Stručné informace z 3. zasedání Zastupitelstva města Dobříše ze dne 6. února 2019Přítomni: Ing. Václav Bálek, Romana Bodorová, Mgr. Adam Böhm, Ing. Markéta Čermáková, MBA, Ing. Daniel Flígr, Mgr. Tomáš Helebrant, Petr Kadlec, Filip Kahoun, Mgr. Lenka Mašková, Bc. Dagmar Mášová, Mgr. Jaroslav Melša, Mgr. Petra Neubergerová, Mgr. Jindřiška Romba, Bc. Vít Rosenbaum, Ing. Ivo Salcman, Ing. Pavel Svoboda, Mgr. Jitka Urbanová, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Marek Vávra, Bc. Jana Vlnasová.
Omluven: MUDr. Stanislav Holobrada.

Dodatečné rozpočtové opatření č. 7/2018, vč. přehledu o plnění rozpočtu za rok 2018

ZM schválilo dodatečné rozpočtové opatření č.7/2018, jehož předmětem je korekce přijatých dotací dle skutečného stavu k 31. 12. 2018.
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů za rok 2018.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23. 1. 2019

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 23. 1. 2018.
ZM pověřilo finanční výbor provedením:
1) revize rozpočtových opatření, rozpočtového výhledu a dalších dokumentů souvisejících s hospodařením města,
2) kontroly hosp. Městské knihovny Dobříš,
3) kontroly hosp. Kulturního střediska Dobříš,
4) kontroly hosp. Základní umělecké školy Dobříš.

Smlouva o přijetí úvěrového rámce na dofinancování a předfinancování dotačních projektů

ZM schválilo jmenovité hlasování k bodu o přijetí úvěrového rámce na dofinancování a předfinancování dotačních projektů.
ZM pověřilo radu města, aby na příští zasedání zastupitelstva předložila smlouvu o úvěrovém rámci ve výši 50 mil. Kč. Návrh nebyl schválen.
ZM schválilo smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054, s podmínkou zapracování předjednaných a bankou odsouhlasených úprav smlouvy. Jedná se o typ úvěrové smlouvy s pohyblivou úrokovou sazbou ve variantě PRIBOR + marže banky, která umožňuje přechod na tzv. strukturovanou (fixní) úrokovou sazbu. Maximální výše úvěru činí 140 mil. Kč.

Rozpočet města na rok 2019

ZM schválilo jmenovité hlasování k bodu č. 6 – Rozpočet města na rok 2019.
ZM schválilo rozpočet města na rok 2019.
ZM vzalo na vědomí zprávu o plnění pravidel rozpočtového provizoria.

Diskuze o odpadech

Diskusi o odpadech zahájila paní starostka a dala slovo občanům z řad veřejnosti. Občané řešili především popel z kotlů na tuhá paliva, který se jim nevejde do popelnic. K tématu se vyjádřili i přítomní zastupitelé s tím, že toto téma je potřeba dále řešit a přijít s vhodným řešením. Dále se diskutovala například frekvence svozů a zachování svozových hnízd. Starostka města se na konci diskuse zeptala přítomné veřejnosti, zda by souhlasila s takovou možností, aby byl do měsíce svolán „kulatý stůl“ pouze k této problematice, kde by občané získali větší prostor věc prodiskutovat. Občané souhlasili.
Závěrem Bc. Jana Vlnasová poděkovala přítomným občanům z řad veřejnosti, kteří přišli kvůli odpadům, za účast na zastupitelstvu.

