pozemku parc. č. 2526/7 k.ú. Dobříš z plochy místních obslužných a účelových komunikací, komunikace pro pěší a cyklisty PV1 na plochu RZ.
 13. Úprava ceny pitné a odvedené vody pro rok 2018
 14. Úkol z usnesení 5/19/2017/ZM ze dne 18. 5. 2017 – seznam projektů, které byly zpracovány a byly a nebyly realizovány v letech 2006–2014
 15. Rozpočtové opatření č. 4/2017 včetně přehledů o plnění rozpočtu k 31. 8. 2017
 16. Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2018-2020
 17. Valná hromada společnosti Středisko zdraví spol. s r. o, konaná dne 21. 9. 2017
 18. Diskuze
 19. Závěr

Předchozí článekCena města Dobříše
Další článekSvatováclavská slavnost