Představujeme vám Městský úřad Dobříš – odbor obecní živnostenský úřadMilí občané,
v minulých číslech Dobříšských listů jsme vám představili již několik oddělení a odborů Městského úřadu Dobříš. Tentokrát se budeme věnovat odboru obecní živnostenský úřad, jehož vedoucí je Ing. Naděžda Mašková.

Odbor obecní živnostenský úřad patří podle počtu pracovníků mezi menší odbory dobříšského úřadu. Je tvořen celkem pěti zaměstnanci. Odbor vykonává agendu svěřenou právními předpisy v působnosti pro správní obvod obce s rozšířenou působností Dobříš (24 obcí).

Odbor vykonává činnosti především v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem. Pracovníci úseku registrace přijímají a zpracovávají ohlášení živností volných, řemeslných a vázaných, žádosti o koncese a oznámení změn údajů a dokladů. Následně rozhodují o udělení koncese, včetně projednání žádosti s příslušnými orgány státní správy, vydávají výpisy z živnostenského rejstříku po ohlášení živnosti, žádosti o koncesi nebo oznámení změny. Dále evidují přerušení provozování živnosti, pokračování v provozování živnosti a vydávají vyrozumění o provedených zápisech do živnostenského rejstříku. V případě, že ohlášení živnosti nemá náležitosti předepsané živnostenským zákonem, popř. nejsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem, rozhodují o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, popř. rozhodují o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Nejsou-li splněny podmínky u koncesovaných živností, je žádost o koncesi zamítnuta. O provedených zápisech do živnostenského rejstříku pracovníci úseku registrace též informují příslušné orgány.
Další činností živnostenského úřadu je aktualizace dat v informačních systémech v návaznosti na základní registry; na žádost jiného správního orgánu nebo oprávněné osoby vydává odbor výpisy z živnostenského rejstříku nebo potvrzení o určitém zápisu a sestavy.
Časově i administrativně náročné je rozhodování o pozastavení nebo zrušení živnostenského oprávnění z moci úřední, ke kterému zpravidla dochází z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy.
Velkým přínosem pro podnikatele ze strany odboru určitě je poskytování služby centrálního registračního místa. Od fyzických a právnických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění pracovníci úseku registrace přijímají přihlášky k registraci nebo oznámení určené správci daně a oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení. Dále pak od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění přijímají oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení v rozsahu stanoveném zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a též oznámení a hlášení vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném zákonem o veřejném zdravotním pojištění.
Odbor obecní živnostenský úřad je také provozovatelem živnostenského rejstříku a plní funkci jednotného kontaktního místa podle zákona o volném pohybu služeb.
Veškerá tato agenda je vykonávána nejen ve vztahu k podnikatelům z celé České republiky, ale i k podnikatelům ze zahraničí. Nejčastěji jde o osoby z Vietnamu, Ukrajiny, Ruské federace, občany Evropské unie, ale nejsou výjimkou ani občané z Afghánistánu, Číny, Japonska, Pákistánu, Sýrie, Kuby a jiných států.

Agendou odboru mimo režim živnostenského zákona je evidence zemědělského podnikatele v souladu se zákonem o evidenci zemědělského podnikatele. Pracovníci na tomto úseku přijímají a zpracovávají žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele a vydávají osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Rovněž podle tohoto zákona evidují přerušení provozování zemědělské výroby, rozhodují se o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele, vydávají výpisy z evidence zemědělského podnikatele a potvrzení o určitém zápisu v evidenci, rozhodují o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele.

