Brodce: příspěvky dobříšských občanůNejvyšší správní soud potvrdil správnost vyhlášení referenda

Vyhlášení místního referenda o další zástavbě ve městě Dobříši a okolní krajině je správné. Definitivně to potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS). Referendum se uskuteční společně s volbou prezidenta republiky dne 13.–14. ledna 2023.

Aby byl výsledek referenda platný, je potřeba, aby se ho zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných voličů města Dobříše. Teď už je to na nás všech.

Vedení města se snažilo referendum zhatit, když se pokoušelo zvrátit rozhodnutí Krajského soudu v Praze (KS), který již dříve dal plně za pravdu přípravnému výboru a místní referendum vyhlásil. Najalo si proto advokátní kancelář Havel&Partners, která má zkušenosti se zastupováním developerů a zpracovala kasační stížnost podanou k NSS. V té se snažila zejména zpochybnit otázky referenda, schopnost občanů o nich rozhodovat a tvrdila, že město bude muset hradit údajné škody soukromým vlastníkům.
Nejvyšší správní soud jim ale nedal za pravdu ani v jediném z 85 bodů kasační stížnosti. Ve zdůvodnění rozsudku na mnoha místech uvedl, že „stěžovatel se mýlí“, „stěžovatel se taktéž mýlí“, „ani zde nelze stěžovateli přitakat“. Argumenty, že město bude čelit žalobám a platit vlastníkům pozemků kompenzace za vzniklou újmu, označil i NSS (stejně jako předtím KS) dokonce za spekulativní a přesvědčivě je vyvrátil.

Účet za právníky AK Havel&Partners a další náklady se soudy spojené, který přesáhl 100 000 Kč, zaplatí vedení města z veřejných prostředků – z městské kasy. Na podobně vysoké náklady na právníka, který zastupoval přípravný výbor a referendum obhájil, se skládají občané ve sbírce na Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1207290.

Otázky referenda a související informace jsou na www.referendumdobris.cz. V sekci Dokumenty si můžete přečíst celý rozsudek NSS. Také Česká televize vysílala reportáž o našem dobříšském referendu, vidět ji můžete zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/222562248410023/.

Přípravný výbor místního referenda


Omezit zástavbu Brodců? ANO

Referendum není jen o Brodcích, je o budoucnosti celého města. Lokality Brodců se týká pouze první otázka referenda. Její celé znění najdete na www.referendumdobris.cz a samozřejmě na hlasovacím lístku.

Odpovědí ANO vyjádříte souhlas s tím, že nebude možné zastavět městské pozemky v Brodcích. Bude tak alespoň zčásti zachován zelený rekreační charakter Brodců, které spadají do přírodního parku Hřebeny, i když na pozemcích soukromých vlastníků se časem asi postaví rodinné domy.
Určitě jste již slyšeli námitku, že referendum není třeba, když oblast Brodců řeší územní studie. Ale pozor: územní studií by se měl řídit stavební úřad. Pro rozhodování zastupitelů není územní studie závazná. O tom, které pozemky budou stavební a které nezastavitelné, nerozhoduje stavební úřad, ale zastupitelé, když schvalují územní plán a jeho změny. Pokud by v budoucnu zastupitelé rozhodli (znovu) o tom, že městské pozemky v Brodcích budou stavební, tak stavební úřad nemůže výstavbě bránit. Proto je potřeba referendum – jeho výsledek bude pro zastupitele závazný. Vůbec tedy nejde jen o čtyři pozemky města, které i územní studie ponechává k zástavbě, jde o všechny pozemky města v Brodcích.

