Stručné informace z 21. zasedání Zastupitelstva města DobříšeVeřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 15. 6. 2017 v KD Dobříš. Bylo přítomno 17 členů ZM. Pozdější příchod na jednání předem ohlásili: Ing. Denisa Havlíčková, RNDr. Jiří Kastner, MUDr. Stanislav Holobrada.

Informace starosty

Objekt čp. 1603 – „Papežanka“

Úvodním slovem představila projednávaný bod Mgr. Petra Neubergerová. Informovala přítomné, že se sešla komise pro podporu skautingu, která projednávala pět návrhů a variant možností prodeje budovy „Papežanka“. Také sdělila, že o budovu, resp. nebytový prostor a jeho správu má zájem také Český rybářský svaz. Dále Mgr. Petra Neubergerová, místostarostka města, informovala, že v prvním zářijovém týdnu bude svolána ještě diskuze pro širší veřejnost, další spolky a zastupitele, aby se všichni, kdo budou mít zájem, mohli vyjádřit. Následně by, na příštím zasedání, zastupitelstvo města mělo v této věci zaujmout konečné stanovisko.

Objekt bývalého kina

Úvodním slovem představil bod starosta města. Informoval o kulatém stolu, který měl za úkol zahájit zadání formulace pro výstavbu budoucího domu s knihovnou a spolkovou činností.Za sebe, jako za svoji osobu, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, uvedl, že v zájmu vyřešení projektu, aby se mohlo stavět, kontaktoval zastupitele Ing. Ivo Salcmana, požádal ho o spolupráci a s jeho souhlasem jej pověřil koordinací prací při zadání budoucí stavby se spolkovou činností. V nejbližší době se bude konat řada jednání, do nichž budou zapojeni zpracovatelé projektové dokumentace, společnost 4DS, s.r.o. Bude v maximální míře využito to, co je využitelné z původního projektu, a výstupem by mělo být zadání pro knihovnu se spolkovou činností. V září by pak zastupitelstvo mělo radu města usnesením směrovat, jak dále postupovat, a to na základě představení, prezentace, námětu studie domu s knihovnou a se spolkovou činností i s dalšími aktivitami, které se tam vejdou. Cesta, kterou by se měly práce na objektu bývalého kina ubírat, je především ve sběru podkladů, podnětů, potřeb, požadavků a jejich následná sumarizace, která vyústí ve zpracování návrhu zadání, o kterém v září rozhodne zastupitelstvo.

Územní plán – územní studie

Mgr. Stanislav Vacek, MPA, úvodem přítomným oznámil, že bylo, v souladu s usnesením zastupitelstva, zpracováno právní stanovisko k územním studiím a jejich významu a předal slovo tajemníkovi úřadu, Bc. Radku Řechkovi, aby informoval přítomné o problematice z hlediska státní správy. Tajemník požádal zastupitele, aby jasně deklarovali, co má být dále s územím Úvozová–Bzdinka, na něž se má vypracovat územní studie.Starosta města uvedl, že pokud někdo ze zastupitelů nechce, aby se v některé z lokalit, která je v územním plánu jako zastavitelná, stavělo, musí v tomto smyslu navrhnout usnesení o změně platného územního plánu, o němž bude možno hlasovat.

Realizované a připravené projekty

O aktuálních projektech informoval přítomné Mgr. Stanislav Vacek, MPA. Základní škola 35, Dobříš – začala rekonstrukce, dostavba a přístavba; rekonstrukce skončí 31. 8. 2017, takže školní rok by měl začít bez zpoždění.Starosta města dále informoval o sběrném dvoru, kde je třeba opravit havarijní stav dešťové kanalizace, a to včetně tzv. lapolu. Rekonstrukce 5. MŠ – byla přiznána dotace, bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby, cílem je navýšení kapacity zařízení o dvě třídy.Modernizace sportovní haly spočívá v rekonstrukci sportovní plochy, jejím rozšíření na 3 sportovní plochy, včetně opravy střechy, aby bylo zabráněno zatékání.Dále zastupitelé obdrželi materiál ohledně využití pytlového svozu v lokalitě Malá Strana.Další materiál se týkal kapacity našich základních škol – pro letošní školní rok je kapacita škol dostatečná, pro příští školní rok je rezerva 93 žáků. Starosta města informoval, že k řešení kapacity škol v příštích letech jsou dvě cesty. První cesta, ke které s určitostí nedojde, je vypovědět smlouvy s obcemi, pro které Dobříš zajišťuje školní výuku v našich školách. Druhá cesta: sejít se se starosty obcí a domluvit se na společném financování rozšíření kapacit škol.

