Eva Přibylová: Práce a projekty realizované v Dobříši v rámci prevence kriminality běží průběžně celý rokV oblasti prevence kriminality je snaha o spolupráci města se státními i nestátními institucemi, neziskovými organizacemi apod. Cílem spolupráce je snížit počet trestných činů a negativních sociálně-patologických jevů ve městě a v neposlední řadě také přispět ke zvýšení subjektivního pocitu bezpečí občanů.

Hlavním strategickým dokumentem v této oblasti je Plán prevence kriminality města Dobříše na období 2023–2027, který popisuje hlavní problémy v oblasti prevence kriminality vyskytující se na území města. Tento dlouhodobý plán vychází mimo jiné ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027. V dlouhodobém plánu jsou stanoveny prioritní oblasti a opatření, jejichž cílem je zvyšování pocitu bezpečí občanů a zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality. Na tento dokument navazuje Akční plán prevence kriminality města Dobříše, který je zpracováván na každý rok a obsahuje konkrétní projekty v rámci prevence kriminality, tak aby naplňovaly stanovené prioritní oblasti a opatření.

Město Dobříš se snaží v co největší míře využívat dotačních titulů prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky. V roce 2021 jsme žádali o dotaci na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému o dva kamerové body a o dotaci na forenzní značení jízdních kol. V roce 2022 jsme žádali o dotaci na modernizaci zázemí MKDS (výkonnější PC, zvětšení paměti diskového pole) a na základě kladného ohlasu obyvatel Dobříše znovu o dotaci na forenzní značení jízdních kol. Všechny projekty byly v plné výši podpořeny. V letošním roce jsme žádali o dotaci na příměstský tábor pro znevýhodněné děti, který bude také podpořen z dotačního titulu prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky.

Akce viditelnost: První projekt proběhl 15. března 2023, společně s krajským koordinátorem BESIP pro Středočeský kraj panem Miroslavem Poláchem jsme rozdávali reflexní pásky a další reflexní předměty dodané BESIPem. Během této akce jsme rozdali více než 200 ks reflexních pásků. Velký zájem byl především ze strany mateřských školek a seniorů.

Forenzní značení: Ochrana jízdních kol, kompenzačních pomůcek a mobiliáře města za pomoci forenzního identifikačního značení je moderní metodou ochrany majetku, především s preventivním účinkem. V roce 2021a 2022 získalo město Dobříš na forenzní značení jízdních kol dotaci v rámci dotačního titulu prevence kriminality od Ministerstva vnitra ČR. Městská policie disponuje dostatečným množstvím značících sad, aby bylo možné realizovat forenzní značení během roku 2023. Forenzní značení má u obyvatel města Dobříše veliký úspěch.

Dětské mobilní dopravní hřiště: Dopravní hřiště bylo městu Dobříš bezplatně zapůjčeno v roce 2020 od Ministerstva dopravy (oddělení BESIP – bezpečnost silničního provozu). Město Dobříš má dopravní hřiště v nájmu na dobu 5 let. V letošním roce bude dopravní hřiště v provozu od 29. května v prostoru zimního stadionu. V dopoledních hodinách budou opět probíhat přednášky o dopravní výchově pro žáky základních i mateřských škol z Dobříše a okolí, které povedou strážníci MP Dobříš pan Peták a pan Kuba. Děti mají jejich názorné a zajímavé přednášky i praktický nácvik jízdy moc rády. Tímto jim moc děkuji za jejich nasazení a práci, leckdy trávili na dopravním hřišti čas i v době svého osobního volna. V čase, kdy nebude probíhat výuka dopravní výchovy, bude dopravní hřiště přístupné také rodičům s dětmi. Klíče bude opět možné zapůjčit na recepci ve Sportovní hale Dobříš.

Programy primární prevence na ZŠ v Dobříši: Pro základní školy, jejichž zřizovatelem je město Dobříš (ZŠ Komenského, 2. ZŠ a ZŠ Lidická), je v rámci prevence kriminality městem poskytnut finanční příspěvek na programy primární (případně selektivní) prevence pro 6. ročníky. Výše příspěvku je 8 000 Kč pro každou 6. třídu ve škole. V minulých letech se tento projekt velmi osvědčil a jsou na něj pozitivní reakce ze strany škol. V minulém i letošním roce zajišťuje tyto služby Magdaléna, o. p. s., s jejichž prací a přístupem jsou pedagogičtí pracovníci spokojeni a děti přednášky baví. Školská primární prevence rizikového chování spočívá předcházení vzniku rizikového chování u osob, u kterých se ještě rizikové chování nevyskytlo.

Terénní program pro děti a mládež: Pracovníci klubu Terén, který na Dobříši provozuje organizace Proxima Sociale, o. p. s., se v pravidelných časech (např. před odpoledním vyučováním nebo o velké přestávce) vydávají do areálu základních škol, kde aktivně oslovují žáky 2. stupně. Působí zde především jako další podpora v nesnadném období dospívání, žákům nabízejí pomoc v řešení obtížných životních situací.

Přednášky pro seniory: Přednášky pro seniory se těší velké oblibě, v loňském roce se uskutečnila přednáška na téma Šmejdi a jejich nekalé praktiky. Letos se v Klubu seniorů 27. března uskutečnila přednáška o zásadách bezpečnosti v dopravě, dále o podvodech páchaných na starších občanech. Přednášku vedla paní komisařka Schindlová a krajský koordinátor BESIP pan Polách (oddělení Ministerstva dopravy ČR). Dle kladných reakcí a ohlasů měla akce veliký úspěch.

Seminář sebeobrany pro ženy/seniory: Seminář sebeobrany pro ženy bude v délce max. 3 hodiny, kdy náplní kurzu bude základní sebeobrana – hlídání okolí, předvídání nebezpečí, základní reakce na konflikt a jeho deeskalace. V případě jejího selhání pak jednoduché a účinné techniky, jak se bránit. Dále také využití prostředků sebeobrany – pepřový sprej, paralyzér, improvizované zbraně. Seminář pro seniory bude přizpůsoben jejich potřebám. Semináře proběhnou v průběhu června 2023.

Bezpečné město: Na webu města Dobříše najdete záložku Bezpečné město, kde jsou k dispozici aktuální mapy kriminality, zajímavé informační články od Policie ČR, a tuto sekci budeme dále zlepšovat a aktualizovat. Budou zde přidány informace o tom, co spadá do dikce Policie ČR a co do dikce městské policie, kontakty na pomáhající organizace v nouzi atd.

Závěrem bych zmínila, že jsem velmi ráda za to, jak dobře funguje spolupráce s neziskovou organizací Magdaléna, o. p. s., a Proxima Sociale, o. p. s., (klub Terén), čehož si velmi vážím a věřím, že nás společně do budoucna čekají další smysluplné projekty. Velmi dobře funguje také komise prevence kriminality, které jsem garantem, a tímto bych ráda všem členům komise poděkovala za jejich výbornou práci, nápady a podněty.

V případě vašich nápadů, podnětů či návrhů, na co se zaměřit v oblasti prevence kriminality našeho města, mne neváhejte kontaktovat: mobil 778 462 283, e-mail: prevence.kriminality@mestodobris.cz.

Eva Přibylová, manažerka prevence kriminality, protidrogová koordinátorka
Foto: Denisa Havlíčková a archiv městaPředchozí článekZastupitelé naplnili výsledek referenda k otázce o etapizaci
Další článekJak funguje komise Rady města Dobříše pro prevenci kriminality?