Stručné informace z 18. zasedání Zastupitelstva města DobříšeVe čtvrtek 15. 4. 2021 se konalo další veřejné jednání zastupitelstva města. Část zastupitelů byla přítomna v sále Kulturního střediska Dobříš, část se připojila přes videokonferenci, stejně jako hosté.

Informace o činnosti výborů

Zastupitelé města Dobříše vzali na vědomí zápis z jednání finančního i mediálního výboru. Finanční výbor se zabýval hlavně tématem čerpání dotací. Jednotlivé dotační instituce v průběhu roku vypisují termíny, kdy je možné o dotaci požádat. Jedním z opatření, jak zvýšit úspěšnost při získávání dotací, je mít pro projekty připravenou dokumentaci a tu předložit, jakmile se sběr žádostí otevře. Zastupitelé proto na návrh finančního výboru uložili radě města vypracovat seznam prioritních projektů na následující dva roky a zajistit k nim potřebnou dokumentaci.

Kontrolní výbor – rezignace předsedy a dvou členů

Zastupitelé vzali na vědomí rezignaci Mgr. Stanislava Vacka, MPA, na funkci předsedy a člena kontrolního výboru k 31. 3. 2021. Rezignaci předložili k témuž datu také další dva členové kontrolního výboru – JUDr. Jan Procházka a Mgr. Tomáš Helebrant. Následně k datu 12. 4. 2021 rezignovala na funkci členky kontrolního výboru také třetí členka Ing. Bc. Helena Pekaríková.

Návrh zastupitelky Bc. Jany Vlnasové

Zastupitelé projednali stanovisko zastupitelky paní Vlnasové o možnostech nahrávání vlastního záznamu z jednání zastupitelstva a předložené informace o možnosti pořizování záznamu z jednání zastupitelstva města fyzickou osobou pro své účely, aniž by se na ni vztahovala povinnost informovat o tom v předstihu kohokoli ze zastupitelů či veřejnosti. Žádný návrh usnesení k tomuto bodu nebyl přijat.

Návrh OZV o místním poplatku z pobytu

Zastupitelé města Dobříše vydávají obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu.

Vodohospodářská společnost Dobříš – delegace zástupce na valnou hromadu

Už v loňském roce zastupitelé odsouhlasili vstup dobrovolného svazku obcí Pokocábí do VHS, kde nyní město drží 99 % a 1 % svazek. Nejprve tak zastupitelé města Dobříše vzali na vědomí pozvánku na řádnou valnou hromadu Vodohospodářské společnosti Dobříš, spol. s r. o., která se bude konat dne 4. 5. 2021 od 9.00 v sídle společnosti. Za město Dobříš pak zastupitelé delegovali starostu města Ing. Pavla Svobodu na valnou hromadu společnosti coby společníka s majetkovou účastí ve společnosti, aby na valné hromadě hlasoval pro všechna usnesení navržená v příloze pozvánky. Zastupitelé také souhlasili s nominací nových členů dozorčí rady společnosti Vodohospodářská společnost Dobříš, a to starostu obce Rosovice pana Jana Gregorka a místostarostu města Nový Knín Ing. Tomáše Havlíčka.

Základní škola Dobříš, Lidická 384 – schválení dodatku ke zřizovací listině

Zastupitelé schválili dodatek ke zřizovací listině pro ZŠ Lidická. Nově bude dokument obsahovat přímo definici vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle §16 odst. 9 školského zákona. To usnadní administrativu, kdy škola již nebude muset každý rok opakovaně žádat o zřízení tříd pro žáky se speciálním vzděláváním.

Žádost o dotaci „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu města Dobříše“ – souhlas zřizovatele

Požadavek domu s pečovatelkou službou na pořízení auta částečně hrazeného z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí z projektu „Pořízení automobilu pro Pečovatelskou službu města Dobříše“ byl odsouhlasen.

Žádost o prodej části pozemku p. č. 1440/147 o výměře 16 m2 (ul. Chatařská)

Zastupitelé neschválili prodej 16 m2 z pozemku p. č. 1440/147 z majetku města žadatelce, která tak chtěla zvětšit svůj pozemek, kde rekonstruovala chatu. Dům překročil limit zastavěnosti a přikoupení části pozemku by umožnilo splnit tento limit.

