Živnostenský odpad v souvislosti s placením místního poplatku za odpady

Zdroj: Pixabay


Živnostníkům (kadeřnictví, obchodníci, účetní, provozovatelé restaurací apod.) vznikají při jejich činnosti na území obce tzv. odpady podobné komunálním odpadům. Jedná se o odpady, které jsou obdobného složení jako odpady vznikající běžným občanům s tím rozdílem, že tyto odpady vznikají z podnikatelské činnosti, tudíž pro nakládání s těmito odpady platí odlišný způsob zpoplatnění. Živnostník má možnost si při odstraňování těchto odpadů zvolit vlastního dodavatele odpadových služeb.

Občan obce využívá obecní systém pro nakládání s odpady automaticky na základě (v případě města Dobříše) uhrazení místního poplatku za provoz tohoto systému, jehož výše je stanovena obecně závaznou vyhláškou (č. 5/2019 s účinností od 1. ledna 2020) a jehož uhrazení je povinné. Živnostník si však za své odpady a nakládání s nimi zodpovídá sám a nesmí bez vědomého souhlasu obce tento systém využívat!

V případech, kdy v dané obci živnostník současně žije a podniká (např. účetní ve svém domě současně provozuje i kancelář), je nutné jasně oddělit odpady vznikající mu z jeho podnikatelské činnosti a odpady vznikající mu jako běžnému občanovi. Nejen k tomu slouží vedení tzv. průběžné evidence odpadů, kterou je povinen v souladu s § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vést každý původce odpadů (právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající). Na základě předložení této evidence a potvrzení o likvidaci odpadů odbornou firmou kontroluje následně správní orgán v odpadovém hospodářství, zda živnostník nakládá s odpady v souladu se zákonem. Jako občan obce je zároveň povinen v souladu s obecně závaznou vyhláškou zaplatit i místní poplatek, protože lze oprávněně předpokládat, že mu na daném území vznikají i komunální odpady z běžné činnosti občana a nikoli živnostníka.

Odbor výstavby a životního prostředí

Reklama