Závěrečný účet Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska za rok 2016

ZM bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska za rok 2016.

Zápis z jednání finančního výboru města Dobříše ze dne 13. 6. 2017

ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 13. 6. 2017.

Rozpočtové opatření č. 3/2017, vč. přehledů o plnění rozpočtu k 31. 5. 2017

Komentář k rozpočtovému opatření č. 3/2017 představil Ing. Tomáš Hadžega. Konstatoval, že předložený návrh rozpočtového opatření č. 3/2017 zohledňuje zejména skutečnosti, které nebyly známy v době schvalování rozpočtu města na rok 2017. Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou navyšuje o 27 304 tis. Kč (příjmy celkem činí cca 226,2 mil. Kč) a výdajové stránky o 28 721 tis. Kč (výdaje celkem činní cca 270,9 mil. Kč). Obecná rezerva se sníží o 1 417 tis.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100 000 Kč z ORG. 523 pro Římskokatolickou farnost Dobříš na opravu podlahy kůru v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.
ZM bere na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 5. 2017.

Závěrečný účet a účetní závěrka města Dobříše za rok 2016

Úvodem k tomuto projednávanému bodu Ing. Tomáš Hadžega sdělil podstatné, a to, že účetní závěrka prošla kontrolou auditora, nebyly shledány žádné nedostatky a účetnictví věrně zobrazuje činnost našeho města. Hospodaření města skončilo k 31. 12. 2016 přebytkem, saldo příjmů a výdajů činilo + 19,4 mil. Kč.Příjmy byly v roce 2016 naplněny ve výši 101,5 %, výdaje byly čerpány ve výši 93,1 %, došlo k úspoře cca 12,1 mil. Kč a zůstatek na běžných účtech a účtech peněžních fondů města činil k 31. 12. 2016 – 61,8 mil. Kč.
ZM souhlasí s hospodařením města za rok 2016 bez výhrad.
ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 2016.

Změna stanov Svazku obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko

Komentář ke změně stanov Svazku obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko pronesl starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA. Uvedl, že společnost DOKAS Dobříš, spol. s r.o., má prodlouženy smlouvy o nakládání s komunálním odpadem do konce letošního roku, jejich platnost končí de facto v červenci, rada města rozhodla o jejich prodloužení do konce roku. Od 1. 1. 2018 by měl nakládání s komunálním odpadem zajišťovat nově vzniklý svazek, jehož je město Dobříš členem spolu s dalšími šesti obcemi – Stará Huť, Velká Lečice, Voznice, Čím, Chotilsko, Obořiště. Stanovy, které jsou zastupitelstvem schváleny, neobsahují výši členského příspěvku. Nyní je třeba stanovit způsob platby a výši členského příspěvku. Navržená výše členského příspěvku koresponduje se současnou cenou, pouze se mění mechanismus plateb, tj. prostřednictvím svazku, který bude dostávat členský příspěvek od každé jednotlivé obce, resp. města. Stanovení způsobu výpočtu příspěvku je nutné pro platnost stanov. Předpoklad a dohoda s obcemi je, že schválení stanov obce předloží do konce června letošního roku. Dalším krokem bude založení hospodářské společnosti.Následovala obsáhlá diskuze, týkající se majetku společnosti DOKAS Dobříš, spol. s r.o., svozové techniky, ceníku jednotlivých úkonů, mechanismu plateb příspěvku a jeho výši, možného rizika ztráty obcí ze svazku, vypořádání plateb za odpadové hospodářství, strategie obchodu společnosti RUMPOLD-P, s.r.o., aktivity jednání s obcemi, aby se připojily do svazku, logistiky, vlivu zastupitelů na členský příspěvek, možnosti vystoupení města ze svazku, možností získání dotací na nádoby na tříděný odpad, svozovou techniku atd. Do diskuse se zapojili Mgr. Jaroslav Melša, Ing. Ivo Salcman, Ing. Marek Vávra, Mgr. Jitka Urbanová, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, RNDr. Jiří Kastner, Ing. Martin Musil, Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti DOKAS Dobříš, spol. s r.o.
Ing. Karel Vítek, CSc., svými slovy vyjádřil podporu svazku, Mgr. Adam Böhm uvedl, že zazněla smysluplná vysvětlení a myšlenka se mu líbí, ale chybí mu dostatek informací, čísel a komentářů, které by získal v předstihu a mohl si je ověřit, a proto nemůže pro toto hlasovat. Ing. Ivo Salcman vyjádřil souhlas s Mgr. Adamem Böhmem.
ZM ukládá zástupci města ve svazku na valné hromadě předložit před schválením příspěvku města do tohoto svazku kalkulaci hospodaření svazku při stávajícím složení.
ZM souhlasí jako orgán příslušný podle ust. § 85 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, s tím, aby město Dobříš jako člen dobrovolného Svazku obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko hlasovalo na valné hromadě uvedeného dobrovolného svazku obcí pro změnu stanov uvedeného dobrovolného svazku obcí tak, že v čl. XV stanov bude bod 2 nahrazen textem:2. Pravidelný členský příspěvek

