Stručné informace ze zasedání Zastupitelstva města DobříšeZastupitelé na 20. jednání zastupitelstva, které se konalo 24. 6. 2021, probrali tyto body:

Zpráva finančního výboru z jednání 16. 6. 2021

Finanční výbor doporučil zastupitelstvu schválit účetní závěrku a závěrečný účet za r. 2020 a také rozpočtové opatření č. 3/2021.

Závěrečný účet a účetní závěrka města za r. 2020 byly schváleny

Zastupitelé vyjádřili souhlas s hospodařením města za r. 2020 bez výhrad. To je i v souladu s výsledkem přezkoumání hospodaření města externí auditorskou společností, kdy nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Příjmy byly naplněny ve výši 103 %, tj. 266,2 mil. Kč. Výdaje byly čerpány ve výši 95 %, tj. 259 mil. Kč. Celkem bylo ve výdajích „ušetřeno” 12,4 mil. Kč, z toho 10,3 mil. Kč na provozních a 2,1 mil. Kč na investičních výdajích. Zůstatek na běžných účtech a v pokladně města činil k 31. 12. 2020 cca 25 mil. Kč.

Zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2021

Zastupitelé se seznámili s návrhy úpravy rozpočtu města na letošní rok. Jednalo se o změny ve více než 20 položkách, kdy výdaje se zvyšují o 14,93 mil. Kč a příjmy celkem o 826 tis. Kč. Na straně příjmů se rozpočet upravuje o částky poskytnutých dotací či přijaté náhrady z pojistných plnění. Na straně výdajů největší změnu tvoří navýšení o 12 mil. Kč na rekonstrukci ul. Březová. Tento nárůst souvisí s provedeným hydrogeologickým průzkumem, kde díky skalnímu podloží musíme očekávat vyšší náklady na zemní práce. Město také získalo příslib dotace cca 1 mil. Kč na rekonstrukci povrchů sportoviště mezi školami. Dotace však bude proplacena až následně. Jedním z diskutovaných bodů byla také dotace na Festival hudby Zámek Dobříš, nad kterým převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje a na který je přislíben příspěvek 150 tis. Kč z fondu hejtmanky.

Obecně závazná vyhláška o nočním klidu schválena

Na základě doporučení Ministerstva vnitra byla z dosavadní vyhlášky o veřejném pořádku vyjmuta ustanovení o nočním klidu. Zastupitelé tak schvalovali novou vyhlášku č. 4/2021 o nočním klidu. Jsou v ní uvedeny akce, které se po loňské premiéře budou opakovat každoročně: Memoriál Leoše Liščáka a Dobříšské pivní slavnosti. Nová vyhláška také stanovuje posun nočního klidu o silvestrovské noci, kdy klid začíná v 1.00 po půlnoci. Dosavadní vyhláška pro silvestrovskou noc definovala noční klid již od půlnoci, ten ale nebyl dodržován.

Změny územního plánu v lokalitě Brodce

Na žádost majitele zastupitelé schválili využití 6 pozemků p. č. 1896/132, 1896/133, 1896/157, 1896/158, 1896/159 a 1896/160 z „bydlení individuální“ na plochy smíšené nezastavěného území. Tyto pozemky sousedí s pozemky města, které podle připravované územní studie mají také zůstat bez zástavby. Naopak zastupitelé neschválili obdobný návrh na změnu využití pozemku p. č. 1896/110. Tento pozemek svou velikostí ani nelze využít jako stavební, navíc se nachází uprostřed ostatních stavebních pozemků v lokalitě Brodce.

Město prodává 2 byty

Zastupitelé schválili vyhlášení veřejné soutěže formou elektronické aukce na prodej 2 bytů v Lidické ul. č. 371. V domě jsou další 2 byty ve vlastnictví soukromých majitelů a do budovy je třeba dále investovat. Oznámení o veřejné soutěži
vč. detailů je zveřejněno na úřední desce. Vlastní aukce je plánována na 10. srpna.

Nabídka na odkoupení pozemku pod ulicí Polní

Zastupitelé odsouhlasili uzavření kupní smlouvy na pozemek p. č. 1082/140, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k pozemku pod komunikací za cenu 60 Kč/m2.

Prodloužení kontokorentu pro Dokas

Dodatek k existující smlouvě na kontokorentní úvěr pro Dokas, který smlouvu prodlužuje do června 2022, byl schválen.

Valná hromada Střediska zdraví

Zastupitelé pověřili starostu Pavla Svobodu k účasti za město na valné hromadě, která se koná 28. 6. 2021. Zároveň odsouhlasili nominaci nového člena dozorčí rady z řad zaměstnanců střediska.

Směna pozemků pod komunikacemi

Zastupitelé schválili uzavření směnných smluv, kdy město získá pozemky pod komunikacemi výměnou za pozemky města v okolí. Jedná se celkem o směnu 18 pozemků.

Genmjr. Josef Balabán čestným občanem

Zastupitelé schválili udělení čestného občanství generálmajoru in memoriam Josefu Balabánovi za mimořádné zásluhy v oblasti boje za svobodu v době 1. a 2. světové války.

Molo u Papeže

Zastupitelé projednali podnět manželů P. a uložili radě města vyřešit zklidnění situace a zajistit dodržování pravidel v lokalitě u Papežanky. Rada města se touto situací bude dále zabývat.

Petice rodičů za návrat dětí do škol

V bodě Různé informovala paní místostarostka Mášová zastupitele o petici i následném jednání, které proběhlo s autory petice za návrat dětí do škol.

Podrobný zápis a videozáznam jsou uveřejněny na webu města.

Reklama

Předchozí článekModerní technologie pomáhají v charitativních projektech
Další článekZvýšení ceny vodného a stočného od 1. 7. 2021