Stručně ze Zastupitelstva města Dobříše konaného dne 16. 12. 2021V úvodu zasedání zastupitelů města Dobříše byl schválen navržený program prosincového jednání bez navrhovaných změn a na vědomí byly vzaty informace z činnosti finančního výboru města.

Na 23. zasedání rozhodli zastupitelé města o hlavních bodech programu zasedání takto:

SCHVÁLENÉ BODY:

• Žádost o podporu ZŠ TRNKA – schválení uzavření smlouvy o spolupráci a schválení poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2022 ve výši 200 000 Kč.
• OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a vyhodnocení MESOH za období 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021 pro stanovení poplatků a slev pro rok 2022 – vydání obecně závazné vyhlášky č. 14/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Výše poplatku zůstává bez změny 750 Kč/osobu/rok.
• Rozpočtové opatření č. 6/2021 včetně přehledu o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 11. 2021
• Zastupitelstvo města Dobříše schválilo rozpočet města na rok 2022.
Jeho příjmy činí 268 344 tis. Kč, výdaje 314  913 tis. Kč, financování celkem 46 569 tis. Kč, z toho přijatý úvěr 55 900 tis. Kč, zapojení prostředků minulých let 5 tis. Kč a splátky úvěrů ve výši 9 336 tis. Kč.
• KB – fixace úrokové sazby – revokace usnesení č. 7/22/2021/ZM-I
Zastupitelstvo města Dobříše nejprve revokovalo usnesení č. 7/22/2021/ZM-I ze dne 11. 11. 2021 a následně schválilo změnu úrokové sazby na „strukturovanou sazbu“ dle čl. 7 smlouvy o úvěru, reg. č. 99022385071, ze dne 26. 3. 2019 uzavřené s Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČO 45317054, která bude mít následující parametry:
1) objem a měna úvěru: celkem do výše maximálně 50 mil. Kč, a to i postupně;
2) strukturovaná sazba: pevná sazba + odchylka sjednaná ve smlouvě o úvěru ve výši 0,13 % p. a., kdy pevná sazba bude sjednána max. ve výši 6M PRIBOR ke dni sjednání strukturované sazby + odchylka 0,7 % p. a.;
3) doba uplatnění sazby vždy max. 5 let.
• Návrh na změnu územního plánu – ČSPH Shell – změna využití části pozemku p. č. 1373/10 v k. ú. Dobříš z plochy „ZO – zeleň – ochranná a izolační“ na plochu „DS – dopravní infrastruktura – silniční“ a pořízení změny č. 4 územního plánu.
• Akční plán zlepšování kvality ovzduší v Dobříši 2021–2023

BODY VZANÉ NA VĚDOMÍ:

• Zastupitelstvo města Dobříše vzalo na vědomí prezentaci „Zimní stadion pro všechny“ předloženou HC Dobříš s žádostí o podporu hokejistů.
• Zastupitelé vzali na vědomí vyhodnocení Motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství za období 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021 pro stanovení poplatků a slev pro rok 2022.
• Přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu k 30. 11. 2021 z rozpočtu města Dobříše.

NESCHVÁLENÉ BODY:

• Návrh na změnu územního plánu – pozemky p. č. 1474/1, 1479 a 1307/34 – jehož předmětem je změna využití části pozemku p. č. 1474/1, pozemků p. č. 1479 a 1307/34, vše v k. ú. Dobříš, z „plochy smíšené nezastavěného území NS“ a „PV1 – plochy místních obslužných a účelových komunikací, komunikace pro pěší a cyklisty“ na plochu „BI – bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské (= bydlení individuální)“.

DALŠÍ ROZHODNUTÍ ZASTUPITELŮ:

• Zastupitelstvo města Dobříše pověřilo starostu města jednat s vedením Středočeského kraje o efektivním využití pozemku ve vlastnictví kraje v lokalitě Krásný život s cílem zvýšení nabídky sociálních služeb v ORP Dobříš, navýšení lůžkových kapacit v ORP Dobříš v rámci transformace sociálních služeb Středočeského kraje, případně o podmínkách získání tohoto pozemku do vlastnictví města a následně informovat zastupitelstvo města.

Zpracovala DH

Reklama

Předchozí článekNovoroční bilance tajemníka úřadu
Další článekDobříš v proměnách v roce 2021