Referendum o pořízení nové knihovny se spolkovou činností

ZM schválilo jmenovité hlasování k bodu č. 7 – Referendum na pořízení nové knihovny se spolkovou činností.
ZM schválilo ukončení diskuze k bodu č. 7 – Referendum na pořízení nové knihovny se spolkovou činností.
Zastupitelé hlasovali o čtyřech níže vypsaných usnesení jako o celku:
ZM vyhlásilo
konání místního referenda podle ustanovení § 8 odst. 1, písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na území obce Dobříš, ve dnech konání voleb do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019. V místním referendu bude občanům obce předložena následující otázka: Souhlasíte s výstavbou budovy nové knihovny se spolkovou činností v Dobříši, a to za cenu zadlužení města, které až do roku 2035 může výrazně omezit ostatní investice a opravy města, např. opravy a rekonstrukce komunikací, výstavbu a údržbu vodohospodářské infrastruktury, péči o veřejný prostor nebo jiné oblasti, které město zajišťuje.
ZM vzalo na vědomí, že realizace rozhodnutí vzešlého z místního referenda nepředstavuje pro město Dobříš žádnou finanční zátěž.
ZM vzalo na vědomí odhad nákladů spojených s provedením místního referenda, a to ve výši cca 93 000 Kč, z toho 42 354 Kč náklady na odměny pro členy komisí a cca 50 000 Kč ostatní náklady (např. tisk hlasovacích lístků, obálky, urny, kancelářské potřeby, vybavení místností).
ZM uložilo starostce města:
a) v souladu s rozhodnutím zastupitelstva města zajistit přípravu a faktickou realizaci místního referenda
b) oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí přijatého v místním referendu Ministerstvu vnitra ČR. Návrh nebyl schválen.

Grantové řízení pro rok 2019 – granty nad 50 000 Kč

ZM schválilo rozhodnutí o finančních grantech v souladu s předloženým návrhem.
V Programu č. 1
Gymnastika Dobříš, grant ve výši 89 000 Kč;
Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, grant ve výši 171 000 Kč;
Klub volejbalu, grant ve výši 66 000 Kč;
MFK Dobříš, grant ve výši 637 000 Kč;
OK Dobříš, grant ve výši 126 000 Kč;
Orel jednota Dobříš, grant ve výši 193 000 Kč;
Rodinné centrum Dobříšek, grant ve výši 182 000 Kč;
Tělocvičná jednota Sokol Dobříš, grant ve výši 169 000 Kč;
TenisCentrum Dobříš, grant ve výši 73 000 Kč;
V Programu č. 2
Dobříšský divadelní spolek KRUH, grant ve výši 60 000 Kč;
Muzejní spolek Dobříšska, grant ve výši 100 000 Kč;
V programu č. 3
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, grant ve výši 55 000 Kč;
Sportovní Klub Vlaška – Dobříš, grant ve výši 73 000 Kč;
V programu č. 5
Farní charita Starý Knín, grant ve výši 220 000 Kč;
Stéblo, z.s., grant ve výši 148 000 Kč.

Žádost o poskytnutí dotace na rok 2019 – Brdy–Vltava, o.p.s., Dobříš – Sociální fond regionu Brdy–Vltava

ZM schválilo poskytnutí daru na základě darovací smlouvy ve výši 130 000 Kč do Sociálního fondu regionu Brdy–Vltava na zajištění sociálních služeb v regionu Brdy–Vltava organizaci Brdy–Vltava, o.p.s., IČ: 27586481, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, a požaduje informaci, jak byly peníze využity.

Žádost o poskytnutí daru na provoz – Základní škola Trnka, Dobříš

ZM schválilo poskytnutí daru ve výši 150 000 Kč Základní škole Trnka, IČ: 04707524, se sídlem Příbramská 938, Dobříš, na základě darovací smlouvy.

Návrh investičního záměru zvýšení akceschopnosti stanice HZS Dobříš pro rok 2019

ZM schválilo poskytnutí účelového peněžního daru na základě darovací smlouvy ve výši 100 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, IČ: 70885371, se sídlem Jana Palacha 1970, Kladno, na modernizaci cisternové automobilové stříkačky CAS 30 T 815-7, kterou užívá HZS Dobříš.

