Informace z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 11. 12. 2017Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje:

 • Rozpočet obce na rok 2018 jako schodkový. Příjmy ve výši 17 413 500 Kč, výdaje ve výši 18 949 000 Kč;
 • Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2019–2021;
 • Finanční příspěvek na rozšíření kapacity 2. ZŠ Dobříš ve výši cca 1 300 tis. Kč;
 • Dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ke smlouvě o dílo č. 601806 mezi Obcí Stará Huť a společností Dokas Dobříš, s.r.o. na rok 2018;
 • Kupní smlouvu mezi obcí Stará Huť a manželi Jitkou a Jiřím Zrůstovými, Stará Huť, na nově vytvořený pozemek parc. č. 381/55 v k.ú. Stará Huť o výměře 35 m² za cenu 1 Kč m²;
 • Darovací smlouvu mezi obcí Stará Huť a manželi Jitkou a Jiřím Zrůstovými, Stará Huť, na stavbu komunikace včetně odvodnění, splaškové kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení a část původních pozemků, na kterých je stavba vyhotovena, oddělených dle GP č. 1219-1263/2014;
 • veřejnoprávní smlouvu s TJ Stará Huť, z.s., oddíl házená, o poskytnutí dotace – Dodatek č. 1 navýšení dotace na činnost o 5 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s letním soustředěním týmu mladších a starších žaček;
 • od 1. 1. 2018 měsíční odměny neuvolněným zastupitelům;
 • rozpočtové opatření č. 12 v předneseném znění;
 • uzavření Dohody o zajištění občerstvení v prostorách KD a pověřuje starostu obce jejím podepsáním;

Zastupitelstvo obce vydává změnu č. 1 územního plánu Stará Huť opatřením obecné povahy podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 správního řádu;

Zastupitelstvo obce pověřuje dle § 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Radu obce zpracováním závěrečného rozpočtového opatření k 31. 12. 2017;

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 a 11 schválená Radou obce v předneseném znění;

Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na přípravu podkladů pro vyjádření ve věci žádosti o půdní vestavbu v budově č.p. 332;

V diskusi starosta obce seznámil přítomné s návrhem na změnu názvu obecního zpravodaje;

 • dále starosta informoval zastupitele o úspoře el. energie na veřejné osvětlení vlivem výměny na LED osvětlení. Průměrně vychází úspora na 40 %, což je velice potěšující s ohledem na skutečnost, že se výměny prováděly v průběhu několika měsíců, takže se úspora neprojevila plně po celou dobu zúčtovacího období;
 • starosta předal zastupitelům inventurní příkazy pro provedení inventury obecního majetku;
 • dále starosta poděkoval všem zastupitelům i občanům, kteří se podílejí na dění v obci, za spolupráci a jejich podíl na realizovaných akcích. Poděkoval všem brigádníkům, kteří se podíleli na rekonstrukci a úklidu v kulturním domě. Popřál pokojné vánoční svátky a vše dobré do nového roku. Pan starosta pozval přítomné dne 24. 12. 2017 od 22.00 hod. do místní kapličky na bohoslužbu Slova;
 • Pan Klika vznesl několik dotazů:
  – zda je možnost provozu restaurace U kapličky
  – zda se dělají rozbory vody v obecních studnách;
  – zda se počítá s příspěvkem na poplatek za komunální odpad pro důchodce;
  – jak se využívá objekt prádelny v prostorách bývalých voj. bytovek;
  – zda se počítá s opravou lávky přes potok U pěti lip;
  – jaká situace bude s Naučnou stezkou Karla Čapka s ohledem na ukončení pětiletého období udržitelnosti projektu.
 • Paní Adlová se dotázala, zda se počítá s výstavbou vodovodu a kanalizace směrem ke kravínu. Starosta odpověděl, že zatím ne s ohledem na pozemky v soukromém vlastnictví.


Předchozí článekKlub důchodců
Další článekČinnost Městské policie Dobříš za měsíc listopad 2017