Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35: Komunikace se žáky probíhá i do pozdních večerních hodinJiž řadu měsíců se pohybujeme ve formě vzdělávání žáků základní školy, která zde předtím nebyla, a ani školský zákon s touto formou do poloviny roku 2020 nepočítal. Distanční výuka je „novorozeně, které rychle muselo dozrát téměř do stadia dospělosti“, a to především snahou pedagogů, kteří se s touto formou „za provozu“ seznamovali a uváděli ji do pedagogické praxe. Naše škola zvolila jednotnou vzdělávací platformu G Suite.

V současné době je každý z pedagogů vybaven přenosnou technikou, umožňující synchronní (on-line) distanční výuku. Žáci mají stanoven pevný rozvrh hodin distanční výuky. Obsah hodin (synchronní a asynchronní výuky) je pro žáky stanoven vždy na celý týden dopředu. Nad rámec jsou žákům umožněny on-line konzultace v předem stanoveném dni a čase. Komunikace se žáky však probíhá často až do pozdních večerních hodin včetně víkendů.

Sociální kontakt žáků a třídních učitelů je udržován pomocí třídnických on-line hodin. Žákům, kteří neměli potřebné technické vybavení, bylo základní školou zajištěno. Žákům, kteří měli problém s konektivitou, bylo zajištěno bezplatné „rychlé připojení“ k internetu na několik měsíců zdarma. Pro žáky, kteří přesto mají problém s touto formou výuky, existuje individuální doučování přímo v budově školy formou 1 + 1 (žák + pedagogický pracovník). Příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky byla zahájena již v září roku 2020 a nadále pokračuje pravidelnou formou on-line přípravy v rámci školního klubu.

Pro třídy 1. a 2. ročníku, které pokračují v prezenční formě výuky, je zajištěn pobyt v ranních i odpoledních homogenních skupinách školní družiny. Všichni žáci školy (v distanční i prezenční formě výuky) se mohou stravovat ve školní jídelně.

Žákům děkuji za vytrvalost a odpovědný přístup k výuce a rodičům a prarodičům žáků přeji „pevné nervy“ a mnoho sil do dalších dnů (týdnů) distanční výuky. Svým kolegům z pedagogického sboru i dalším pracovníkům naší školy se klaním a vzdávám hold za jejich práci a stálou energii.

Mgr. Jaroslav Motejlek, ředitel školy


Úspěchy školní družiny

Do celorepublikové výtvarné soutěže projektu Markétina dopravní výchova, kterou organizovala Policie České republiky, se v listopadu 2020 zapojili také žáci školní družiny Slunečnice. Úkolem soutěže bylo namalovat obrázek na téma Ulice není hra. Vítězem krajského kola se stal žák Vasyl Tafii ze třídy 3.B, který ve školní družině namaloval nejhezčí obrázek. Protože současná epidemická situace nedovoluje osobní setkání, výherce obdržel dopis, diplom a balíček plný krásných cen. Vasylovi moc blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy.

V lednu se pak pět žáků ze třídy 3.B z oddělení ŠD Slunečnice zapojilo do výtvarné soutěže Mladí designéři 2020 organizované společností ŠKODA AUTO, a. s. Se svým „Karavanem budoucnosti“, který byl perfektně vytvořený a nechybělo mu ani vnitřní vybavení, udělaly děti velký dojem. Bohužel kvůli současné epidemické situaci nemohla být soutěž dokončena a vyhodnocena, přesto děti obdržely za svůj nápaditý výrobek malé dárečky značky Škoda.

Blahopřeji dětem k dalšímu pěknému ocenění a už se těším na příští zajímavé akce, do kterých se budeme moct zapojit.

Tereza Hejnová


Minisčítání 2020Naše škola se zapojila do akce Českého statistického úřadu, která se jmenuje Minisčítání. Žáci ve věku 9 až 15 let si během ní osvojí základní principy sběru, zpracování a využívání statistických dat. Projekt Minisčítání vznikl jako doprovodná vzdělávací akce v rámci informační kampaně ke Sčítání, lidu, domů a bytů 2011. Jedním z hlavních cílů Minisčítání 2020 byla tedy nejen popularizace statistiky, ale i přiblížení celospolečenského významu blížícího se cenzu.

Do projektu se zapojilo 88 žáků 4. a 5. ročníku naší školy. Žáci vyplňovali dotazník, který se týkal jejich života od základních informací přes otázky týkající se třídění odpadu až po jídlo, a dotazník se také dotkl důvěry a zvyků, které dodržují.

Výsledky průzkumu jsou v mnohých oblastech velmi překvapující a potěšující. 76 % žáků v okrese Příbram odpovědělo, že nejdůležitější pro ně je rodina a většina jako svůj vzor uvedla rodiče. Velmi potěšující je zajisté i zjištění, že více než polovina dotazovaných přečte ročně více než čtyři knížky, a ani prací v domácnosti se nebojí. Do školy chodí většina školáků pěšky a cestovat by chtěli nejraději po Evropě, ale někteří by se odvážili i do vesmíru.

Děkujeme všem žákům, kteří se Minisčítání účastnili.

Mgr. Petra Šorfová,
ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35


Kvak a Žbluňk jsou kamarádi

Přestože byla v lednu divadla zavřená, my žáci prvních a druhých tříd jsme navštívili divadelní představení Divadla v Dlouhé. Herci divadla nás prostřednictvím elektronické techniky navštívili přímo ve škole. Paní učitelky si pro nás připravily od rána projektový den Divadlo. Nakupovali jsme vstupenky, podívali se do zákulisí divadel, seznámili se s herci, režiséry, kulisáky a kostýmy. Celý projekt byl zakončen divadelním představením Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. Přestože hledištěm byla třída a jevištěm promítací plátno, vše se nám velice líbilo. A také jsme díky rodičům, kteří nám zaplatili vstupenky, podpořili divadlo. Těšíme se na další představení!

Žáci prvních a druhých třídPředchozí článekLeden a únor očima ředitelky 2. ZŠ Dobříš
Další článekAplikace „Hlášení závad“ je nově jednotná s aplikací „Hlášení rozhlasu“