Desítky stromů: smeteno pod kulatý stůl?Jak příjemné bylo, že dobříšská radnice deklarovala zájem o připomínky občanů k projektu revitalizace městské zeleně. A jak nemilé zjištění, že je zas až tak moc vážně nebere…
Starý strom = špatný strom???

V pondělí 13. února se konalo veřejné projednávání připomínek, které Dobříšané vznesli k výše zmíněnému projektu. Autorka projektu zde přiznala, že většina stromů, určených ke kácení rozhodně není v havarijním stavu – kácet se mají pouze kvůli jejich stáří a přesvědčení autorky o tom, že jejich nahrazení novou výsadbou (byť v některých lokalitách ani ne poloviční!) učiní Dobříš krásnější.

Toto si však v žádném případě nemyslela většina zde přítomných občanů. Diskutující jasně vyjádřili své stanovisko, že považují projekt za málo respektující stávající situaci, za necitlivý a koncepčně nevyhovující.

Akáty v ulici Plk. B. Petroviče

Projekt zde chce zbytečně obětovat více než třicítku vzrostlých akátů, aby místo nich bylo vysazeno pouhých čtrnáct mladých javorů babyka. Těm bude trvat léta, než zesílí, a pokácené stromy tak plnohodnotně nahradí. Argument, že akáty již nemají přírůstky, byl odmítnut jakožto nepravdivý, což je možno doložit fotografiemi.
Jako další argument uvedla projektantka, že akáty rostou v pásu technických sítí, na přímý dotaz však připustila, že ani tento důvod nezakládá nutnost kácení – naopak: v místě sítí již nebude přípustné nové stromy dosadit! A proč že místo akátů javory? Protože podmínkou získání dotace, z níž by se projekt měl financovat, je sázení pouze tzv. původních druhů, mezi něž akáty nepatří. Pak tedy nechme akáty tak, jak jsou a dosazujme tam, kde nic není, vyslovili se občané.

Husův parčík

Autorka projektu navrhuje „prosvětlit“ parčík pokácením celého pásu živých plotů, které v této nepříjemné zatáčce vytvářejí tolik potřebnou protiprachovou a protihlukovou clonu. Za vhodnou náhradu považuje (na rozdíl od většiny přítomných občanů) pás růží. Jediným důvodem pro necitlivé obětování desítek vzrostlých keřů, které nám zde slouží mnoho let, je estetické cítění projektantky. Argument, že díky tomuto „prosvětlení“ se parčík stane neatraktivním pro místní bezdomovce, byl přijat téměř se smíchem. Nutno podotknout, že chce-li město dát z oprávněných příčin komukoli najevo, že svým chováním obtěžuje spoluobčany, má k tomu jistě několik dobrých nástrojů: od streetworkerů, přes městskou po státní policii. Pokud jde o prastaré stromy v parčíku, tak většina je jich určena pouze k prořezu – bohužel však nezávisle na tomto projektu byly tři z nich den před konáním tohoto kulatého stolu pokáceny… Doufejme tedy, že ve světle této skutečnosti město přehodnotí plán na kácení těch, které dle projektu byly určeny k likvidaci.

Nevyslechnuté připomínky

Debatovalo se i o dalších lokalitách, zdaleka však nedošlo na všechny, kterých se projekt týká. Zástupci města nám bohužel vymezili čas, který nestačil, a žádosti o další setkání, kde by s nimi obyvatelé Dobříše mohli projednat zbývající lokality, nebylo vyhověno. Já osobně jsem si to přeložila takto: Připomínky občanů vítáme, pokud nás příliš neobtěžují…

Obětujeme stromy, abychom získali dotaci?

Ukazuje se, že hlavním cílem projektu je získat v maximální možné výši dotaci. Podmínky této dotace jsou ale neslučitelné s tím, po čem volají občané (někteří již mnoho let): s citlivou péčí o stávající zeleň, s respektem ke stromům a křovinám, které sice čas nachýlil, přesto však mohou při dobré péči žít mnoho dalších let. Je-li nutné tyto dřeviny vykácet a nahradit je jinými, pak za sebe i mnoho dalších Dobříšanů říkám: Děkujeme, ale TAKHLE NE!

Romana BodorováPředchozí článekOtevřená odpověď Ivo Salcmana panu starostovi Staré Hutě
Další článekStrategie MAS Brdy–Vltava schválena