Žádosti o dotace z rozpočtu města na rok 2022 se podávají od 1. 11. do 1. 12. 2021Zastupitelstvo města Dobříše na svém zasedání konaném dne 9. 9. 2021 schválilo aktualizovaná pravidla pro přidělování dotací (dříve grantů) z rozpočtu města Dobříše. V termínu od 1. 11. do 1. 12. 2021 je možno podávat žádosti na předepsaném formuláři. Vše na www.mestodobris.cz v sekci „Občan a úřad“ – „Dotace poskytované městem Dobříš“.

Oproti roku 2021 se jedná o tyto hlavní změny:

1) Redukce dotačních programů – po vyhodnocení všech žádostí pro rok 2021 byly na návrh komise pro dotační řízení ponechány program 1 (sport a tělovýchova) a program 2 (kultura a umění) ve stávajícím modelu a program 4 (volný čas se zaměřením zejména na prevenci kriminality a protidrogové aktivity) byl sloučen s programem 3 (výchova a vzdělávání), neboť je cílem podporovat projekty v oblasti výchovy a vzdělávání coby volnočasové (tedy mimoškolní) aktivity, a není tedy zvláštní důvod pro existenci dvou samostatných programů.

2) Vyčleněna zvlášť (mimo dotační řízení) byla podpora jednotlivců – v roce 2022 bude probíhat podpora jednotlivců (nepodnikajících fyzických osob) formou individuálních dotací nebo darů (sponzoring).

3) Zvýšení přídělu do dotačního fondu – s ohledem na propad rozpočtu města v roce 2020 (covid-19) a vzhledem k objemu oprávněných nároků (tzn. již po vyhodnocení žádostí) pro rok 2021 ve výši cca 3,9 mil. Kč (avšak byly rozděleny jen 3 mil. Kč) byl na návrh komise zvýšen příděl do dotačního fondu z 1,6 % na 2,0 %. Jedná se o navýšení o 708 479 Kč. Celkově bude v roce 2022 včetně zůstatku fondu z minulých let rozdělována částka 3 718 962 Kč.

4) Alokace finančních prostředků v jednotlivých programech – na základě doporučení komise bylo schváleno následující rozdělení dotačního fondu do jednotlivých programů:
• Program 1 (sport a tělovýchova): 67 % (tj. 2 491 705 Kč)
• Program 2 (kultura a umění): 12 % (tj. 446 275 Kč)
• Program 3 (volnočasové aktivity): 21 % (tj. 780 982 Kč)

5) Maximální počet žádostí od jednoho žadatele a druh aktivity – pro rok 2022 byla schválena možnost podat do celého dotačního řízení max. 2 žádosti (bez ohledu na druh programu). Dotaci je možno žádat na tyto dvě aktivity: „činnost“ a „projekty“, v rámci kterých lze podpořit i akce či cyklus akcí.

6) Hodnoticí kritéria a přepočítávací tabulky – na návrh komise bylo schváleno rovnoměrnější rozdělení bodů, jakož i úprava jednotlivých kritérií, aby lépe odpovídala zamýšlenému účelu podpory. V závislosti na maximálním možném počtu získaných bodů byly upraveny i přepočítávací tabulky s tím, že kvalitní projekty budou plně podpořeny, i když nezískají maximum bodů, a naopak nekvalitní projekty podpořeny nebudou (nutno bude získat alespoň cca 35 % bodů z celkového počtu).

7) Ostatní – dále byla aktualizována většina vzorů a formulářů (zejména žádost o dotaci, vzor vyúčtování, návrh veřejnoprávní smlouvy). Pro ulehčení práce žadatelů byly vytvořeny další dokumenty – zejména průvodce (manuál) pro žadatele o dotaci. Dále byl připraven průvodce vyúčtováním a byla vytvořena osnova struktury závěrečné zprávy. Všechny relevantní změny byly promítnuty jak do směrnice č. 8/2020, o zásadách pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města Dobříše, tak směrnice č. 9/2020, o postupu při poskytování dotací z rozpočtu města Dobříše. Více na www.mestodobris.cz.

Příjem žádosti na podatelně Městského úřadu Dobříš (osobní předání, zaslání poštou, prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem) probíhá od 1. 11. 2021 do 1. 12. 2021. Hodnocení a návrh na přidělení dotace proběhne na základě doporučení komise během prosince 2021 a ledna 2022. Rozhodnutí o přidělení dotace radou města a následně zastupitelstvem města je plánováno na únor 2022.
Věříme, že aktualizovaná pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Dobříše budou přehlednější a nastavená hodnoticí kritéria přinesou spravedlivější systém rozdělování dotací.
I tentokrát se těšíme na nové zajímavé aktivity, které život v Dobříši zpestří.

Dagmar Mášová, místostarostka
a předsedkyně komise pro dotační řízení
Jan Horník, tajemník úřadu

Reklama

Předchozí článekMěstské muzeum
Další článekStrážníci Městské policie Dobříš ve spolupráci s…