Koupě nově vznikajících pozemků p. č. 1400/130 až 1400/136 (oddělovaných z pozemků p. č. 1400/67 až 1400/73) (ul. Březová)

Zastupitelé schválili uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva k nově vznikajícímu pozemku p. č. 1400/136 (orná půda) o výměře 37 m2 oddělovaného z pozemku p. č. 1400/72 (orná půda) o výměře 320 m2, a smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva k nově vznikajícím pozemkům:

a) p. č. 1400/130 (orná půda) o výměře 3 m2 oddělovaného z pozemku p. č. 1400/67 (orná půda) o výměře 848 m2,
b) p. č. 1400/131 (orná půda) o výměře 8 m2 oddělovaného z pozemku p. č. 1400/68 (orná půda) o výměře 870 m2,
c) p. č. 1400/132 (orná půda) o výměře 9 m2 oddělovaného z pozemku p. č. 1400/69 (orná půda) o výměře 834 m2,
d) p. č. 1400/133 (orná půda) o výměře 19 m2 oddělovaného z pozemku p. č. 1400/70 (orná půda) o výměře 840 m2,
e) p. č. 1400/134 (orná půda) o výměře 23 m2 oddělovaného z pozemku p. č. 1400/71 (orná půda) o výměře 758 m2,
f) p. č. 1400/135 (orná půda) o výměře 14 m2 oddělovaného z pozemku p. č. 1400/73 (orná půda) o výměře 788 m2,

vše v k. ú. a obci Dobříš, za kupní cenu ve výši 2 000 Kč/m2, která byla dohodnuta ve veřejném zájmu rekonstrukce ulice Březová.

Smlouva budoucí darovací (budoucí nabytí vlastnického práva k části pozemku p. č. 1430/23, ul. Březová)

Zastupitelé schválili poslední výkupy a směny pozemků, které jsou nezbytné pro plánovanou rekonstrukci a rozšíření ulice Březová.

Rozpočtové opatření č. 1/2021

Zastupitelé města Dobříše schválili rozpočtové opatření č. 1/2021, kde je hlavní položkou zaúčtování získané dotace na provoz Pečovatelské služby města Dobříše od Středočeského kraje ve výši 2,8 mil. Kč. Přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 3. 2021 pak zastupitelé vzali na vědomí.

Návrh na udělení čestného občanství – Jan Martinec (vl. jm. Martin Reach)

Zastupitel p. Kadlec předložil návrh na udělení čestného občanství p. Janu Martincovi, veteránovi 2. sv. války a spisovateli. Již 6. 4. 2021 rada města schválila vybudování čestného hrobu tomuto autorovi na dobříšském hřbitově. Zastupitelé neschválili návrh udělit čestné občanství in memoriam spisovateli a válečnému veteránovi panu Janu Martincovi, vlastním jménem Martin Reach.

Návrh na pořízení změny územního plánu Dobříše – změna využití pozemku p. č. 2532/24 na plochy SM – plochy smíšené obytné – městské – podtyp SM 1

Zastupitelé neschválili změnu využití pozemku 2532/24, ul. Na Čihadlech. Pozemek zůstává plochou místních obslužných komunikací.

Různé

V bodě „Různé“ paní Bedrníčková, zástupkyně p. Leonharda Colloredo-Mansfelda, zastupitelům krátce představila záměr vystavět v rámci revitalizace bývalé raketové základny Klondajk na tomto území fotovoltaickou elektrárnu. Tímto a dalšími návrhy na změnu územního plánu se budou zastupitelé zabývat na mimořádném jednání zastupitelstva 29. 4. 2021. V dalším bodě zastupitel p. Kahoun otevřel diskuzi na téma testování dětí ve školách. Vedení radnice spolu s řediteli škol, ostatními starosty i vedením Středočeského kraje hledá cesty, jak zajistit bezpečnou výuku, nestresovat žáky a rodiče a zároveň dodržovat nařízení Ministerstva zdravotnictví. I tímto tématem se budou zastupitelé znovu zabývat 29. 4. 2021.

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekZájem o partnerství z Polska
Další článekKarel Čihák: Housle jsou moje druhá manželka, s kterou si plním touhu ovlivnit kulturu v Dobříši