Informace Obce Stará HuťZprávy z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 28.6.2021:

Zastupitelstvo obce schválilo:
– celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stará Huť za rok 2020 bez výhrad;
– účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2020;
– záměr prodeje části pozemku parc. č. 835/1 o výměře cca 7 m2, části pozemku parc. č. 387/11 o výměře 112 m2, části pozemku parc. č. 387/14 o výměře 23,5 m2, části pozemku parc. č. 74/1 o výměře 39 m2, části pozemku parc. č. 838/3 o výměře 87 m2 a pozemku parc. č. 78/2 o výměře 212 m2, vše v k.ú. Stará Huť, a koupi části pozemku parc. č. 74/2 o výměře 6 m2 a části pozemku parc. č. 891/1 o výměře 52 m2, vše v k.ú. Stará Huť;
– uzavření Dodatku č.14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na roky 2010 až 2024 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (linka č. 338, 361, 437) mezi Hlavním městem Prahou, zastoupenou organizací ROPID – Regionální organizátor Pražské integrované dopravy IČ: 60437359, zainteresovanými obcemi a společností ARRIVA Střední Čechy s. r. o., IČ: 25620886;
– uzavření Smlouvy na sběr, přepravu a nakládání s komunálními odpady včetně příloh č. 1 a 2 mezi Obcí Stará Huť a společností Dokas Dobříš s. r. o., IČ: 25144251;
– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6028971/SOBS VB/1 (p-2021-702), Stará Huť, kNN pro p.č. 130/3 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035;
– pomoc obcím na jižní Moravě postiženým tornádem formou peněžního příspěvku ve výši 300 000 Kč tak, že částka bude rozdělena mezi 4 obce – Hrušky, Moravskou Novou Ves, Lužice a Mikulčice;
– Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou INVESSALES, spol. s r. o., IČ: 62957678;
– Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Rostislavem Protivou, IČ: 10209433;
– úpravu komunikací v rozsahu Pod Chotobuší a přilehlé křižovatky, z Malostranské k Sosnám a dále směrem k Památníku Karla Čapka a pověřuje radu obce schválením Smlouvy o dílo s výhercem poptávkového řízení na tuto akci a starostu podpisem smlouvy o dílo na tuto akci;

Zastupitelstvo obce neschválilo:
– záměr prodeje pozemku parc.č. 229/22 a parc. č. 229/23 v k. ú. Stará Huť;
– koupi nemovitosti č. p. 450 v obci Stará Huť;

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
– informaci o rozpočtových opatřeních 4 a 5/2021 schválených radou obce;
– informaci o investičním záměru Zásobení Dobříšska a Novoknínska pitnou vodou;

V diskusi starosta obce informoval o dokončení vnitřního vybavení nové MŠ a o demolici staré MŠ, dále informoval, že výstavba nových kabin TJ bude do půlky července hotová a bude se žádat o stavební povolení na likvidaci starých kabin. Dále starosta informoval, že nová přečerpávací stanice ATS je již hotová, čeká se pouze na el. připojení. Na dotaz pana Lakomého pak starosta odpověděl, že kontejner na stanovišti tříděného odpadu Malostranská zkušebně umístěn byl, ale vzhledem k tomu, že do něj byly odkládány směsné a komunální odpady a dále objemné krabice, nesplňovalo jeho umístění svůj účel a proto byl kontejner odstraněn.


Pouťové posezení

Po dlouhé odmlce jsme se mohli opět společně setkat, a to na příjemném pouťovém posezení v kulturním domě s kapelou Kamarádi p. Šťastného. Velké poděkování patří jemu, pánům Libickému, Bedřichovi a Zlatohlávkovi za příjemně strávené odpoledne s hudbou i tancem. Panu Váňovi pak velké díky za celebrování bohoslužby Slova. A nemalé díky patří i paní Padevětové za péči o naši kapličku.


Poděkování

Rádi bychom tímto vyjádřili obrovský dík paní Marii Švehlové, která téměř šest let docházela do naší knihovny a neúnavně se věnovala našim čtenářům. Kromě běžné práce s knihami, jejich evidencí, pořizováním, ale i vyřazováním, se během té doby přizpůsobila hned dvěma novým prostředím. To když jsme z důvodu rekonstrukce budovy obecního úřadu knihovnu dočasně stěhovali na náves a pak zpět, do dnešních nových prostor. Také jsme na popud Knihovny Jana Drdy v Příbrami, která zastřešuje činnost knihoven v regionu, zavedli elektronickou evidenci a zapojení do online prostředí. Ke všemu se postavila s odvahou sobě vlastní a zvládla vše báječně. Po dobu svého působení připravila s místními čtenářkami mnoho Pohádkových babiček pro nejmenší, vždy velmi osobitě pojatých. Navštěvovala místní základní a mateřskou školu nebo připravila pro nejmenší čtenáře program v knihovně. Během letošních jarních měsíců zaučovala paní Danu Jarošovou do tajů knihovnické práce.
Milá paní Švehlová, velice si vážíme Vaší práce pro naši obec, pro naše občany a přejeme hodně zdraví a neutuchající elán, kterým povzbuzujete své okolí.

Petr Dragoun, starosta


Pozvánka

Zveme občany naší obce na 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stará Huť, které se koná v pondělí dne 13. 9. 2021 od 18.00 hod. v Kulturním domě Stará Huť.


Nebezpečný odpad

Svoz z parkoviště před obecním úřadem proběhne 18. 9. 2021 v době od 9.19 do 9.34 hodin. Dále pak 16. 10. 2021 od 13.05 do 13.30 hodin.


Poděkování

Tímto chci moc poděkovat Obecnímu úřadu ve Staré Huti za milý a příjemný dárek k mému jubileu.

František Martínek

Děkuji tímto obecnímu úřadu a Klubu důchodců za dárek a blahopřání k mému životnímu jubileu.

Josef Lojín


Den Seniorů

Dne 1. 10. 2020 oslaví všichni senioři svůj den. Přejeme všem hodně zdraví a hodně elánu.

Reklama

Předchozí článekVzpomínáme
Další článekZ historie házené ve Staré Huti (3)