Dokončení úpravy komunikací na sídlišti Větrník. Silnice v ulici Plk. B. Petroviče směrem do křižovatky s ulicí Pražská a Mírové náměstí opravenaMěsto Dobříš letos ukončilo úpravu komunikací a chodníků na sídlišti Větrník. Kromě oprav povrchů, rozšíření parkovacích ploch, oprav a doplnění chodníků zde vzniklo i nové propojení ulic. Celková délka upravovaných komunikací je 247 m. Nově vzniklá komunikace, která jednosměrně propojila obě části ulice Rukavičkářská, má délku 40 m. Po úpravě zde vzniklo v první části celkem 25 kolmých parkovacích stání, což je o 10 více, než byl stav před rekonstrukcí. V druhé části Rukavičkářské ulice vzniklo 18 šikmých a 6 podélných parkovacích stání, kde došlo ke zkapacitnění parkovacích stání přibližně na dvojnásobek oproti původnímu počtu.
Projektantem stavby byl Ing. Jan Dudík a zhotovitelem firma DOKAS Dobříš, s.r.o.
Stavba byla zkolaudována dne 21. 11. 2019.

Bc. Miloš Novotný, referent odboru místního rozvoje


Silnice v ulici Plk. B. Petroviče směrem do křižovatky s ulicí Pražská a Mírové náměstí opravena

Havarijní stav místní komunikace v ulici Plk. B. Petroviče, a to hlavně v úseku od světelné křižovatky v obou směrech, byl na náklady města Dobříše opraven. Tato část silnice měla být opravena společně s ulicí Pražská, jejímž vlastníkem je Středočeský kraj.

Bohužel ale zadávací řízení k této opravě bylo zrušeno, protože se do výběrového řízení nepřihlásil žádný uchazeč. Havarijní stav dlažby komunikace tvořené dlažebními kostkami a velké nerovnosti povrchu vozovky v dané lokalitě vedly komisi pro oblast územního a stavebního rozvoje Rady města Dobříše k doporučení opravy místní komunikace ve vlastnictví města Dobříše ještě v tomto roce.

V pondělí 4. 11. 2019 byly zahájeny stavební práce, kvůli klimatickým podmínkám musely být na několik dní přerušeny, dokončeny byly v sobotu 23. 11. 2019.

Opravu provedla firma DOKAS Dobříš, s.r.o., v rámci platné smlouvy o poskytování komunálních služeb. Plánovaný rozsah opravy byl cca 180 m2 za cenu 239 580 Kč včetně DPH.

Odbor místního rozvoje MěÚ Dobříš

Reklama

Předchozí článekPřes 140 nových stromů v parcích, na ulicích a na sídlištích
Další článekTvoříme Dobříš 2020 – sběr návrhů je spuštěn