S řediteli základních škol nejen o novinkách ve školním roce 2020/2021Město Dobříš je zřizovatelem tří základních škol. Ve městě však máme také další významné instituce, které poskytují základní vzdělání. Jednou z nich je soukromá základní škola a dalšími jsou lesní a komunitní škola. Se začátkem nového školního roku je hlavním tématem tohoto vydání právě školství v Dobříši.

Téma vzdělávání je aktuální v každé době, a obzvláště nyní, kdy za sebou mají školy díky koronaviru velmi specifický školní rok. Se vstupem do školního roku 2020/2021 jsme se zeptali přímo ředitelů všech základních škol a vzdělávacích institucí v Dobříši na jejich připravenost v případě opětovného zavedení omezení výuky, ale i na jejich novinky a další věci ohledně vedení školy.

Jste připraveni na případné opětovné vyhlášení nouzového stavu a omezení výuky?
Ředitelé dobříšských škol se v této odpovědi shodují. Z jarního nouzového stavu a v té době zavedené distanční výuky si všichni odnesli cenné zkušenosti, které jsou připraveni využít v případě znovu nařízených omezení. Mnohé školy se také díky tomu otevřely novým možnostem vzdělávání online a zapracovaly na jejich vylepšení.
Ředitel 1. ZŠ Dobříš Mgr. Jaroslav Motejlek k této otázce odpověděl, že případné distanční vzdělávání bude probíhat zejména pomocí jednotné vzdělávací platformy G Suite, tak jak tomu bylo na jaře, a zároveň vyjádřil opětovné DÍKY svým pedagogům i zákonným zástupcům dětí za jejich spolupráci „v době covidu“.
„Vedení 2. ZŠ Dobříš od září nastavuje jednotný systém výuky ‚na dálku‘ prostřednictvím Microsoft Teams a dovybavuje pedagogy kvalitními notebooky,“ uvádí k této věci zástupkyně ředitelky Mgr. Eva Kašparová.
o zkušenostech z jara je na formu dálkové výuky připraven přejít také pedagogický sbor ZŠ Dobříš Lidická, který má až na jednotlivce s distanční výukou velmi dobré zkušenosti.
Soukromá ZŠ Trnka má dle vyjádření ředitelky Ing. Jany Derflové dobře nastavený, osvědčený a funkční systém distanční výuky a v případě opětovného omezení jsou připraveni na něj znovu přejít.
Na podobná nařízení jsou připraveni i v nově vznikající komunitní škole, která je díky svému specifickému systému výuky v tomto ohledu velmi flexibilní: „Naší výhodou je, že si děti u nás i tak spoluřídí svůj učební proces – a tak vzdělávání našich dětí na dálku nevyžaduje velkou míru kontroly, ale spíše cílené podpory,“ uvedla jedna ze zakladatelek školy paní Zuzana Krásová.

Co je ve vaší škole od září nového?
Největší novinkou na 2. ZŠ Dobříš je otevření nového školního pavilonu, ve kterém jsou čtyři učebny pro žáky druhého stupně, školní knihovna a kabinet. Škola současně rekonstruovala jednu kmenovou třídu, jednu odbornou učebnu, tři kabinety 2. stupně a proběhla zde také kompletní rekonstrukce toalet v jednom z pavilonů. Opravy proběhly také na prvním stupni. Změny zaznamenala i tělocvična, kde se rekonstruovala podlaha a obkládaly se stěny. V areálu školy vzniklo nově také zahradní ohniště a stůl na stolní tenis.
„Děkujeme především vychovatelkám a pedagogům s pomocí při nátěrech vnitřních i venkovních zábradlí a s dalšími pracemi,“ vzkazuje vedení 2. ZŠ Dobříš.
2. ZŠ i 1. ZŠ Dobříš přivítají nový školní rok s novými webovými stránkami, které rozhodně stojí za pozornost (https://www.2zsdobris.cz/https://zsdobris.cz/).
„Základní škola na Komenského náměstí poprvé v historii školy otevírá toto září celkem čtyři třídy prvního ročníku. Škola má tak nejvíce dětí a zaměstnanců v její novodobé historii,“ prozradil její ředitel Mgr. Motejlek.
Informace o novinkách ze školní družiny 1. ZŠ Dobříš připojuje také vedoucí vychovatelka školy paní Zemanová: „Ve školním roce 2020/2021 se děti ve školní družině mohou těšit na spoustu nových aktivit, pohybových, vědomostních a naučných her, tvoření a projekty, které pro ně paní vychovatelky připravovaly v době uzavření škol. Během nouzového stavu jsme na webové stránky připravovaly týdenní aktivity ‚Jak zabavit děti doma‘. Tento nápad se osvědčil, takže bychom rády inspirovaly rodiče takto znovu.“
Vedení ZŠ Trnka také prozradilo, co nového u nich od září na děti čeká: „V současné době probíhá v budově školy další fáze rekonstrukce, během které vznikne nová učebna, bezbariérový vstup a sociální zařízení. Nově budeme odebírat obědy pro žáky ze 2. ZŠ Dobříš, jejímuž vedení tímto děkujeme za vstřícný přístup, a zároveň patří poděkování za velmi vstřícnou spolupráci ZŠ a MŠ Dolní Hbity, která naší škole dodávala obědy v uplynulých čtyřech letech.“

Nově se otevírá komunitní škola s názvem „Děti a rodiče Dobříš“.
„Náš spolek otevírá od září 2020 první malotřídku pro 1.–5. třídu formou komunitního vzdělávání, která sídlí v ulici Lidická 344. Nejsme školou registrovanou v rejstříku MŠMT, děti jsou tedy zapsané na domácím vzdělávání, ale i u nás probíhá výuka dětí od pondělí do pátku. Klademe velký důraz na smysluplné učení. Neučíme se podle předmětů, ale spojujeme předměty do tematických celků. Je pro nás důležité podnětné prostředí, ve kterém děti mají vliv na to, co se kdy učí. Při vzdělávání kombinujeme přístupy jako Integrovaná tematická výuka, Montessori, lesní pedagogika, badatelský přístup. Komunitu u nás mimo dětí a pedagogů tvoří i rodiče. Chceme tím dětem zprostředkovat různé světy, životní role a hodnoty a podporovat je tak v hledání jejich vlastní cesty,“ upřesnila k nově otevírané komunitní škole její hlavní pedagožka a zakladatelka Zuzana Spálenská.

