Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 8. 12. 2022V úvodu zasedání zastupitelů města Dobříše byl schválen navržený program prosincového jednání bez navrhovaných změn a na vědomí byly vzaty informace z činnosti finančního výboru města.
Na 2. zasedání rozhodli zastupitelé města o hlavních bodech programu zasedání takto:

SCHVÁLENÉ BODY:

Návrh OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
• Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek za odpad se od 1. 1. 2023 zvyšuje o 200 Kč, tj. 950 Kč za osobu a rok.

Rozpočtové opatření č. 5/2022 vč. přehledů o plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2022
• Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou zvyšuje o 1 676 tis. Kč (příjmy celkem činí po změně cca 282 787 tis. Kč). Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se snižuje o 13 668 tis. Kč (výdaje celkem činí cca 333 700 tis. Kč). Plánovaný zůstatek na účtech se po provedení navrhovaných změn zvýší o 3 144 tis. Kč a bude po akceptovaných změnách činit celkem cca 6 654 tis. Kč.
• Čerpání úvěru se předpokládá do maximální výše 45 200 tis. Kč.

Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2024 a 2025
• Změna využití části pozemku p. č. 1373/10 v k. ú. Dobříš z plochy „ZO – zeleň – ochranná a izolační“ na plochu „DS – dopravní infrastruktura – silniční“ a pořízení změny č. 4 územního plánu.

Rozpočet města na rok 2023
• Celkové příjmy činí 293 480 tis. Kč a jsou tvořeny daňovými příjmy (zejména sdílené daně, správní a místní poplatky) ve výši 211 205 tis. Kč a nedaňovými příjmy (zejména nájmy a pokuty) ve výši 39 682 tis. Kč, přijatými dotacemi v celkové výši 42 350 tis. Kč (z toho investiční dotace ve výši 9 585 tis. Kč) a kapitálovými příjmy ve výši 243 tis. Kč.
• Celkové výdaje ve výši 329 204 tis. Kč se skládají z běžných provozních (neinvestičních) výdajů ve výši cca 272 714 tis. Kč (z toho opravy a údržba majetku činí 48 863 tis. Kč) a kapitálových (investičních) ve výši 60 690 tis. Kč.

Kupní smlouva s Římskokatolickou farností Dobříš – odkoupení pozemku p. č. 320/5 k. ú. Svaté Pole
• Uzavření kupní smlouvy s Římskokatolickou farností Dobříš, IČO 47067829, se sídlem Na Nábřeží 1650, Dobříš, jako prodávajícím, jejímž předmětem je převod vlastnického práva k pozemku p. č. 320/5 (orná půda) o výměře 376 m2 v k. ú. a obci Svaté Pole za kupní cenu ve výši 373 700 Kč.

Žádost o poskytnutí finanční podpory na rok 2023 – Sociální fond regionu Brdy–Vltava
• Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje v souladu se směrnicí č. 8/2020, o zásadách pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Dobříše, v platném znění poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2023 ve výši 506 893 Kč do Sociálního fondu regionu Brdy–Vltava spravovaného organizací Brdy–Vltava, o. p. s., IČO 27586481, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

PRMDo – vyhodnocení akčního plánu na rok 2022 a návrh akčního plánu na rok 2023
• Akční plán Programu rozvoje města Dobříše na období 2021–2028 na rok 2023 a aktualizaci zásobníku projektů.
Plán prevence kriminality města Dobříše na období 2023–2027

Projekt Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21
• Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21. Deklaraci k podpoře udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života prostřednictvím mezinárodního programu Zdravé město. Jmenuje odpovědným politikem pro projekt Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21 ve funkčním období 2022–2026 pana Miroslava
Sochora.

Aktualizace jednacího řádu výborů ZM
Aktualizace Statutu dobříšského městského informačního zpravodaje – Dobříšské listy a pravidel pro zveřejňování příspěvků v Dobříšských listech.

BOD VZATÝ NA VĚDOMÍ:

• Hodnoticí zpráva o projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21 vypracovaná dne 15. 11. 2022.

Zpracovala DHPředchozí článekOd 1. ledna 2023 se zvyšuje cena vodného a stočného
Další článekLednové slovo místostarostky města Dobříše