Dotační řízení města Dobříše pro rok 2021Komise pro dotační řízení Rady města Dobříše posoudila 52 žádostí o dotaci došlých v rámci vyhlášených dotačních programů na podzim 2020.

V roce 2020 proběhlo několik jednání, která měla za cíl na základě požadavků nastavit a změnit stávající pravidla pro přidělování dotací (dříve grantů). Nová pravidla nahradila statut grantového fondu a zásady pro poskytování programových dotací z grantového fondu z roku 2016. Dle nových pravidel je přidělování dotací transparentnější, jsou nastavena spravedlivější a objektivnější kritéria pro vyhodnocení, nově bylo možno podávat žádost elektronicky. Nastavený proces je plně v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Nově jsou nastaveny 4 dotační programy dle oblastí, které chce město podporovat (sport a tělovýchova; kultura a umění; výchova a vzdělávání; volný čas zaměřený na prevenci kriminality a protidrogové aktivity).

Byly vyčleněny dotace pro registrované poskytovatele sociálních služeb, město již nebude poskytovat dotace jednotlivým žadatelům v oblasti sociální péče, ale přispělo částkou necelých 515 tis. Kč do sociálního fondu regionu Brdy–Vltava, kde jsou soustřeďovány finanční prostředky od všech obcí regionu.

S ohledem na vyčlenění sociálního fondu mimo dotační řízení města byl snížen příděl z rozpočtu města na 1,6 %, při zachování stejného objemu peněz na ostatní aktivity. Základnou pro určení částky je uzavřený rozpočtový rok. Pro rok 2021 byla rozdělována částka 3 mil. Kč.

Rada města projednala doporučení dotační komise ze dne 26. 1. 2021, přijala usnesení č. 21 až 23/79/2021/RM, schválila poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy u 30 žádostí, kde byla přidělena dotace do výše 50 000 Kč. Další žádosti, kde byla výše dotace vyšší než 50 000 Kč, rada města doporučila na jednání zastupitelstva akceptovat a schválit doporučené rozhodnutí komise o jednotlivých finančních částkách pro konkrétní žadatele. Zastupitelstvo města dne 18. 2. 2021 projednalo a schválilo doporučení komise a přijalo usnesení č. 7/17/2021/ZM, kterým byla dotace přidělena dalším 15 žadatelům. Dotace nebyla přidělena pouze 7 žadatelům.
Vzhledem k rozsáhlým podkladům podrobné informace o přidělených finančních prostředcích naleznete na webu města v sekci „Občan a úřad“ – „Dotace pro vás“.

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě nových pravidel, a velice si vážím členů dotační komise za jejich letošní práci, která neskončila vyhodnocením žádostí.

Přeji všem žadatelům, aby si ve zdraví užili rozdělené finanční příspěvky. Děti i rodiče se už moc těší, až budou moci využít bohatou nabídku, kterou nabízejí dobříšské sportovní kluby a další spolky. Všichni se těšíme na uvolnění vládních opatření a omezení souvisejících s nemocí covid-19.

Buďme prosím všichni důslední při dodržování protiepidemických opatření, ať to společně opravdu už zvládneme.

Dagmar Mášová, místostarostka
a předsedkyně komise pro dotační řízeníPředchozí článekKaranténní skautování v oddíle Lampyris
Další článekProjekty a strategie města nejen do roku 2021