 • a) Pravidelný členský příspěvek každého člena pro příslušný kalendářní rok bude činit částku, stanovenou v souladu se sazebníkem příspěvků, který je přílohou stanov, na základě skutečně provedených svozů komunálního odpadu z jednotlivých kontejnerů, sběrných nádob nebo pytlů, nacházejících se na území příslušného člena, určených takovým členem k odkládání směsného komunálního odpadu a jednotlivých složek separovaného komunálního odpadu (označením příslušné nádoby či pytle) a dále konkrétního množství zvláštních druhů komunálního odpadu (nebezpečný odpad, objemný odpad a podobně), jejichž převzetí člen vyžádá a následně Svazku nebo jím založené právnické osobě umožní.
 • b) Výše členského příspěvku bude stanovena Předsednictvem Svazku ke konci příslušného kalendářního roku, za který členský příspěvek náleží, a sdělena příslušnému členovi nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku. V případě, že člen vůči takto stanovené výši členského příspěvku podá Svazku písemné námitky, které nebudou následně do 15 dnů vypořádány dohodou člena a Svazku, rozhodne o výši členského příspěvku takového člena na základě výše popsaného klíče Valná hromada na její nejbližší schůzi.
 • c) Takto stanovený členský příspěvek je splatný do 30 dnů ode dne oznámení jeho výše členovi Svazkem, případně ode dne rozhodnutí Valné hromady dle bodu b).
 • d) Každý člen může Svazku poskytnout zálohu na členský příspěvek formou dílčích zálohových plateb (měsíčních nebo čtvrtletních splatných vždy před započetím příslušného období – měsíce nebo čtvrtletí), stanovených na základě předpokládaného množství a svozů odpadu z území takového člena v příslušném kalendářním roce, přičemž v takovém případě provede Svazek současně s vyčíslením příspěvku dle předchozí části tohoto článku i vyúčtování členem uhrazených záloh na příspěvek.

Město dále ukládá, aby na jednání valných hromad dobrovolného Svazku obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko jednal jménem města Dobříše jako člena uvedeného svazku starosta města.

