Stručné informace ze 7. zasedání Zastupitelstva města DobříšeVeřejné zasedání se uskutečnilo 12. září 2019 ve společenském sále Kulturního střediska v Dobříši. Přítomno bylo dvacet členů zastupitelstva. Starostka Bc. Jana Vlnasová v úvodu zasedání informovala o odstoupení člena ZM Mgr. Jaroslava Melši, který rezignoval jak na svůj mandát zastupitele a člena Rady města Dobříše, tak na svoji funkci předsedy komise stavebního a územního rozvoje a člena školské rady. V souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí nastoupila na uprázdněný mandát náhradnice volební strany ODS, paní Mgr. Ivana Lenerová, která se svého mandátu vzdala dne 9. 9. 2019. Dne 10. 9. 2019 tak vznikl mandát druhému náhradníkovi Mgr. Tomáši Vokurkovi, DiS., který byl v rámci programu tohoto zasedání zvolen druhým dlouhodobě neuvolněným místostarostou.
Dále starostka informovala, že radě města byla panem Oldřichem Průšou předložena Kronika města Dobříše za rok 2018 a pan Průša oznámil, že po 25 letech ukončí ke konci r. 2019 svou kronikářskou činnost. Všichni zastupitelé si velice váží práce, kterou pan Průša od roku 1994 pro město vykonává a vykonával. Zastupitelé udělili svým usnesením panu Oldřichu Průšovi, jako zvláštní projev úcty a uznání za mimořádné zásluhy v oblasti vedení kroniky a archivnictví, čestné občanství města Dobříše.

ZM dále schválilo:

 • Nového člena finančního výboru, pana Ing. Lukáše Hořejšího
  (Z důvodu neslučitelnosti dvou funkcí nově zvoleného místostarosty.)
 • Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříše.
  Na základě zavedení motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství je nezbytné učinit potřebné změny v OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříše. Účinnost OZV je od 1. 10. 2019. Do 30. 11. 2019 proběhl testovací provoz a sběr informací, na základě kterého bude stanovena hodnota EKO bodu s tím, že na zasedání ZM 12. 12. 2019 bude moci dojít ke schválení OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2020 – zavedení tzv. kapitačních plateb.
 • Rozpočtové opatření č. 3/2019 s navýšením ORG. 232 o 32 000 Kč.
  (Rozpočtové opatření zohledňuje skutečnosti, které nebyly známy v době schvalování rozpočtu města na rok 2019.)
  Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou zvyšuje o 3 243 tis. Kč (příjmy činí celkem cca 320,6 mil. Kč) a výdajové stránky rozpočtu se snižuje o 13 974 tis. Kč (výdaje dosáhnou celkem cca 368,9 mil. Kč).
  Plánovaný zůstatek na účtech bude po akceptovaných změnách činit 14 787 tis. Kč.
 • Investiční záměr na akci „Stavební úpravy objektu VĚTRNÍK“, který bude předložen do programu Výstavby pro obce ze SFRB
  Investiční záměr na akci „Stavební úpravy objektu VĚTRNÍK“, který byl předložen do programu Státního fondu rozvoje bydlení – „Výstavby pro obce“. Celkové náklady akce: 27 076 930 Kč včetně DPH; celkové způsobilé náklady: 6 317 050 Kč včetně DPH; max. výše dotace – podpora de minimis: 12 892 500 Kč; spoluúčast města Dobříše: 14 184 430 Kč. Žádost o dotaci byla podána v druhé polovině září 2019.
 • Návrh na pořízení změny Územního plánu města Dobříše – změna využití pozemků
  Záměrem navrhovatele je ve stávajícím objektu v areálu společnosti FOUS střechy v ploše VK provozovat drobnou výrobu – klempířské činnosti. Areál společnosti FOUS střechy je umístěn v zastavěné části k.ú. Dobříš, v ulici U Pivovaru mezi společností BIOS a Penny Marketem. Změna ÚP bude zahrnuta do změny č. 3 ÚP, o jejímž pořízení rozhodlo ZM dne 12. 9. 2017.
 • Odstranění zápisu duplicitního vlastnictví k pozemku p.č. 348/206
  (Jedná se o pozemek situovaný poblíž Domova seniorů Dobříš. Odstranění duplicity bude provedeno formou souhlasného prohlášení, kterým bude uznáno výlučné vlastnické právo Středočeského kraje.)

ZM vzalo na vědomí:

 • Zápis komise pro životní prostředí a ekologii ze dne 8. 7. 2019;
 • informaci o zavádění motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství ve městě Dobříši;
 • návrh systému nakládání s odpadem ve městě Dobříši od 1. 1. 2020 předložený Mgr. Tomášem Helebrantem;
 • zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 30. 7. 2019;
 • zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 10. 9. 2019;
 • schválení závěrečného účtu Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska za rok 2018;
 • zápisy o provedených kontrolách revizní komisí Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska;
 • přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města k 31. 7. 2019;
 • žádost Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobříš a doplňující informace k možnosti poskytnutí půjčky nebo bankovní záruky na úvěr pro rekonstrukci moštárny;
 • oznámení Státního fondu životního prostředí ČR o navržení finanční opravy ve výši 25 % z celkové možné částky dotace použité na financování projektu „Rekonstrukce chladicího zařízení – Zimní stadion Dobříš“ a o podání nesouhlasného stanoviska a vyjádření města k navržené finanční opravě.

ZM neschválilo:

 • Návrh na změnu koeficientu zastavění pro funkční plochu SR v sektoru 08 na Větrníku;

zařazení pozemků v okolí bytových domů čp. 1244–1246 do přílohy č. 1 OZV č. 1/2019, o veřejném pořádku ve městě Dobříši.
(Žádost fyzické osoby ve věci volně pobíhajících psů a zařazení pozemků v okolí těchto bytových domů pod režim vyhlášky o veřejném pořádku.)

Příští zasedání Zastupitelstva města Dobříše se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 17 hod. v Kulturním středisku Dobříš. Občané jsou srdečně zváni.

Reklama