Stručné informace z 16. zasedání Zastupitelstva města DobříšeVeřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 15. prosince 2016 v Konírně zámku Dobříš. Bylo přítomno 18 členů ZM. Z jednání se předem omluvil: RNDr. Jiří Kastner. Pozdější příchod oznámila: Ing. Denisa Havlíčková.

Žádost ZŠ TRNKA o příspěvek z rozpočtového určení daní pro žáky ZŠ Trnka

Úvodním slovem okomentoval projednávaný bod starosta města Mgr. Stanislav Vacek, MPA, a sdělil, že obdržel žádost ZŠ Trnka den před jednáním zastupitelstva města. Dále informoval, že obdobnou předešlou žádost projednala Rada města Dobříše a spolku Trnkový květ, z.s., byl na základě kladného rozhodnutí poskytnut finanční dar ve výši 20 000 Kč.
ZM schválilo poskytnutí daru ve výši 70 000 Kč na základě darovací smlouvy Základní škole TRNKA, IČ 042 799 05, se sídlem Příbramská 938, Dobříš.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 7. 12. 2016

Úvodní slova k jednání finančního výboru konaného dne 7. 12. 2016 uvedla předsedkyně výboru paní Ing. Bc. Helena Pekaríková. Informovala, že finanční výbor se na svém jednání zabýval tématem, týkajícím se návrhu rozpočtového opatření č. 7/2016, se kterým finanční výbor souhlasí bez výhrad, dále tématem návrhu rozpočtu na rok 2017, ve kterém byly nejvíce diskutované položky org. 701 (sportovní zařízení v nájmu DOKAS Dobříš, s.r.o.) a org. 702 (zastřešení zimního stadionu nafukovací halou). Finanční výbor neměl k dispozici finanční analýzu položky org. 702, proto se kladné stanovisko výboru netýká všech položek rozpočtu, výjimku představuje položka org. 702.
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 7. 12. 2016.

Rozpočtové opatření č. 7/2016, vč. přehledů o plnění rozpočtu města k 30. 11. 2016

Úvodní slova k návrhu rozpočtového opatření č. 7/2016 přednesl předseda komise pro rozpočet a ekonomiku pan Ing. Tomáš Hadžega. Informoval o důvodech plusových a mínusových položek návrhu rozpočtového opatření. Uvedl, že příjmová stránka rozpočtu 2016 se zvyšuje o 618 tis. Kč, výdajová stránka rozpočtu se snižuje o 18 035 000 Kč a celková rezerva, která by měla být převedena do rozpočtu pro rok 2017, činí 47 mil. Kč.
ZM vzalo na vědomí přehled o plnění příjmů a výdajů rozpočtu města k 30. 11. 2016.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 7/2016.

Destinační společnost Brdy, z.s.

K tématu přednesl svůj příspěvek, týkající se důvodů a potřebnosti založení spolku Destinační společnost Brdy, z.s., pozvaný host, starosta města Příbrami pan Ing. Jindřich Vařeka. Pan Ing. Jindřich Vařeka uvedl, že hlavním smyslem založení spolku je citlivě ovlivňovat turistický ruch v CHKO Brdy, propagace cestovního ruchu a další aspekty s tím související. Sdělil, že členské příspěvky budou použity na označení cca 200 km cyklotras v CHKO Brdy. Dále informoval, že Zastupitelstvo města Příbrami přijalo kladné stanovisko k členství ve spolku, schválilo stanovy spolku a že v pozici pozorovatelů zatím zůstávají město Rožmitál pod Třemšínem a obec Jince. Dále sdělil, že úmysl být členem spolku vyjádřily i některé svazky obcí, jakož i rodina Colloredo-Mannsfeld.
ZM souhlasilo s členstvím v zakládané Destinační společnosti Brdy, z.s., se sídlem Tyršova 108, Příbram, schvaluje stanovy spolku dle předloženého návrhu a osobou jednající za město Dobříš jako člena spolku pověřuje starostu města Mgr. Stanislava Vacka, MPA.

Návrh rozpočtu města na rok 2017

Návrh rozpočtu města pro 2017 představil pan Ing. Tomáš Hadžega, uvedl, že veškeré podklady byly členům zastupitelstva předloženy. Za důležité považoval vyjádřit se k návrhu rozpočtu v položce 200 a zdůraznil, že navrhovaná výše příjmu města v této položce návrhu rozpočtu se netýká prodeje jednotek v budově čp. 1603 (Papežanka). Další zdůrazněnou položkou návrhu rozpočtu byla položka 1 709, dopravně-správní agendy, položka výdajové části návrhu rozpočtu 702 týkající se pronájmu nafukovací haly na zastřešení zimního stadionu a položka 510, rezerva. Informoval, že úvěrová angažovanost města není velká a z tohoto důvodu by si město Dobříš mohlo dovolit spolufinancovat dotované investiční projekty formou úvěru.
ZM schválilo rozpočet města na rok 2017.

OZV č. 5/2016 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města nebo OZV č. 5/2016 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území města

Bod jednání uvedla místostarostka města paní Mgr. Petra Neubergerová a předala slovo vedoucí oddělení obecního živnostenského úřadu MěÚ Dobříš, paní Ing. Naděždě Maškové, která informovala o počtu povolených heren s výherními hracími automaty na území města Dobříše a dále o místech, kde došlo ke zrušení provozoven (Kuklík, Růžek a Bambi Bar). Paní Ing. Naděžda Mašková dále uvedla, že regulace směřující ke snížení počtu heren probíhá v podstatě sama o sobě a že v provozu zůstávají do roku 2019 herny už jen v provozovnách Domino a Apolo.
Místostarostka města paní Mgr. Petra Neubergerová vyzvala ke slovu přítomnou veřejnost. Na její podnět se slova ujala paní Bc. J. V., která apelovala na členy zastupitelstva, aby vnímali, že závislost na VHP je stejně závažná jako jiná forma závislosti, a tuto skutečnost zohlednili při svém rozhodování o tom, kterou variantu vyhlášky svým hlasem podpoří.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku města Dobříše č. 5/2016 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města.

Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva města v návaznosti na změnu legislativy

ZM schválilo odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Dobříše v maximální výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, v platném znění, a to počínaje dnem 1. 1. 2017.

Odstoupení MUDr. Stanislava Holobrady z funkce místostarosty města Dobříše, volba místostarosty města Dobříše a volba člena Rady města Dobříše

Bod jednání uvedl starosta města pan Mgr. Stanislav Vacek, MPA, který uvedl, že Rada města Dobříše vzala odstoupení pana MUDr. Stanislava Holobrady na vědomí na svém jednání dne 6. 12. 2016. Na místo odstupujícího místostarosty navrhl starosta města pan Mgr. Stanislav Vacek, MPA, pana Ing. Tomáše Hadžegu. V pozitivním smyslu na návrh reagovala paní Mgr. Ivana Lenerová.
ZM vzalo na vědomí odstoupení pana MUDr. Stanislava Holobrady z funkce místostarosty města Dobříše.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích na funkci místostarosty města Dobříše Ing. Tomáše Hadžegu, který nebude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.
Pan Ing. Tomáš Hadžega po svém zvolení do funkce místostarosty města Dobříše informoval, že zaměstnanecký poměr v Oblastní nemocnici Příbram, a.s., bude vykonávat na zkrácený pracovní úvazek, a to ve prospěch výkonu činnosti funkce místostarosty města Dobříše.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích členem Rady města Dobříše pana MUDr. Stanislava Holobradu.

Rezignace Ing. Markéty Čermákové, MBA, na členství ve finančním výboru a volba nového člena

ZM vzalo na vědomí rezignaci Ing. Markéty Čermákové, MBA, na členství ve finančním výboru Zastupitelstva města Dobříše.
ZM jmenuje členem Finančního výboru Zastupitelstva města Dobříše paní Janu Šimáčkovou, dipl. ek., nar. 9. 8. 1974, bytem Na Chmelnici 1799, Dobříš.

OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříše

ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku města Dobříše č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříše.

OZV č. 3/2016 o veřejném pořádku ve městě Dobříši

Úvodním slovem představila důvody změny vyhlášky paní Ing. Markéta Čermáková, MBA. Uvedla, že vyhláška se mění především v závislosti na nové legislativě, resp. novele přestupkového zákona, a to v části týkající se doby nočního klidu, v ostatních ustanoveních zůstává vyhláška beze změny s výjimkou zkrácení doby pro podání žádosti o výjimku z použití zábavní pyrotechniky. Dotazy vznesla paní Mgr. Jitka Urbanová a paní Mgr. Ivana Lenerová.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku města Dobříše č. 3/2016 o veřejném pořádku ve městě Dobříši.

Koncepce Dobříšských listů pro rok 2017

ZM ukládá Radě města Dobříše vypracovat koncepci Dobříšských listů a předložit k projednání na následujícím jednání zastupitelstva města.

Diskuse

Informace o plnění usnesení ZM a podněty občanů

Starosta města pan Mgr. Stanislav Vacek, MPA, informoval členy zastupitelstva o plnění usnesení přijatých na minulém zasedání zastupitelstva a o dalších podnětech občanů. Sdělil, že jednání se zástupci skauta již proběhlo a v této souvislosti jmenovala rada města komisi, která v průběhu dvou měsíců připraví koncepci o variantách skautingu ve městě Dobříši.
Dále informoval, že na otevřený dopis obce Svaté Pole bylo odpovězeno ve smyslu přijatého usnesení zastupitelstva města. Rada města upustila od záměru vybudovat příčná parkovací stání v ul. Hornická a Za Branou z důvodu obdržení petice občanů, kteří s tímto záměrem nesouhlasili. Podnět týkající se údržby zeleně obdržela rada města od občanů z ul. U Pilského potoka. Dále město Dobříš obdrželo dva dopisy, které byly zaslány i členům zastupitelstva, a to dopis od Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“), ve kterém je žádáno o přesun městem vyčleněné finanční částky na pořízení člunu do příštího kalendářního roku, a dopis od paní B. S., která žádá o odpuštění úhrady nákladů, které město muselo vynaložit na likvidaci odpadu ze zahrádky po skončení nájemního vztahu. V případě druhého dopisu starosta města pan Mgr. Stanislav Vacek, MPA, sdělil, že MěÚ Dobříš vede další jednání ve věci a v případě prvně zmíněného dopisu bude finanční částka, až bude známa její výše, formou rozpočtového opatření v roce 2017 alokována ve prospěch HZS.
Další informace se týkala agendy MA21. V této souvislosti, z důvodu zlepšení komunikace směrem k veřejnosti, bude město Dobříš pořádat pravidelná sezení formou kulatých stolů, na kterých budou diskutována různá aktuální témata.
Pan Ing. Tomáš Hadžega dále informoval o uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemků v Kopáčkově dvoře s účinností od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou.
Pan Ing. Karel Vítek, CSc., navrhl, aby jedním z prvních témat diskuse u kulatých stolů byla diskuse k územnímu plánu města Dobříše a dodržování zákona v souvislosti s realizací územního plánu.

Redakčně zkráceno, zdroj: zápis ZMPředchozí článekDobříšské listy – únor 2017
Další článekNáš region na veletrhu Regiontour 2017