Placené stání vozidel na místních komunikacích v DobříšiRada města Dobříše se na své 71. schůzi konané dne 3. 11. 2020 usnesla vydat dvě nová nařízení, která se týkají zpoplatněného stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Dobříši, tj. na parkovištích s parkovacím automatem a v tzv. parkovacích zónách.

Prvním nařízením je nařízení města Dobříše č. 5/2020, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu. Toto nařízení nahradí dosud platné nařízení č. 1/2018.
Vymezení stávajících parkovišť s parkovacím automatem zůstává beze změn. Nově k nim přibude parkoviště u sportovní haly, které bude zpoplatněno ve dnech PO–PÁ, v době od 7.00 do 16.00 hodin. První půlhodina stání bude zdarma, poté je poplatek 20 Kč za zbytek zpoplatněné části dne.

Cena parkovného se zvyšuje i na parkovišti P+R v ulici Pražská – zde bude parkování po celý den zvýšeno z 10 Kč na 20 Kč / 24 hod., po 48 hodinách zůstává cena za každých dalších 24 hodin (i započatých) ve výši 100 Kč.
Prakticky všechny parkovací zóny též zůstávají ve stejném rozsahu. Dojde pouze ke sloučení zóny „Karnetova zahrada“ a „parkoviště Bezručova“. Dále bude částečně rozšířena parkovací zóna „A“, a to o část ulic Mládeže a Žižkova a o ulici Družstevní. Nově bude zavedena zóna „E“ zahrnující ulice Husova, U Slávie a Mánesova.

Všechny parkovací zóny budou nově označeny písmeny (A až H) a parkování v nich bude možné pouze s platnou parkovací kartou označenou stejným písmenem, jakým bude označena zóna. Výjimku představují parkovací zóny A, C a E, které bude navíc možno využít k parkování vozidla bez platné parkovací karty (s parkovacím kotoučem umístěným viditelně ve vozidle, s nastavenou dobou začátku stání), ale pouze na časově omezenou dobu max. 2 hodin.

Pravidla pro vydávání parkovacích karet se nemění. Parkovací kartu do příslušné zóny si může zakoupit osoba, která má ve vymezené oblasti místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem či nájemcem nemovitosti v dané vymezené oblasti města. Dále je možno parkovací kartu vydat právnickým nebo fyzickým osobám za účelem podnikání, které mají sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, případně zaměstnancům těchto osob.
P

arkovací karta bude i nadále přenosná, bez omezení na konkrétní vozidlo nebo na konkrétní osobu jejího držitele.
Parkovací karta se vydává s platností na kalendářní rok. Její platnost počíná nejdříve 15. prosincem roku, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku vyznačenému na kartě, a končí 15. lednem bezprostředně následujícího kalendářního roku. Proto také samotné nařízení nabývá účinnosti až 15. prosince 2020.
Parkovací karty je možno vydat v maximálním počtu 2 ks na jednu bytovou jednotku. Při požadavku na vydání druhé parkovací karty na jednu bytovou jednotku musí žadatel prokázat právní vztah k oběma vozidlům (doložit technické průkazy k vozidlům, leasingovou smlouvu, smlouvu o užívání služebního vozidla k soukromým účelům).

Druhým vydaným nařízením je nařízení města Dobříše č. 6/2020, kterým se vydává ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích. Ceny zůstávají, až na výše uvedenou výjimku, stejné jako dosud. Tedy na Mírovém náměstí 30 minut zdarma, poté 20 Kč za hodinu, před prodejnou COOP 20 Kč/hod., náměstí Svobody u zámku 10 Kč/hod. Cena za parkovací kartu pro nově vymezenou parkovací zónu E je 100 Kč.

Pavel Vonášek, silniční správní úřad MěÚ DobříšPředchozí článekDobříš zadává veřejné zakázky plně elektronicky
Další článekSeriál: Pojďme společně zlepšit kvalitu ovzduší v Dobříši…