Vývoj a stav ovzduší v DobříšiTento článek navazuje na text věnovaný Akčnímu plánu zlepšování kvality ovzduší (zkráceně APZKO) města Dobříše, který se objevil v loňském květnovém čísle Dobříšských listů. V tomto článku si představíme některá nová data z APZKO, která nebyla v původním textu publikována. První graf shrnuje pětileté průměry sledovaných jednotlivých referenčních bodů po celé ploše města Dobříše a všechny sledované škodliviny.

Z naměřených hodnot vyplývá, že kvalita ovzduší ve městě Dobříši je dobrá, imisní limity všech sledovaných škodlivin (TZL, NOx, SO2, BaP, As) jsou plněny. Výjimku mohou tvořit koncentrace benzo(a)pyrenu, které v průměru dosahují přibližně limitních hodnot, v oblastech s maximálními koncentracemi pak může být roční imisní limit pro benzo(a)pyren překročen. Jejich zdrojem na území města jsou především lokální topeniště (až z 90 %) a doprava (cca z 10 %). Vliv průmyslových zdrojů je naopak zanedbatelný.
Pro přehled uvádíme i graf s podílem zdrojů znečištění. Zde vidíte roční emise z jednotlivých typů zdrojů – plocha města Dobříše (tun/rok).

Ze získaných dat a vyhodnocení APZKO lze konstatovat, že prioritní opatření by měla být jednoznačně směřována k snížení vlivů lokálních topenišť. Z hlediska územní priority dochází k překročení imisních limitů v oblastech s největší měrou lokálního vytápění. Opatření by tedy měla být zaměřena na středové části města. Nejefektivnějším opatřením ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší je určitě výměna starých zdrojů vytápění na tuhá paliva (1. a 2. emisní třídy), které již nevyhovují emisním limitům, za nové. Město Dobříš plánuje i nadále informovat své občany zejména prostřednictvím DL a webových stránek o možnosti čerpání dotací na výměnu starých topidel. Současně město pokračuje v osvětových kampaních, kdy v sérii článků publikovaných v DL budou občané informováni o možnostech a způsobech zlepšování kvality ovzduší ve svém městě.

Mgr. Vladimír Šůna,
odbor výstavby a životního prostředí

Reklama

Předchozí článekV objektech Městského úřadu Dobříš šetříme pitnou vodou
Další článekStudie protipovodňových opatření