Výstavba domů v Brodcích přinese značné náklady na infrastrukturu – obslužné komunikace/silnice, chodníky, kanalizaci, vodovodní a elektrické přípojky atd. Dřív než začnou do Brodců proudit auta vlastníků nových domů, mělo by dojít k rekonstrukci a rozšíření brodecké silnice, vytvoření pruhu pro pěší a cyklisty. Jenom toto bude stát více než 100 milionů korun. Tyto náklady by měli z velké části zaplatit vlastníci nemovitostí, kteří budou chtít v Brodcích stavět. Avšak nebude-li mít město v Brodcích stavební pozemky, nemohou soukromí vlastníci po městu požadovat, aby se na zajištění infrastruktury k nově vzniklé zástavbě finančně podílelo. A nezapomeňme i na provozní a udržovací náklady, kterými by zastavěné Brodce zatížily pokladnu města Dobříše i jeho veřejné služby.
Někteří představitelé města se snaží vytvářet kolem referenda „mlhu“ a občany zastrašit a odradit od kladného hlasování například tvrzením, že otázky jsou v rozporu se zákonem a vlastníci se budou s městem soudit. Třeba pan Vokurka k tomu v DL napsal: „…všichni majitelé pozemků v Brodcích podají na město žalobu k soudu, a budou chtít desítky a desítky milionů korun, protože nebudou moci na svých pozemcích stavět. Budou chtít finančně vynahradit vzniklou újmu. Na město už dorazila jejich předžalobní výzva!“ Pak se ukázalo, že je to výmysl. Žádná taková předžalobní výzva městu nepřišla a nikdo ani neví, jaká újma by měla soukromým vlastníkům vzniknout, když se v referendu rozhoduje pouze o pozemcích v majetku města. U soudu vedení města nic ze svých námitek proti referendu neprokázalo. Vhodit tak do volební urny své lístky s odpověďmi „ano“ 13. a 14. ledna v místním referendu bude rozumné.

R. Švrček,
podporovatel 1. místního referenda v Dobříši


Postupný stavební rozvoj města? ANO

Odpověď na druhou otázku referenda rozhodne o tom, zda město bude mít čas připravit se na další nárůst počtu obyvatel, nebo stavební rozvoj proběhne rychle, aniž by na to město bylo připravené a mělo zajištěné dostatečné kapacity škol, školek, zdroje pitné vody, kapacitu čistírny odpadních vod, zdravotního střediska, dopravy v centru města atd. Celé znění otázky najdete na www.referendumdobris.cz a samozřejmě na hlasovacím lístku.
„Město Dobříš je klidným, bezpečným a čistým městem s přiměřeným počtem obyvatel do 10 000 …“ to je vize v programu rozvoje města Dobříše, který schválilo zastupitelstvo, i přání občanů vyjádřené na kulatých stolech. Tohoto počtu, po započtení lidí, kteří tu nemají trvalé bydliště, již nyní pomalu dosahuje. Také platný územní plán uvádí, že pro zachování stávajícího charakteru menšího města byla stanovena úměrná velikost dalšího rozvoje – vytvořit podmínky pro cca 10 000 obyvatel, výraznější rozvoj je na základě demografických rozborů pro město nežádoucí. Jenže zároveň územní plán vymezil zastavitelné plochy, které jsou naddimenzované o cca 30 % oproti výše popsaným potřebám. Po jejich zastavění naroste počet obyvatel města na 13–14 tisíc.
Aby nedošlo k překotné výstavbě, stanovil územní plán pravidla postupného stavebního rozvoje (tzv. etapizace výstavby) tak, že se nejprve dostaví velká většina domů v nyní rozestavěných lokalitách (Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna) a pak se teprve otevřou k výstavbě ostatní k tomu již vymezené plochy (např. lokality Březová, Prachanda, V Lipkách, Hostomická, Brodce a další).
Jenže návrh změny územního plánu č. 3, který bude zastupitelstvo brzy schvalovat, tuto podmínku postupného stavebního rozvoje úplně zrušil.
Na rychlý nárůst výstavby, a tím i počtu obyvatel však prozatím není připravena a zabezpečena infrastruktura města.