OZV č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš

Úvodním slovem představil projednávaný bod Ing. Marek Vávra. Mgr. Jitka Urbanová vznesla dotaz, jak hodlá město postupovat v dalších částech města, zda je v plánu také zavedení pytlového svozu. Ing. Markéta Čermáková, MBA, uvedla, že s MDDr. Terezou Fulínovou rozeslaly 385 ks dotazníků, které se týkaly spokojenosti občanů s pytlovým svozem, vrátilo se 116 dotazníků s odpověďmi; 41 % dotazovaných je pro zachování pytlového svozu, 46 % chce vrátit situaci před pytlovým svozem a 13 % dotazovaných by mělo zájem o mini nádoby. Následovala obsáhlá diskuze k otázce systému třídění odpadu, možnosti a nemožnosti třídění skla při pytlovém svozu, jednání se společností Lidl ČR, o třídění odpadu v širším kontextu, o ambicích města v třídění, možnostech a snaze zavést malé popelnice a s tím související možností získání dotací, nových trendech v třídění, možnostech a námětech zlepšení třídění odpadu, o motivaci občanů ke zlepšení třídění, o rozdílech v třídění mezi obyvateli v rodinných domech a bytových domech, o odpovědnosti zastupitelů při rozhodování ve věci této problematiky, o nemožnosti nalezení systému, který by byl spravedlivý pro všechny občany. Do diskuse se zapojili Ing. Martin Musil, Mgr. Adam Böhm, paní Anna Kozáková, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Mgr. Jaroslav Melša, Mgr. Jitka Urbanová, Ing. Marek Vávra, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Jan Marek, jednatel společnosti DOKAS Dobříš, spol. s r.o. Z řad veřejnosti vyjádřili své názory paní Romana Bodorová, občan, který žije v Bruselu, pan Miroslav Sochor.
ZM ukládá radě města předložit do konce října návrh koncepce svozu komunálního odpadu na Dobříši.
ZM ukládá radě města prověřit a připravit podklady pro získání dotací na nákup plastových nádob na tříděný odpad.
Návrh nebyl schválen
ZM ukládá radě města, aby na příští jednání zastupitelstva připravila vyhlášku, která rozšíří pytlový svoz na všechny oblasti rodinných domů v Dobříši.
Návrh nebyl schválen
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš ve variantě 2 (pytlový svoz na Malé Straně na dobu do 31. 12. 2017).
Návrh nebyl schválen
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš ve variantě 1 (pytlový svoz na Malé Straně na dobu neurčitou).

Valná hromada společnosti Středisko zdraví, spol. s r.o., konaná 22. 6. 2017

ZM pověřuje místostarostu města, pana Ing. Tomáše Hadžegu, nar. 30. 3. 1957, bytem U Pilského potoka 1384, za město Dobříš, IČ 00242 098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako společníka s majetkovou účastí ve společnosti, účastí na valné hromadě Střediska zdraví, spol. s r.o., IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš, konané 22. 6. 2017 od 16.00 hod., a hlasováním mimo jiné v následujících bodech programu takto:

 • a) v bodě „Schválení programu“ hlasováním pro schválení programu jednání valné hromady;
 • b) v bodě „Schválení účetní závěrky společnosti za rok 2016“ hlasováním pro schválení účetní závěrky společnosti za účetní období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016;
 • c) v bodě „Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2016“ hlasováním pro schválení převodu celého zisku společnosti ve výši 667 240 Kč za rok 2016 na účet 428 (nerozdělený zisk minulých let);
 • d) v bodě „Projednání zprávy o činnosti společnosti pro rok 2016“ hlasováním pro „bere na vědomí“ zprávu o činnosti společnosti Středisko zdraví, spol. s r.o., za rok 2016;
 • e) v bodě „Informace o dceřiné společnosti Středisko zdraví P+S, s.r.o., IČ 27185940,“ hlasováním pro „bere na vědomí“ zprávu o činnosti společnosti Středisko zdraví P+S, s.r.o., IČ 27185940, se sídlem Pražská 38, Dobříš, za rok 2016;
 • f) v bodě „Informace jednatele o budoucím vývoji společnosti ve vztahu k poskytování primární zdravotní péče“ hlasováním pro „bere na vědomí“ informace jednatele o budoucím vývoji společnosti ve vztahu k poskytování primární péče;
 • g) v bodě „Návrh na stanovení tržní hodnoty společnosti – ocenění společnosti“ hlasováním pro schválení návrhu na stanovení tržní hodnoty společnosti ve formě ocenění společnosti a pověřuje jednatele společnosti organizací výběrového řízení na certifikovaného auditora, který ocenění společnosti provede;
 • h) v bodě „Schválení odměny jednatele společnosti za rok 2016“ hlasováním pro schválení nenárokové odměny jednateli Střediska zdraví, spol. s r.o., za rok 2016 za úspěšné plnění úkolů ve výši jeden a půl násobku měsíční nárokové odměny jednatele, jež je stanovena smlouvou o výkonu funkce jednatele.

