NOVÝ SMĚR – KVĚTENZprávy z 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 11. 4. 2022

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
– Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 835/33 o výměře 37 m2 za cenu 200 Kč/m2,
– záměr oddělení pozemků parc. č. 241/3 a 217/3 ve vlastnictví a v k.ú. Stará Huť dle předloženého geometrického plánu č. 1432-28/2021,
– kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť a Správou železnic, státní organizací, IČ: 70994234, na koupi pozemku parc. č. 924/4 v k.ú. Stará Huť včetně jeho součástí a příslušenství, tj. zejména přístřešku autobusové zastávky za cenu 174 000 Kč,
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. 16/2022 mezi Obcí Stará Huť a Brdy–Vltava, o. p. s., IČ: 27586481 se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš,
– počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2022–2026 – 15 členů,
– Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Stará Huť, okres Příbram, IČ: 75030101,
– navýšení členského příspěvku ve Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska o 3 000 Kč na 18 000 Kč,
– Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027812/1 Stará Huť, Malostranská kNN p. č. 91/5 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035,
– Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6027778/1 Stará Huť, Malostranská kNN p. č. 839/1 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035,
– darovací smlouvy na finanční částku vždy ve výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte mezi Obcí Stará Huť a rodiči,

Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědomí:
– rezignaci zastupitelů pana Oty Zikána a pana Lukáše Nováka; protože není žádný náhradník, celkový počet zastupitelů je 13.

Zastupitelstvo obce Stará Huť souhlasí:
– se zpřesněním geometrického a polohového určení hranic dle geometrického plánu č. 1476-11/2022 vypracovaném firmou Ing. Lockerová Klára, geodetické práce.

Diskuse:
– Starosta informoval o záměru rekonstrukce č. p. 178. Bylo provedeno zaměření objektu. Zastupitelé se po diskusi dohodli pro rekonstrukci na 4 bytové jednotky;
– starosta informoval o poškození střešní krytiny na obecním úřadu, aktuálně je vzorek na atestech, s ohledem na nižší životnost materiálu bude patrně efektivnější výměna střešní krytiny než dílčí opravy;
– starosta podal zprávu o postupu prací na rekonstrukci prostor bývalých kabin Rafanda a o nutnosti vybudování chodníku v ulici Knínská od křižovatky, kde je umístěný měřič rychlosti, k autobusové zastávce Knínská. Po diskusi bylo dohodnuto, že se nechá vypracovat studie na chodník a zároveň na parkovací místa u hřiště z ulice Knínská;
– dále starosta informoval o žádosti ukrajinských občanů ubytovaných ve Staré Huti na proplacení jízdného do školy pro děti a doprovod. Bylo dohodnuto, že jim budou zařízeny karty Lítačka s finanční výpomocí do konce června 2022;
– paní Váňová informovala, že kulturní středisko poslalo 20 000 Kč z výtěžku divadelního představení ve dnech 1. a 2. 4. 2022 na pomoc Ukrajině. Dále měla dotaz, zda pan Novák v souvislosti s rezignací na zastupitele bude dál zpracovávat obecní kroniku. Starosta odpověděl, že ano, zároveň poděkoval ochotníkům za velice kvalitní představení;
– pan Havelka se dotazoval, jestli bude obnoveno vodorovné značení na ulicích v obci. Odpověď starosty, že toto značení se bude dělat do 14 dnů.


Ochrana životního prostředí je prioritou

Život bez elektrospotřebičů si v dnešní době lze jen těžko představit. Obklopují nás a staly se součástí našich každodenních činností. Elektrozařízení však obsahují množství materiálů, které pocházejí z neobnovitelných zdrojů. Jejich těžbou je významně zatěžováno životní prostředí. Pro zajištění sběru a recyklace vysloužilých elektrozařízení si naše obec Stará Huť vybrala ke spolupráci kolektivní systém ASEKOL. Správná recyklace výrobků totiž přináší životnímu prostředí významnou úlevu.
Jakým rozsahem naše obec přispěla k lepšímu životnímu prostředí, se dozvídáme z environmentálního vyúčtování zpracovaného společností ASEKOL. Díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory ve spotřebě elektrické energie, primárních surovin, vody, okyselování prostředí a produkci skleníkových plynů.
Certifikát environmentálního vyúčtování vyčísluje přínos naší obce k ochraně přírody v minulém roce. Vyplývá z něj, že díky množství námi odevzdaných elektrozařízení – 1338 kg – jsme uspořili 3,2 MWh elektřiny, 231,09 litrů ropy (pro lepší představu, to je spotřeba osobního automobilu na 3 398 km jízdy). Dále bylo uspořeno 123,91 m3 vody (spotřeba asi na 1 664 sprchování) a 0,74 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů CO2 ekv. o 1,01 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) 12,44 kg.
Děkujeme všem, kteří pečlivě třídí odpad a přispívají tak k ochraně životního prostředí.


Očkování psů

V pondělí 16. 5. 2022 bude od 17.30 hod. MVDr. Linhartová provádět očkování psů před obecním úřadem.


Čáp

Ani letos čápi nezklamali a 31. 3. 2022 dva svedli boj o hnízdo. Výherce této bitvy už pilně buduje s partnerkou letní sídlo. Děkujeme panu Kulhavému za monitoring.


Významného životního jubilea se v měsíci květnu dožívají

paní Ludmila Sládečková, Marie Tellingerová a pánové Bedřich Jonáš, Rudolf Černý a Vladimír Kozohorský.
Srdečně blahopřejeme!


Klub důchodců

pořádá zájezd na zámek Veltrusy v sobotu 21. 5. 2022. Odjezd od kapličky je v 7 hod ráno. Poplatek je 300 Kč pro členy a 400 Kč pro ostatní. Přihlášky s poplatkem se přijímají každý čtvrtek v klubovně OÚ mezi 15. a 16. hod. do 15. 2. 2022.


Rozpis mistrovských utkání národní házené – květen 2022

Zveme Vás na zbývající utkání jarní části oblastního přehoru ročníku 2021/22 ve Staré Huti. Aktuální informace o všech zápasech, výsledcích, trénincích a další činnosti oddílu, najdete na webových stránkách oddílu www.starahut.mozello.cz.

1. 5. Čakovice
muži – 9.00, ženy – 10.15
14. 5. Spoje Praha
starší žákyně – 9.00, koeduci – 10.10, dorostenky A – 11.20, mladší žáci – 12.30, dorostenky B – 13.35, starší žáci – 14.45
15. 5. Spoje Praha
ženy – 10.00, muži – 11.15
4. 6. Řevnice
mladší žáci – 10.00, muži – 11.00, st. žáci – 12.20

Oznamujeme, že ve dnech 10.–12. 6. 2022 se na našem hřišti koná Mistrovství České republiky starších žákyň. Slavnostní zahájení bude 10. 6. v 10 hod. Těšíme se na hojnou účast fanoušků.


Kopaná

Zveme vás na tyto jarní fotbalové zápasy:

7. 5. TJ SK Jesenice B ml. žáci 14.30
8. 5. SK Tochovice st. přípravka 16.30
ml. přípravka 16.30
14. 5. TJ Sokol Dublovice muži 17.00
19. 5. TJ Tatran Sedlčany B ml. přípravka 17.00
21. 5. TJ Krásná Hora muži 17.00
22. 5. TJ Ligmet Milín st. přípravka 17.00
28. 5. 1 FK Příbram B f.a. ml. žáci 14.30

Reklama

Předchozí článekKvětnové slovo starosty: Nejsme kulturní barbaři
Další článekVzpomínáme na povodeň v roce 1981 ve Staré Huti