Jitka Holcová


Rozvoj kvality života v Dobříši, nejen stavebních parcel

Starosta P. Svoboda nepodává občanům dostatečné a správné informace (viz např. v posledním čísle DL). Není pochyb, že vedení města usiluje o budování infrastruktury Dobříše, co jen finanční prostředky dovolí. Ale to, že město není v současné době ani blízké budoucnosti připraveno na nárůst počtu obyvatel na 13 až 14 tisíc, je prostě fakt.

Již nyní jsou problémy s nedostatkem pitné vody, když si lidé začnou napouštět bazény. Čistička odpadních vod má maximální kapacitu na 10 500 obyvatel, které už zřejmě dosahujeme. Školky mají kapacitou naplněnou, školy také – pro zvýšení kvality výuky je potřeba snížit počet žáků ve třídách. Počet lékařů ve zdravotním středisku je tak tak dostačující pro současný počet obyvatel atd.
Je zodpovědné zachovat v územním plánu pravidla postupného stavebního rozvoje (tzv. etapizaci) a připravit město na další vlnu výstavby na plochách k tomu již vymezených a zajistit dostatečnou infrastrukturu na nárůst počtu obyvatel. Přitom starosta postupuje přesně opačným směrem. V projednávaném návrhu změny územního plánu předložil spolu se zpracovatelem vypuštění etapizace. Zachránit to ještě mohou občané v referendu, když se ho zúčastní (je třeba alespoň 35 % oprávněných voličů) a většina odpoví „ano“ na druhou otázku referenda.
Žádný zodpovědný starosta nemůže spekulovat, že když se vypustí podmínky postupné výstavby, tak se bude stavět pomalu a město stihne potřebnou infrastrukturu nachystat. Vzhledem k vysoké poptávce po bydlení lze spíše očekávat stavební boom. Jasné signály k tomu dávají kroky některých vlivných vlastníků pozemků, např. P. Faiereisla v Brodcích či P. Sevalda (bývalý člen a zastupitel ODS, následně člen a kandidát hnutí ANO). Individuální zájmy však nemohou převažovat nad zájmem veřejným. Rychlý nárůst počtu obyvatel nelze vyloučit a město ho za stávajícího stavu nezvládne. Praktické dopady si každý umíme představit.

MVDr. Jaromír Bláha


Ing. Josef Šebek a jeho vyjádření k budoucí zástavbě města…

Vážená redakce,
píši vám jako člověk, který sice již v Dobříši nebydlí, ale prožil tu značnou část profesního života, vychoval děti a má zde přátele, se kterými se pravidelně schází. Jako člověk, kterému Dobříš přirostla k srdci a kterému záleží na tom, jak a kam se bude dále rozvíjet.

Čtu pravidelně Dobříšské listy (DL) a v jejich podzimních vydáních se zájmem sleduji vývoj sporu angažovaných občanů a občanek s městskou radnicí o další zástavbě města.
Cením si toho, že redakce dává stejný prostor k vyjádření oběma stranám, souhlasím i s tím, že tvorba územního plánu, etapizace jsou složité záležitosti. Jsem ale přesvědčen, že ne vše bylo důkladně a odpovědně prodiskutováno, že ne všechna tvrzení byla pravdivá a že svou roli při jednání mohla sehrát i osobní animozita.
Můj první pocit bylo zklamání. Zklamání z toho, že se občané jednoho města nedokáží rozumně domluvit. Domníval jsem se, že je to jen výsada „velké politiky“. Pak zřejmě, pokud to angažovaní nechtěli vzdát, se museli pokusit o vypsání místního referenda. Velmi hezky o smyslu a významu referenda napsala paní Schillerová ve svém příspěvku „Dobříšské pískoviště 17“ v prosincových DL.
Reakce vedení města na soudní rozhodnutí o přípustnosti referenda, když se rozhodlo podat kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí, mě nemile překvapila. Vždyť referendem si mohlo ověřit, nakolik jsou rozhodnutí vedení v souladu s přáním občanů. Jako by zde hrála roli obava z jeho výsledku. Právní kancelář, která bude vyřizovat kasační stížnost, si bude účtovat náklady, které město zaplatí. Velmi lituji těchto peněz, které by mohly být použity na bohulibější účely. Závěrem chci říci, že stojím plně na straně angažovaných občanů a občanek, kteří zajistili požadovanou podporu pro vyhlášení místního referenda, kteří ze svých prostředků hradí náklady na právníka. Stojím za nimi i proto, že vidí dál než za jedno či dvě volební období, že jim záleží na tom, aby Dobříš dál zůstala výspou čisté přírody, zdravého vzduchu a udržitelného rozvoje. Byl bych rád, kdyby angažovaní občané Dobříše pomohli a podpořili své spoluobčany jakoukoli peněžní částkou potřebnou na zaplacení právníka, a pokud k referendu dojde, aby se ho v co největším počtu zúčastnili.

