Zvýšení ceny vodného a stočného od 1. 7. 2021Rada města na svém jednání dne 15. 6. 2021 rozhodla o zvýšení ceny vodného a stočného.

Současná cena 82,25 Kč/m3 se zvyšuje na 97 Kč/m3 od 1. 7. 2021.

Od 1. 7. 2021 platí tyto ceny vč. 10% DPH:
Vodné 58,74 Kč/m³
Stočné 38,26 Kč/m³
Celkem 97,00 Kč/m³

Aktuální nákladová cena vody při plném plnění fondu obnov činí 116,58 Kč/m3. Tato částka je vypočítávána každý rok podle metodiky Ministerstva zemědělství. To je skutečná cena vody, kterou bychom v Dobříši měli platit. V současnosti ale platí občané za vodné a stočné výrazně méně, jen 82,25 Kč/m3. To ve svém důsledku vede k tomu, že město nemá prostředky na potřebné investice do obnovy vodohospodářské infrastruktury.

Hlavní důvody zvýšení ceny za vodné a stočné jsou:

1. Plnění „Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací“ (PFOVK) – jde o zákonem stanovený nástroj, který má zajistit životaschopnost vodohospodářského majetku do budoucna. Cílem je stanovit takovou cenu vodného a stočného, která zajistí prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Nutná částka, která se dle plánu obnovy ze zákona musí plnit, je pro rok 2021: 7,640 mil. Kč na vodovod a 7,930 mil. Kč na kanalizaci. Celková částka pro plnění PFOVK tedy činí 15 570 000 Kč. V případě neplnění tohoto plánu hrozí sankce z Ministerstva zemědělství.
2. Obnova vrtů – zdrojem vody pro Dobříš jsou vrty a zářezy v brdských lesích. Je nezbytné průběžně pečovat o jejich zabezpečení a prodloužení životnosti. To mj. zahrnuje pravidelné čištění vrtů, přenosy na online dispečink a elektrorozvody, výměny čerpadel a potrubí, pravidelný monitoring stavu opotřebení vrtů a stavu podzemních vod.
3. Závazek vyplývající z přijetí evropských dotací na intenzifikaci čistírny odpadních vod v letech 2009–2011. Jako příjemce dotace jsme se zavázali ke splnění tzv. finančního modelu, který předepisuje nárůst cen stočného pro další období. Nerespektování těchto podmínek by mohlo být důvodem k uložení finančních sankcí nebo požadavku na vrácení dotace.
4. Inflace, nárůst cen materiálu a mezd – v současné době je důvodem pro zvýšení i výrazné navýšení vstupních surovin (plasty, energie, chemikálie atd.).
5. Omezení plýtvání pitnou vodou – vzhledem k tomu, že vodu pro Dobříš získáváme z podzemních zdrojů s kvalitní pitnou vodou, které mají omezenou kapacitu, je důležité využívat tyto zdroje smysluplně a neplýtvat touto kvalitní vodou při zalévání travnatých ploch a plnění velkých bazénů.

Plán obnovy město v r. 2021 plní jen z 48 %. Celková částka pro financování obnovy složená z příspěvku města a příspěvku Vodohospodářské společnosti Dobříš by měla být ve výši 15,6 mil. Kč, ale letos je to pouze 7,5 mil. Kč. Tímto přístupem by nám vodohospodářská infrastruktura zastarávala, množily by se havárie a zvyšovaly ztráty vody v potrubí.
Vodohospodářskou infrastrukturu, od jejíž kvality se odvíjí i kvalita pitné vody, je nutné neustále pečlivě spravovat a obnovovat. Tyto investice obnovují nejen zastaralé potrubí, ale modernizují vodohospodářské objekty. Právě pro obnovu a rozšiřování vodárenské sítě je třeba vytvářet a využívat prostředky z vodného a stočného.
Poznámka: Zisk z vodného a stočného, které vybírá VHS, slouží pouze pro účely obnovy vodohospodářského majetku.

Zvýšení ceny o 14,75 Kč/m³ na 97 Kč/m3 představuje nárůst o 17,9 %.
Skutečná cena vody při plném pokrytí plánu obnovy je 116,58 Kč/m³, i po zdražení bude aktuální cena vody o více jak 20 % nižší než skutečná cena vody při plném pokrytí plánu obnov.
Sociálně únosná cena vody ve Středočeském kraji je pro r. 2021 ve výši 128,81 Kč. Zvýšená cena vody v Dobříši bude stále o 31,81 Kč pod touto hranicí. Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvatele činí cca 100 litrů na osobu a den, t. j. 9,70 Kč na osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizování a vyčištění odpadní vody.

Průměrně tedy občan Dobříše vynaloží po zdražení za vodné a stočné za měsíc 291 Kč.
Zvýšení ceny představuje částku 43 Kč na osobu za měsíc. O to zaplatí v průměru každý z nás za měsíc více. Kvalitní pitná voda, která nám teče z vodovodních kohoutků, stejně jako dobré nakládání s odpadními vodami nejsou samozřejmostí a mají svou cenu.
Věřím, že tento krok přijmete s pochopením.

Pavel Svoboda, starosta

Reklama

Předchozí článekStručné informace ze zasedání Zastupitelstva města Dobříše
Další článekVzduchoplavci v Dobříši