Nástropní malba v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši

Foto: zleva Hynek Merta a arch. Tomáš N. Macek


Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsv. Trojice v Dobříši

Součástí přestavby a úpravy kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši v roce 1907 byla nástropní výmalba od akademického malíře Jaroslava Filipa z Mladé Boleslavi. Skládá se ze třech hlavních polí. První pole nad presbytářem znázorňuje oslavu eucharistie, kde andělé drží zlatou monstranci. Ve středním poli je kníže Josef s kněžnou Ivonou Colloredo-Mannsfeld, jak předávají kostel do rukou anděla jako dar Bohu. V pravém rohu obrazu jsou erbovní znaky rodu Colloredo-Mannsfeldů a rodu Jouquet obklopené sedmi andílky.

V zadní stropní části kostela je představen nebeský sněm šestnácti českých patronů shromážděných okolo Nejsvětější Trojice (vlevo jsou svatí Zikmund, Benedikt, Prokop, Kosmas, Damián, Anežka, Jan Nepomucký, Vojtěch, vpravo svatí Cyril, Metoděj, Norbert, Ivan, Vít, Jiří, Ludmila a Václav). Malíř ke shromáždění českých světců namaloval v pozadí hlavu „otce vlasti“ Karla IV.
Ve čtyřech rozích lodi v lodi kostela jsou pak v trojúhelníkových obrazcích představeni čtyři církevní učitelé sv. Augustýn, sv. Jeroným, sv. Ambrož a sv. Řehoř Veliký.
Nad kruchtou se vznášejí malí andělíčci zpěváčci, kteří drží v ruce notové partesy, z nichž prostřední má namísto not latinský nápis „A. D. MCMVII. Op. inv. et pinx Jaroslav Filip, Boh.“ neboli „Léta Páně 1907. Dílo navrhl a kreslil Jaroslav Filip, Čech“.

Jaroslav Filip se narodil v roce 1877 v Mladé Boleslavi. Byl absolventem uměleckoprůmyslové školy a malířské akademie v Praze a žákem Vlamo Bukovace. Je autorem fresky v kostele v Cerhovicích a návrhu gotického okna pro chrám sv. Bartoloměje v Plzni. Na jubilejní výstavě Krasoumné jednoty v Praze r. 1908 představil akvarelové kresby Sudičky a Strom. Zemřel mladý v roce 1915.

Za 113 let po dokončení nástropní malby se v Dobříši v kostele objeví člověk, který se zakloněnou hlavou hledí vzhůru. Po delší době jej oslovím a ptám se, co ho tak zaujalo. On mi odpoví, já jsem pravnuk malíře Jaroslava Filipa z otcovy strany a dívám se, jak to praděda namaloval. Momentálně restaurujeme nástěnnou malbu na severní straně zámecké oranžerie.

Tento pán se jmenuje Tomáš Norbert Macek a ujal se spolu s kolegou Hynkem Mertou restaurování varhanní skříně v našem kostele. Pod jejich rukama ožije poškozený původní nátěr (fládr) a zlacení zkrášlujících řezeb našich varhan.
Tak jako Jaroslav Filip si tehdy odskočil z kostela malovat na dobříšský zámek, tak jeho pravnuk si odskočil ze zámku restaurovat varhany do kostela.

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan přeje všem příznivcům, podporovatelům a dárcům našeho projektu pokojný nástup do prvních dnů nastávajícího roku 2021 s nadějí brzkého ukončení pandemie. Těšíme se na vás při společném setkávání při pořádání „Koncertů pro varhany 2021“.

Ivo Kylar
Zdroj: Pamětní spis Ludvíka Kopáčka
z r. 1908, Reg. seznam osobností – SVK KladnoPředchozí článek1. ZŠ Dobříš, náměstí Komenského
Další článekDobříš – na Příbramsku nejlepší místo pro život