Reakce na článek Bc. Lukáše ZídkaVážení spoluobčané,
cítím povinnost odpovědět na článek Bc. Lukáše Zídka a informovat Vás občany města o skutečném stavu ve věci zápisu a usnesení kontrolního výboru Zastupitelstva města Dobříše (dále jen KV) a o tom, jak se věci mají podle platného práva, morálky i politiky.

Autor článku, v reakci na moji odpověď (Dobříšské listy 12/2016), píše, že se nedopustil „žádných pomluv či jiných hanlivých výroků“. Co to je jiného, když pisatel mluví o nefunkčním KV? Co to je jiného, když autor napíše, že se předseda dopustil podvodu a předal neověřený zápis KV starostovi města? Autor pomlouvačného článku zřejmě nezná ani jednací řád výborů města Dobříše, ale nezná a možná si ani neuvědomuje, co jsou právní a morální hodnoty, když se snaží tvrdit, že nepomlouvá.
V Článku 2 platného „Jednacího a organizačního řádu výborů Zastupitelstva města Dobříše“ v odstavci (3) se uvádí: „O průběhu jednání výboru a hlasování pořizuje určený člen výboru zápis, jehož součástí je usnesení výboru, podepsané předsedou, a listina přítomných.“ Takže pro pana Bc. Zídka zdůrazňuji, že jsem předal zápis a usnesení KV vypracované Mgr. Kobíkovou starostovi osobně do rukou. Zápis, jehož součástí je listina přítomných a usnesení, je podle jednacího řádu podepisován pouze předsedou KV.
Z hlediska práva je pomluva trestným činem, který spáchá ten, kdo o jiném uvede takový nepravdivý údaj, který může značně ohrozit jeho vážnost před druhými osobami. Jestliže by však někdo jiného nepravdivě osočil z trestné činnosti, místo pomluvy by šlo o trestný čin křivého obvinění, a v případě méně intenzivního zásahu do vážnosti člověka by šlo o přestupek urážky na cti. V českém právním řádu je pomluva upravena v § 184 trestního zákoníku. Trestnost pomluvy vyplývá ze snahy chránit čest a dobrou pověst člověka ve společnosti, a to ať už jde o jeho vztahy v zaměstnání, v rodině nebo kdekoli jinde. Vždy ale pouze jednotlivé fyzické osoby, před pomluvou nejsou chráněny osoby právnické ani skupiny lidí. (Zdroj: Wikipedia.cz) V tomto případě se nejedná pouze o mne a moji osobu, ale i o všechny ostatní aktivní členy KV, zejména Mgr. Kobíkovou, která zápis vyhotovila.
Z morálního hlediska bych jako člověk a předseda KV očekával od člena KV, který svým jednáním a absencemi na jednáních KV ohrožoval usnášeníschopnost KV, že bude mlčet a bude se snažit napravit své chyby a neúčasti aktivním působením a prací v KV.
Z hlediska politiky se ocitla ODS vlastní vinou v opozici. Já jako člen KSČM představuji opozici rovněž. Proto bych očekával snahu o spolupráci opozice ve prospěch občanů města Dobříše. Bohužel musím i po reakci autora na moji odpověď trvat na svém původním hodnocení, že nejde o prospěšnou a konstruktivní opozici ze strany ODS a jejích členů, ale o ochranu jejich (jak jsem to nazval já – pochybných) zájmů a záměrů. Proto mě ani nepřekvapují opakované snahy o mé odvolání z funkce předsedy KV na každém jednání zastupitelstva, vyvolávané členy ODS.

Co je však zřejmé z vlastního pomlouvačného článku, ale i z odpovědi na moji reakci, nemá pan Bc. Lukáš Zídek jasno ani v právním, ani v politickém, ale ani v morálním stavu věci. Takže závěrem konstatuji, že celá tato nesmyslná kampaň vedená předsedou MS ODS Bc. Lukášem Zídkem proti KV je pouhým „plácnutím do vody“, když ne rovnou plácáním. A reakce na moji odpověď je z mé strany chápána podle starého českého přísloví: „Potrefená husa vždycky nejvíc kejhá.“
Závěrem mi dovolte využít této příležitosti a popřát Vám, občanům města Dobříše, hodně zdraví a štěstí v novém roce 2017.

V Dobříši 8. ledna 2017, Karel Vítek, předseda KVPředchozí článekPoděkování
Další článekKnihovna v únoru: dílna, přednáška i pohádka