Nabídka ÚZSVM na odkup pozemku parc. č. 2476/4 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita ul. U Pivovaru × ul. Rukavičkářská)

ZM schválilo zájem města Dobříše na odkoupení nabízeného pozemku parc. č. 2476/4, o výměře 19 m2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), v k.ú. a obci Dobříš, od České republiky, s příslušností hospodaření ve prospěch Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 – Nové Město.

Nabídka ČR (Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci) bezúplatného převodu nebo odkupu pozemků parc. č. 2470/33 (část silnice ke kostelíčku okolo rybníku Koryto) a parc. č. 2478/8 (část pod chodníkem na rozhraní křižovatky ul. U Pivovaru s ul. Rukavičkářská)

ZM schválilo zájem města Dobříše o bezúplatný převod nebo odkup pozemku parc. č. 2478/8 (ostatní plocha/ostatní komunikace), o výměře 50 m2, který se nachází na rozhraní křižovatky ul. Part. Svobody a ul. U Pivovaru, přičemž převážná část pozemku je situována pod tělesem chodníku pro pěší ve vlastnictví města, nepatrná část je pod místní komunikací II. ve vlastnictví města Dobříše a pozemku parc. č. 2470/33 (ostatní plocha/silnice), o výměře 179 m2, který se nachází podélně na severní světové straně ul. Pražská v úseku od zámku Dobříš ke kostelíčku, přičemž převážná část se nachází pod tělesem komunikace ve vlastnictví kraje s právem hospodaření KSÚS a z menší části se na pozemku nachází zeleň, vše v k.ú. a obci Dobříš.

Pojmenování nových ulic – lokalita obytný komplex nad Větrníkem

Pro tyto nově vzniklé ulice byly navrhovány názvy Na Vyhlídce a K Lesu. Do diskuze k tomuto bodu se přihlásil pan Petr Kadlec, který uvedl, že se mu vzhledem k blízkosti lokality u židovského hřbitova jeví jako vhodné pojmenovat ulice po významných občanech židovského vyznání. Mgr. Jitka Urbanová požádala pana Petra Kadlece, zda by bylo možné poslat e-mailem jména navrhovaných občanů, po nichž by měly být pojmenovány ulice, s krátkou anotací o jejich životních osudech. Zastupitelé se domluvili, že o návrhu usnesení k tomuto bodu nebude hlasováno.

Souhlas s podáním žádosti o dotaci na akci – „Úprava komunikací na sídlišti Větrník II.“

ZM souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na akci „Úprava komunikací na sídlišti Větrník II.“ do programu podpory obnovy a rozvoje venkova, Program 117 D8220 v požadovaném termínu 21. 11. 2018 – 28. 2. 2019.

Souhlas s podáním žádosti o dotaci na akci „Modernizace tělocvičny 2. ZŠ“

ZM souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na akci „Modernizace tělocvičny 2. ZŠ“ do výzvy MMR – Program 117D8220, dotační titul č. 117D8220B – Podpora obnovy sportovní infrastruktury. Návrh nebyl schválen.

Revokace usnesení ZM č. 36/29/2018/ZM ze dne 21. 6. 2018 – podklady pro žádost o dotaci

ZM revokovalo usnesení Zastupitelstva města Dobříše č. 36/29/2018/ZM ze dne 21. 6. 2018, jehož předmětem bylo uložení Radě města Dobříše připravit podklady pro žádost o dotaci a požádat o ni. Důvodem revokace je zavedení nového systému shromažďování odpadů, který není kompatibilní s původní koncepcí zpracovanou společností EKO-KOM, a. s., z 4/2018. Návrh nebyl schválen.

Změnové vyhlášky o odpadech – uvedení do souladu s platnou legislativou

ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Dobříše č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš. Vyhláška pouze napravuje nezákonnost v čl. 8 odst. 4 OZV č. 1/2018.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se mění OZV města Dobříše č. 2/2018, o poplatku za komunální odpad, která pouze napravuje nezákonnost v článku 6 odst. 3 OZV č. 2/2018.

red. kráceno

Celý zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Dobříše najdete na webových stránkách města Dobříše www.mestodobris.cz.

Reklama