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemku parc. č. 852/20, k.ú. Dobříš, z plochy zemědělské na plochu RZ – zahrádkové osady, pozemku parc. č. 897/3, k.ú. Dobříš, z plochy smíšené nezastavěného území NS na plochu RZ  a pozemku parc. č. 2526/7

Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, vznesl dotaz k předkladateli tohoto bodu, panu Ing. Karlu Vítkovi, CSc., zda by souhlasil, aby bylo přeřazeno projednávání tohoto bodu na září, a to vzhledem k plánovanému projednávání územního plánu na zářijovém zastupitelstvu a k některým dosud nedořešeným nejasnostem ohledně územního plánu.
ZM schvaluje přesunutí tohoto bodu na příští zářijové jednání zastupitelstva dne 7. 9. 2017.

Návrh na laureáty – Cena města Dobříše za rok 2016

ZM uděluje Cenu města Dobříše za rok 2016 paní Livii Colloredo-Mannsfeldové a Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeldovi, za významnou činnost v oblasti hospodářského rozvoje a kultury ve městě Dobříš, a paní Haně Rysové za prezentaci města Dobříš v oblasti kultury (fotografie). V souvislosti s tímto oceněním zastupitelstvo města schvaluje finanční odměnu ve výši 2× 10 000 Kč.

Statut Dobříšských listů a statut redakční rady Dobříšských listů

ZM schvaluje statut Dobříšských listů vypracovaný mediálním výborem města Dobříše.
ZM schvaluje statut redakční rady Dobříšských listů vypracovaný mediálním výborem města Dobříše.

Diskuze

Ing. Tomáš Hadžega informoval přítomné zastupitele a veřejnost, že zahájil jednání se spolumajitelem pozemku parc. č. st. 17/1, k.ú. Dobříš, panem Václavem Havelkou. Jedná se o pozemek, na němž jsou složeny betonové panely na Mírovém náměstí naproti radnici, mezi trafikou a bývalou prodejnou obuvi. Z tohoto prvního jednání vyplynula možnost dlouhodobého pronájmu pozemku, prozatím však nedošlo k návrhu podmínek. Dále Ing. Ivo Salcman navrhl usnesení, týkající se svozu komunálního odpadu.
ZM ukládá radě města projednat se společností DOKAS Dobříš, spol. s r.o., svoz komunálního směsného odpadu v 60litrových nádobách, s čtrnáctidenním svozem.Mgr. Kateřina Pechová, ředitelka Městské knihovny Dobříš, vystoupila s požadavkem, zda by bylo možné, aby zastupitelé znovu zvážili radou města zamítnutou rekonstrukci toalet v knihovně. Ozřejmila přítomným současnou situaci, která je při větších akcích naprosto neúnosná. MUDr. Stanislav Holobrada konstatoval, že vzhledem k tomu, že ještě bude nějaký čas trvat, než proběhne přestěhování knihovny do jiných prostor, připraví rada města vzhledem k ekonomickému nákladu rozpočtové opatření, které bude schváleno. K těmto slovům se připojil i starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, s tím, že odpovídající návrh usnesení rada města uloží správci rozpočtu.

red. – NS, zdroj: zápis ZM

V březnovém vydání DL byla v informacích ze ZM mylně uvedena informace o poskytnutí daru ve výši 40 000 Kč pobočnému spolku Český kynologický svaz, ZKO Dobříš. ZM schválilo poskytnutí daru pouze ve výši 20 000 Kč. Tímto se ZKO Dobříš omlouváme.

red. – NSPředchozí článekPrevence kriminality v Dobříši
Další článekPřál bych si vzájemný respekt…