Ing. Josef Šebek


My, co nejsme na fejsbuku

Vážení Dobříšáci, jak víte, zapojila jsem se do přípravného výboru referenda Dobříš. Nejdříve jsme sbírali podpisy proto, aby referendum vůbec vzniklo, to se nám díky vám podařilo.
Již v roce 2016 jsme se peticí bránili proti zástavbě v Brodcích. Začali jsme si ale uvědomovat, že nejen Brodce, ale i okolní příroda, louky, pole jsou ohroženy možným zájmem developerů, kteří neváhají satelity obklopit vesničky a městečka kolem Prahy (když se jim to povolí). Museli jsme se obrátit na soud, protože naši zastupitelé referendum nechtějí. Oni prý nerozumí otázkám v referendu. Referendum nám umožňuje demokraticky rozhodnout o budoucnosti města.
Proto když nechcete zastavovat pozemky města v Brodcích, zaškrtněte první „ano“, chcete, aby byla dodržena výstavba dle plánované etapizace, zaškrtněte druhé „ano“. Nechcete výstavbu satelitů v našem krásném okolí a krásné přírodě, zaškrtněte třetí „ano“. Jak to dopadne? Zvítězí 3× naše odpovědi „ano“?
Žádáme vás všechny, referenda se zúčastněte. Jak bude Dobříš v budoucnu vypadat, je na nás.
Pořad ČT 2 „Nedej se“ můžete zhlédnout i na www.referendumdobris.cz.
Přeji všem hodně zdraví v novém roce.

Helena Kahounová


Zachovat louky, pole a lesy kolem Dobříše? ANO

Třetí otázka referenda směřuje do další budoucnosti našeho města a okolní krajiny. Její celé znění najdete na www.referendumdobris.cz a samozřejmě na hlasovacím lístku.
Má mít rozšiřování zástavby do okolní krajiny v budoucnu nějaké meze? Má pro nás větší cenu jako zemědělská či lesní půda, nebo jako stavební parcely? Chceme povrch krajiny nezabetonovaný, aby zadržoval vodu, která ze zastavěných ploch bez užitku a nebezpečně rychle odtéká? Zůstane Dobříši charakter malého města?
Odpovědí ANO vyjádříte souhlas s nastavením limitů, které nepustí zástavbu na louky, pole a lesy například směrem k Vlašce, do Brodců, na Trnovou či dále ke Bzdince a Sv. Anně atd. Problematická kauza satelitní zástavby v Brodcích se nebude v budoucnosti opakovat jinde v okolní krajině. Jestli váháte, představte si, co by se tam mělo stavět. Další rodinné domy s parcelami 1 600 m2 jako v Brodcích, jejichž cena se nyní pohybuje kolem 13 milionů Kč?
Vyřeší to problém bydlení na Dobříši? Nebo bytovky s levnějšími byty? Dovedete si je tam představit? Máte představu, kudy a kolik automobilů bude jezdit přes město k takové zástavbě?
Poučme se ze zkušenosti mnoha obcí a měst blízkých Praze, kolem kterých nekontrolovaně vyrůstají nové čtvrti rodinných domů, haly a sklady. Starostové a zastupitelé tlaku developerů dlouhodobě neodolají a je otázka času, kdy mu podlehnou. Referendum tak je jediná pojistka pro trvalé udržení těchto lokalit v přírodním stavu pro příští generace.
Otázka přitom neformuluje omezení dalšího rozšiřování zástavby do okolní krajiny absolutně – odpověď ANO nečiní překážku stavbám ve veřejném zájmu, obslužných objektů k zemědělskému či lesnímu hospodaření, dopravní infrastruktury atd. A také to nemusí být úplně navždy. Naše rozhodnutí učiněné v referendu mohou v budoucnu občané Dobříše změnit dalším referendem, které mohou vyhlásit i sami zastupitelé, budou-li chtít.
Možná jste četli v diskusích na facebooku obavy, že tím město zakonzervujeme. Není tomu tak. Vaše odpověď neovlivní již schválené plochy k zástavbě v územním plánu, které předpokládají výstavbu dalších skoro tisíce bytových jednotek.

