Stručné informace z 28. zasedání Zastupitelstva města DobříšeVeřejné zasedání se uskutečnilo 12. dubna v KD Dobříš. Bylo přítomno 16 členů ZM.
Z jednání se předem omluvili: JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Martin Musil a Mgr. Petra Neubergerová. Pozdější příchod ohlásili: Filip Kahoun a Ing. Denisa Havlíčková.

Odstoupení z funkce člena rady města, MUDr. Stanislava Holobrady, a volba nového člena rady

ZM vzalo na vědomí odstoupení člena Rady města Dobříše pana MUDr. Stanislava Holobrady ke dni 12. 4. 2018.
ZM zvolilo za členku Rady města Dobříše paní Ing. Bc. Helenu Pekaríkovou ke dni 12. 4. 2018.

Zápis z jednání mediálního výboru ze dne 13. 2. 2018

ZM uložilo Radě města Dobříše projednat s vlastníkem domény www.dobrisskelisty.cz převod na město Dobříš a předložit zprávu zastupitelstvu.
ZM vzalo na vědomí zápis mediálního výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 13. 2. 2018.

Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 5. 3. 2018

Předseda kontrolního výboru pan Ing. Karel Vítek, CSc., pronesl úvodní slova k bodu jednání a blíže informoval o zprávě, kterou výbor podal k prověření zakázky na GDPR. Konstatoval, že došlo k pochybení při zadávání veřejné zakázky. Zakázka nebyla zveřejněna na úřední desce a složení hodnoticí komise nebylo schváleno radou města.
K novému výběrovému řízení na dodavatele GDPR se dotazoval pan Mgr. Adam Böhm. Na jeho dotaz odpověděl tajemník, pan Bc. Radek Řechka, který pokračoval ve svém příspěvku i ve vztahu k původní zakázce na GDPR.
ZM schválilo pokračování diskuzního příspěvku tajemníka k problematice GDPR.
ZM uložilo předložit kontrolnímu výboru po skončení výběrového řízení na GDPR pro město Dobříš výsledky výběrových řízeních ke kontrole.
ZM odvolává Ing. Karla Vítka, CSc., z pozice předsedy a člena kontrolního výboru.
Návrh nebyl schválen.
ZM ukládá zastupiteli Ing. Karlu Vítkovi, CSc., aby v souvislosti se zasláním žádosti o přezkum územního plánu zaslal omluvný dopis na Ministerstvo vnitra ČR a uvedl informace na pravou míru.
Návrh nebyl schválen.
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 5. 3. 2018.

Zápis z jednání finančního výboru ze dne 5. 4. 2018

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 5. 4. 2018.

Rozpočtové opatření č. 2/2018, vč. přehledů o plnění rozpočtu k 31. 3. 2018

ZM schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018.
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 3. 2018.

Zpráva o uplatňování územního plánu Dobříš za období od května 2014 do října 2017

ZM schválilo zprávu o uplatňování územního plánu Dobříš za období od května 2014 do října 2017 s tím, že všechna diskutovaná témata budou projednána v zadání změny č. 3 územního plánu. Pracovní návrh zadání změny územního plánu č. 3 bude předložen na příštím jednání zastupitelstva.
ZM neschválilo doplnění změny č. 3 územního plánu – úpravu územního plánu ve všech formulacích, které jsou v rozporu se zákonem, a to odstranění pojmu „zpevněné plochy“ a nadefinování pojmu dle zákona „zastavěné a nezastavěné plochy“ a jejich procentuální vyjádření.

Návrh na změnu územního plánu – Skautské středisko prof. Oliče Dobříš

ZM revokovalo usnesení č. 11/24/2017/ZM ze dne 22. 11. 2017 v celém rozsahu.

Projednání problematiky skateparku, ul. V Lipkách, Dobříš

ZM pověřilo radu města přípravou projektu nového skateparku v areálu V Lipkách v souladu s platnými právními předpisy a ve spolupráci s uživateli skateparku a připraví jej jako podklad vč. návrhu rozpočtového opatření na příští jednání zastupitelstva.
ZM vzalo na vědomí informaci o dočasném uzavření areálu skateparku z důvodu havarijního stavu herních prvků.
ZM souhlasilo s bezplatným zapůjčením zbylého vybavení zrušeného skateparku panu R. Š.

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna počtu bytů a regulativů u plochy Z10(07) s využitím BH – bydlení v bytových domech (pozemky parc. č. 1430/21, 1430/25 a 1430/23 v k.ú. Dobříš)

ZM schválilo návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš – změna počtu bytů a regulativů u plochy Z10(07) s využitím BH – bydlení v bytových domech. Tato změna bude projednána ve změně č. 3 územního plánu.

Plán odpadového hospodářství města Dobříše na období 2017–2026

ZM schválilo plán odpadového hospodářství města Dobříše na období 2017–2026, zpracovaný Ing. J. M. – PROEKO.

Analýza systému sběru a likvidace odpadu v Dobříši

ZM pověřilo Radu města Dobříše vyhlásit co nejdříve výběrovou soutěž na nezávislou poradenskou společnost, jejímž úkolem bude vypracování srovnávací analýzy systému sběru a likvidace odpadu v rozsahu rámcově vymezeném návrhem předloženým Ing. Ivo Salcmanem.
Návrh nebyl schválen.

Dobříš vašima očima aneb Hledáme 10 priorit – výstupy

ZM bere na vědomí formulované priority, vzešlé z veřejného projednání „Dobříš vašima očima aneb Hledáme 10 priorit“ dne 7. 2. 2018 a ověřené anketou, a ukládá radě města pravidelně (minimálně však 1× ročně) informovat zastupitelstvo města o stavu řešení stanovených 10 priorit.
Návrh nebyl schválen.

Návrh investičního záměru zvýšení akceschopnosti stanice HZS Dobříš pro rok 2018

ZM schválilo poskytnutí účelového peněžního daru na základě darovací smlouvy ve výši 100 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje na nákup přívěsu pod záchranný člun pro HZS Dobříš.

Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě (veřejné osvětlení v lokalitě Západní)

ZM schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, jako oprávněným, a spol. ENERGON stavební, s.r.o., IČ 26443571, se sídlem náměstí Komenského 412, Dobříš, jako povinným č. 1, a panem J. J., Dobříš, jako povinným č. 2, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene služebnosti za účelem zřízení a provozování veřejného osvětlení na pozemcích parc. 1125/1 a parc. č. 1125/62 v k.ú. a obci Dobříš.

Celý zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Dobříše ze dne 12. dubna 2018 – http://mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=475426

Reklama

Předchozí článekVýsledky pocitové mapy v Dobříši
Další článekAerobičky z orlovny se rovnou ze závodní plochy představí na dobříšském náměstí