Zprávy z 15. mimořádného veřejného a 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaných dne 30. 11. a 14. 12. 2020

Zdroj foto: Pixabay


Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:

– založení dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ, se sídlem Jiráskova 656, 263 01 Dobříš;
– Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ a stanovy dobrovolného svazku obcí;
– sídlo dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ, na adrese Jiráskova 656, 263 01 Dobříš;
– Dohodu společníků o principech řízení a fungování společnosti Vodohospodářská společnost Dobříš, s. r. o.;
– rozpočet obce na rok 2021 jako přebytkový;
– střednědobý rozpočtový výhled obce na rok 2022–2024;
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Stará Huť, z. s., oddíl házená na rok 2021;
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Stará Huť, z. s., oddíl kopaná na rok 2021;
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Místním kulturním střediskem Stará Huť na rok 2021;
– koupi části pozemku parc. č. 924 o výměře 261 m2 včetně čekárenského přístřešku za navrženou maximální celkovou částku 174 000 Kč;
– Směrnici č. 1/2020 – Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Stará Huť.

Zastupitelstvo obce Stará Huť neschválilo:

– záměr prodeje části pozemku parc. č. 835/1 o přibližné výměře 33 m2.

Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřilo:

– starostu obce podpisem Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí s názvem Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ a stanov, které jsou přílohou smlouvy;
– Radu obce zpracováním závěrečného rozpočtového opatření k 31. 12. 2020.

Zastupitelstvo obce Stará Huť zvolilo:

– starostu obce pana Petra Dragouna jako zástupce obce Stará Huť ve vrcholném orgánu, tj. členské schůzi, dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí POKOCÁBÍ.

– starosta obce informoval o výsledku výběrového řízení na dodavatele gastroprovozu MŠ Stará Huť. Ze šesti firem, které se zúčastnily výběrového řízení, byla vybrána jako čtvrtá v pořadí firma Hofman Strakonice. První tři firmy nesplňovaly technické podmínky a byly vyřazeny. Dále informoval, že ve spolupráci s vedoucí MŠ Stará Huť se vybírá vnitřní vybavení školky pro následné výběrové řízení. Práce na stavbě školky mají zpoždění z důvodu klimatických podmínek, ale také z důvodu onemocnění koronavirem pracovníků stavby;
– pan Březina upozornil na přejezd v ulici Ke Hřišti, kde je poškozená značka a obrubníky; vznesl dotaz, kdy budou instalovány závory – bude to v březnu 2021(pozn. red.)
– starosta obce informoval o jednání na MěÚ Dobříš s vedoucí odboru výstavby a životního prostředí Ing. Harmanovou, Ing. Malou z úřadu územního plánování a s investory zastupující majitele pozemků ohledně územní studie Nad Strží; dále informoval o schválení dotace na pořízení kompostérů pro obce Stará Huť, Rybníky a Borotice ve výši 2 mil. Kč s tím, že bude následovat výběrové řízení na jejich dodavatele;
– dále starosta informoval, že se dosud nepodařilo zajistit umístění sirény na budovu základní školy, přestože zástupce HZS Kladno již dříve přislíbil její dodání;
– starosta zhodnotil uplynulý rok z hlediska realizovaných akcí – opravy komunikace u hřbitova Rybníky a místní komunikace mezi ulicemi Karla Čapka a Ladislava Malého, dále probíhajících akcí – stavby mateřské školky, stavby nových kabin TJ; poděkoval všem zastupitelům i občanům, kteří se podílejí na dění v obci, za spolupráci a jejich podíl na provedených akcích. Dále připomněl plánované oslavy výročí založení TJ Stará Huť v následujícím roce. Popřál pokojné Vánoční svátky a vše dobré do nového roku;
– Pan Klika se zajímal o termín oslav výročí kopané a házené ve Staré Huti, bylo mu sděleno, že oslavy se budou konat v prvním zářijovém víkendu 2021; upozornil na blížící se výročí 40 let, kdy praskla hráz Stržského rybníka; upozornil na hromadu větví u zastávky autobusu v ulici Karla Čapka. Starostou bylo sděleno, že se jedná s původcem této skládky o jejím odstranění. Dále pana Kliku zajímalo, jestli je nějaký posun v jednání s majitelem pozemku pod chodníkem na Prachandu. Starosta odpověděl, že majitel pozemku nereaguje na dopisy, ani na telefonický kontakt.Předchozí článekRok 2020 a NZDM Terén
Další článekDobříšské listy – leden 2021