Ludmila Fišerová,
za přípravný výbor místního referenda

 


Referendum a občan

Vážení Dobříšáci, jsem běžný občan našeho města, který nemá v lokalitě Brodce žádný osobní, majetkový, podnikatelský nebo politický zájem, jsem tedy v tomto smyslu součástí dobříšské většiny. Konání referenda podporuji z principiálních důvodů a věřím, že se uskuteční souběžně s termínem prezidentských voleb. Ptám se proto zástupců občanů v nejvýznamnějších funkcích – pane Svobodo, paní Rombo a pane Vokurko, proč vytrvale odmítáte referendum? Vysvětlete prosím jednoduše občanům hlavní důvod Vašeho postoje.

Ing. Jiří Kopáček, MPA


V referendu rozhodneme o budoucnosti našeho města

Zajímalo by mne, koho zastupuje naše radnice.
Vidíme, že nezastupuje těch 600 občanů, kteří žádali v roce 2016 peticí o to, aby Brodce nebyly zastavěny. Nezastupuje ani těch více než 1 400 občanů města, kteří žádají, aby všichni měli možnost vyjádřit v referendu svůj názor.
Zastupuje radnice jen sebe, nebo nějakou skupinu lidí, která má na rychlé výstavbě zájem?
Jistě, jsou lidé, kterým nevadí rozšiřování města, nevadí jim zastavování polí ani hrozící nedostatek pitné vody, škol, školek, lékařů… Ale je to většina? Radnice se zřejmě obává, že ne. Proto asi referendum nechce.
Výsledek referenda by byl pro vedení města závazný. Museli by se podřídit této vůli většiny. To nechtějí. Dokonce otevřeně přiznávají, že se snaží referendu zabránit.
Chtějí rozhodnout sami.
Já také věřím, že většina našich obyvatel by se v referendu postavila proti dalšímu růstu města na úkor okolní přírody. Proto jsem ráda, že referendum bude a všichni budeme mít možnost ovlivnit svým hlasem budoucnost města a kvalitu života v něm. Jak to dopadne, záleží na nás všech.

Zora Rysová


Naše dobříšské referendum: NAŠE MĚSTO – NAŠE VOLBA

Pojďme všichni v referendu rozhodnout o tom, jak bude vypadat naše město
Žádný systém není dokonalý, každý má svoje slabé místo včetně zastupitelské demokracie. Někteří zastupitelé běžně tvrdí, že „referendum je zbytečné“ – „vždyť si volíme zastupitele ve volbách, aby za nás rozhodovali“. Přesně tohle vyhovuje mnoha politikům – dejte nám svůj hlas a pak se čtyři roky nestarejte. A co v případě, že nesouhlasíte s politikou zástupců, které jste si zvolili?