Velkou otázkou, která se okolo dobříšských škol neustále točí, je… která je lepší a čím se mezi sebou liší. I na to jsme se ředitelů zeptali…
Velmi diplomaticky, se stručností a lehkou, sobě vlastní nadsázkou odpověděl na tuto otázku ředitel 1. ZŠ Dobříš: „Nevím, co se děje a jak to funguje na ostatních školách. Nemohu tedy říci, čím se odlišujeme. Snad pouze: a) jsme nejstarší školou na Dobříši; b) dlouhodobě máme širokou nabídku volnočasových aktivit.“
Vedení 2. ZŠ Dobříš pak k této otázce uvedlo, že se odlišují hlavně svým sportovním zaměřením a jejich nabídkou tradičních i netradičních aktivit v hodinách tělocviku. Velmi často vyjíždí na adaptační kurzy, zimní pobyty s lyžováním, windsurfingové, vodácké kurzy a pořádají sportovní školní dny.
„Naše škola je dlouhodobě zapojena do tzv. Šablon MŠMT, díky kterým nabízíme již čtvrtým rokem zdarma doučování, čtenářské kluby, pomoc speciálního pedagoga, ale také exkurze a projektové dny pro naše žáky. Pravidelně také vyjíždíme do zahraničí,“ doplnila Mgr. Eva Kašparová.

Zcela odlišně pak díky svým možnostem a zaměření fungují soukromá ZŠ Trnka a ZŠ Lidická:
„ZŠ Trnka se snaží naplnit svou vizi malé školy, ve které se budou cítit dobře žáci, jejich rodiče a také zaměstnanci a návštěvníci z řad veřejnosti. Chceme, aby se děti učily v bezpečném prostředí a v atmosféře, která toto učení podporuje. Usilujeme o to, aby učivo bylo smysluplné a propojené jak mezioborově, tak s praktickým životem. Tomu přizpůsobujeme učební metody,“ říká ředitelka školy.

Za speciální školu v Lidické k této otázce její ředitelka řekla: „Naše škola je pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami – s mentálním postižením, specifickými poruchami učení a chování, s kombinovaným postižením či s poruchami autistického spektra. Výuka je náročná s ohledem na postižení žáků, specifické pomůcky, přístup, metody a organizaci výuky. Pedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají. Spolupracujeme s odbornými zařízeními, neziskovými organizacemi i lékařskými odborníky. Důležité je zapojení rodičů při hledání vhodného způsobu vzdělávání žáků.“

Poslední otázka, kterou jsme ředitelům škol položili, se týkala jejich starostí, potřeb a případné možné pomoci ze strany města.
Vedení základních škol, u kterých je zřizovatelem samo město, i ředitelka soukromé základní školy Trnka oceňují podporu a pomoc ze strany města. Shodují se, že spolupráce je dobrá. Vždy je však možnost něco zlepšit, a obzvláště pak v oblasti vzdělávání.
Ředitel 1. ZŠ Dobříš k této otázce uvedl: „Byť byla dokončena přístavba školy, neustále se potýkáme s nedostatkem prostoru pro další odborné učebny, pro dělení tříd na cizí jazyky; nově pociťujeme i nedostatek komfortních pracovních míst pro pedagogické pracovníky školy.“
Pomoc ze strany města při realizaci přístavby školní jídelny, stavbě nového pavilonu, zajištění výběrových řízení apod. oceňuje také pedagogický sbor 2. ZŠ Dobříš. Co by zde ještě uvítali, je zastřešené venkovní sportoviště, jelikož o jednu tělocvičnu a sportovní halu se zde dělí se studenty gymnázia.

Ředitelka ZŠ v ulici Lidická Mgr. Eva Burešová vidí problémy hlavně v komunikaci s rodiči a samozřejmě i tady se najdou věci, se kterými by město mohlo pomoci: „Problémy vidíme ve společenských názorech na vzdělávání našich žáků. Někdy mají rodiče komplikovaný přístup k hledání odborných zařízení. Do budoucna bude třeba postupně vyměnit nábytek ve třídách, starší technická zařízení a pomůcky pro žáky s těžkým postižením.“

Ředitelé a učitelé všem dětem a rodičům společně vzkazují:
„Těšíme se na vás, na všechny nové žáky, kteří zasednou do školních lavic, a na chodby i školní hřiště plné vašeho smíchu i křiku!“

Závěrem k tématu dobříšských škol a jejich kapacitě
Kapacity základních a mateřských škol jsou v současné době z pohledu města a jeho obyvatel dostatečné. Ve spolupráci s okolními obcemi byla vytvořena i částečná kapacita pro žáky z těchto obcí. Po celkovém naplnění stávajících kapacit všech školních zařízení (myšleno ZŠ a SŠ) se v Dobříši bude denně pohybovat více než 2 000 žáků, což je s ohledem na jejich bezpečnost a prevenci sociálně patologických jevů již limitní počet.

Zpracováno redakcí
Zdroj foto: facebookové profily škol

Reklama

Předchozí článekVážení spoluobčané,
Další článekCena města Dobříše