Informace ze správy hřbitovů města Dobříš. Jak je to s hrobovými a urnovými místy na dobříšských hřbitovech?Přestože téma smrti nepatří mezi ty, které řešíme rádi, je to něco, co k životu patří. Někteří lidé si uvědomí nutnost zajištění věcí souvisejících s odpočinkem věčným ve svém stáří a vše si zajistí sami, za jiné řeší takovou věc po jejich smrti rodina a další pozůstalí. Jaký je současný stav hrobových a urnových míst na dobříšských hřbitovech upřesňuje za MěÚ Dobříš paní Pavla Máchová z odboru správy majetku města.

Správu hřbitova převzalo město od společnosti Dokas, s. r. o. v roce 2013. Nyní tak městský úřad spravuje hřbitovy v katastrálním území Dobříše, kromě hřbitova židovského, který není majetkem města ani není pod jeho správou a kolumbária (urnové schránky), které provozuje Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši.

V posledních letech se město Dobříš zabývalo v této oblasti hlavně problematikou nutného rozšíření urnových míst u kostela Povýšení sv. Kříže. Vzhledem k tomu, že tento urnový háj spadá pod ochranu památkové péče, muselo se vždy rozšíření konzultovat s Národním památkovým ústavem. Rozšiřování pak probíhalo po několika etapách.

„Při posledním jednání s památkovým ústavem nám již bylo sděleno, že další rozšíření urnového háje v blízkosti kostela Povýšení sv. Kříže nepřichází v úvahu a že musíme chránit prostor u kostela a u nových kopií soch, které potřebují svůj prostor,“ upřesňuje paní Máchová k otázce urnových míst. Těch je tady totiž celkem 644 a všechny jsou nyní pronajata.

Vzhledem k tomu, že poptávka po urnových místech neustále roste, rozhodlo se město investovat do vytvoření nového urnového háje u městského hřbitova. Do konce roku by tak v jeho prostoru mělo být připraveno prvních 60 míst k pronajmutí. Celkem by pak v novém urnovém háji u hřbitova mělo vzniknout 300 urnových míst.

„Co se týká hrobových míst na městském hřbitově Dobříš, je situace jiná. Na hřbitově je celkem 1 398 hrobových míst z toho je 52 míst připravených k pronajmutí,“ dodává paní Máchová.


Obecné informace k nájmu hrobového místa

Nájem hrobového místa vzniká na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby s nájmem spojené.

Smlouvy o nájmu hrobového místa se uzavírají maximálně na 10 let. Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Provozovatel pohřebiště může odmítnout prodloužení smlouvy o nájmu v případě, že:
a) nájemce neplní své povinnosti;
b) nájemce neuhradil dlužné nájemné nebo úhradu za služby spojené s nájmem do 3 měsíců ode dne, kdy ho k tomu provozovatel písemně vyzval;
c) má-li být veřejné pohřebiště zrušeno.

Pokud nájemce nechce pokračovat v nájemním vztahu, je povinen na vlastní náklady zlikvidovat hrobové zařízení a uvést pronajaté místo do původního stavu.
A snad nám prominete jedno odlehčení na závěr tohoto nepříliš veselého tématu… Myslete i na to, kde budete bydlet po své smrti, a nezapomeňte své přání sdělit svým blízkým. Že smrt je součástí života a je třeba s ní počítat, dokazují i slova, která paní Máchová v kanceláři často slýchá: „Tak já si jdu zaplatit tu svoji budoucí garsonku.“


Jaká je cena hřbitovního místa?

Cena hrobového místa se určuje podle rozměrů konkrétního hrobu. Ceník města Dobříš má stanovený nájem ve výši 10 Kč / m2 / rok a cenu za služby ve výši 85 Kč / m2 / rok.

Při obvyklém rozměru hrobového místa a pronájmu na 10 let tak lze počítat s níže uvedenými cenami:
• Urnový hrob (1 m2): 950 Kč
• Jednohrob (2,3 m2): 2 185 Kč
• Dvojhrob (4,6 m2): 4 370 Kč

Zpracovala DHPředchozí článekVyhodnocení systému třídění odpadů
Další článekCenná historická stavba kapličky sv. Jáchyma u Dobříše je opět krásná