Pojistka klíčových rozhodnutí
Námi zvolená zastupitelstva se mění každé čtyři roky. Ve volbách padají sliby, občané podle nich volí, ale zastupitelé pak své sliby ani nedodrží. A když už dodrží, tak je po 4 letech další zastupitelstvo může snadno změnit. Když někde starosta a zastupitelé uchránili obec před nějakou nežádoucí výstavbou, tak po 4 letech přišli jiní, s nimiž se developeři nakonec dohodli, a prosadili svůj zájem. Proto je referendum důležité – je pro zastupitele a vedení města dlouhodobě závazné. A to je ta pojistka v klíčových rozhodnutích, o kterých by právě měli rozhodovat místní občané, nikoliv pouze zastupitelé. Referendum se může v budoucnu i opakovat, když to budou občané nebo zastupitelé chtít. Ke změně ale bude opět potřeba souhlas většiny občanů, už nebude stačit hlasování zastupitelů.

Nenechme se zastrašit
Starosta, místostarosta i někteří další zastupitelé vznáší různé „odstrašující“ námitky proti otázkám referenda a jejich důsledkům. Ve skutečnosti však doposud žádnou z nich u soudu konkrétně neprokázali. Přesvědčte se o tom sami, všechny dokumenty města zaslané soudu, vyjádření přípravného výboru a rozhodnutí krajského soudu jsou na www.referendumdobris.cz, v sekci Dokumenty. Vážení spoluobčané, referendum je vyhlášené krajským soudem a bude se konat zároveň s prezidentskými volbami dne 13. a 14. ledna.
Přijďte si zvolit svoji volbu, nenechávejte ji jiným.

M. Vodička


Další vyjádření z řad veřejnosti k prvnímu dobříšskému referendu

Milí spoluobčané, velmi se mne jako rodačky z Dobříše dotýká, jak vedení města přistupuje k vyhlášení referenda týkajícího se zástavby v Brodcích. Proč naši zastupitelé nedodržují demokratické principy našeho státu a brání všelidovému hlasování, přestože byly splněny všechny zákonné podmínky, a ještě z nás občanů dělají hlupáky, kteří nevědí, co podepisují? Brodce jsou má srdeční záležitost a je opravdu zoufalé, že naši zastupitelé podlehnou tlaku jednotlivců a chtějí dopustit takové zvěrstvo, jako je zničení krásného kusu přírody, který je mnoho desítek let využíván k rekreaci obyvatel Dobříše. Máme přímo ve městě spousty jiných ploch, které jsou již mnoho let schválené v platném územním plánu jako rozvojové plochy určené k výstavbě a navazují na stávající zástavbu a inženýrské sítě. Zástavba v Brodcích je podle pravidel územního plánování absolutně nevhodná a porušuje veškeré zásady. Proč chtějí zastupitelé, aby vzniklo další satelitní městečko 1,7 km od Dobříše, kde není dosud žádná infrastruktura? Pokud vám není jedno, že zbytečně zmizí další kus přírody pro dobro několika jedinců, přijďte to prosím vyjádřit v referendu.
Lenka Sgalitzerová, DiS.

Referendum je důležité pro každého člověka v demokratickém státě. Každý má právo vyjádřit svůj názor k důležitým okamžikům tady ve městě, kde žije, a také ve státě.
Jiřina Velebilová

Plánované místní referendum vidím jako jedinou možnost, jak vedení města zjistí názor občanů na rozvoj města a nakládání s majetkem města. Proto mělo vedení města samo prosadit jeho konání a dále postupovat dle jeho výsledku. Vždyť přeci do svých pozic byli zvoleni občany města právě proto, aby prosazovali a hájili jejich zájmy.

Karla KoupáPředchozí článekOznámení o době a místě konání místního referenda
Další článekJak vidí referendum týkající se nejen budoucí zástavby v lokalitě Brodce, ale celé budoucí výstavby v Dobříši zastupitelé města?