Další agendou odboru je kontrolní činnost. Pracovníci úseku živnostenské kontroly sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, podmínkami provozování živnosti uložené v rozhodnutí o udělení koncese, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujících se na živnostenské podnikání a na dočasné poskytování služeb státními příslušníky členských států EU. Úsek kontroly vykonává také kontrolu evidence zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství. Vůči cestovním kancelářím nebo cestovním agenturám je pověřen kontrolou podle zákona o civilním letectví a podle zákona o drahách. Úkolem pracovníků úseku kontroly je i provádění dozoru nad dodržováním povinností stanovených ve vybraných ustanoveních zákona o ochraně spotřebitele, v oblasti obchodu a služeb, nad dodržováním zákona o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu nebo podle zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době. Kontrolní činnosti jsou též vykonávány podle zákonů o vnitrozemské plavbě, o silniční dopravě, o povinném značení lihu, o pohřebnictví, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.
Pracovníci odboru dále projednávají přestupky podle výše uvedených zákonů a ukládají správní tresty a projednávají přestupky na úseku podnikání podle zákona o některých přestupcích.

Více už k odboru obecní živnostenský úřad upřesňuje jeho vedoucí Ing. Naděžda Mašková.

Kolik podnikatelů je nyní v evidenci vašeho úřadu?

K 30. 3. 2021 evidujeme 6 152 podnikatelských subjektů s 9 500 živnostmi.
Dále evidujeme 208 zemědělských podnikatelů.

Jaký obor je v našem regionu zastoupen nejvíce a naopak, který nejméně?

Jedná se o takzvanou volnou živnost, kde není zákonem stanovena žádná odborná způsobilost podnikatele. Tato živnost obsahuje 82 oborů od různých výrob, drobných oprav, obchodní činnosti až po poskytování jednoduchých služeb. Nelze spolehlivě zjistit, který obor je nejvíce zastoupen, protože podnikatelé si mohou zaevidovat i obory, které ve skutečnosti neprovozují. Odhadem se zřejmě bude jednat o obor „velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb a přípravné a dokončovací stavební práce…” Z regulovaných živností je nejvíce zastoupena řemeslná živnost „zednictví, hostinská činnost“, vázaná živnost „činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“, v koncesovaných živnostech je to „silniční motorová doprava“. Živnost, kterou náš úřad (zatím) vůbec nevede, je „Provádění pyrotechnického průzkumu, nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu“.

V současné době ovlivňuje svět podnikání, a hlavně život osob pracujících jako OSVČ, všudypřítomná pandemie covid-19. Víme, kolik podnikatelů bylo nuceno z tohoto důvodu ukončit svou činnost?

Pro podnikatelskou veřejnost je pandemie velký zásah do jejich podnikání a možnosti podnikat. V loňském roce požádalo o zrušení živnostenského oprávnění 81 podnikatelských subjektů. Na druhou stranu přibylo 143 nových podnikatelů a 292 živností. Náš úřad nemůže zjistit, zda bylo zrušení živnosti zapříčiněno přímo covidem-19, nicméně pokud by tomu tak bylo, statisticky díky covidu-19 naopak několik desítek podnikatelů po odečtení zrušených živností přibylo.

Jaké bývají nejčastější problémy, které s podnikateli řešíte?

Problémů, které řešíme, je velké množství, zejména dokladování odborné způsobilosti podnikatelů k regulovaným živnostem. Tady zákon umožňuje několik možností, a ne všichni žádající podnikatelé jsou schopni požadavek zákona doložit. V současné době se snažíme pomoci podnikatelům vyplňovat žádosti o poskytované bonusy.

Jak dlouho už jste vedoucí dobříšského živnostenského úřadu a co Vás na této práci baví nejvíce?

Na dobříšském úřadu působím od října 1991, vedoucí živnostenského úřadu jsem od 1. 4. 1996. Práce s podnikateli je hodně pestrá, podnikatelé přicházejí s nápady nového podnikání, které jim pomáháme zařadit do těch správných živností. Nápadů je opravdu velké množství ve všech oborech podnikání. Také musím říci, že se pyšním skvělým kolektivem lidí, kteří jsou v tomto oboru opravdovými profíky.

Kanceláře odboru obecního živnostenského úřadu najdete na adrese Mírové náměstí čp. 230. Důležité informace a odpovědi na nejčastější otázky naleznete také na webu města.

Zpracoval odbor obecní živnostenský úřad

Reklama

Předchozí článekKnihovna: OTEVŘENO!!!
Další článekOchotníci za první republiky