Stručné informace z 26. a 27. zasedání Zastupitelstva města DobříšeVeřejné zasedání se uskutečnilo 15. února v KD Dobříš.
Bylo přítomno 12 členů ZM.
Z jednání se předem omluvili: MDDr. Tereza Fulínová, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Bc. Helena Pekaríková, Mgr. Ivana Lenerová, RNDr. Jiří Kastner. Pozdější příchod ohlásila Ing. Denisa Havlíčková, pan Filip Kahoun a MUDr. Stanislav Holobrada.

Informace k podnětům členů zastupitelstva města – PD Spolkového domu, GDPR, hodnotící zpráva za rok 2017 a plán zlepšování na rok 2018 – projekt Zdravé město a místní Agenda 21, postup jednání týkající se dlouhodobého pronájmu objektu čp. 1603 (Papežanka)

GDPR

ZM uložilo kontrolnímu výboru prověřit průběh výběrového řízení a efektivnost (účelnost) vynaložených prostředků na služby GDPR.

Hodnotící zpráva za rok 2017 a plán zlepšování na rok 2018 (Agenda 21)

ZM vzalo na vědomí dva dokumenty Zdravého města Dobříš a místní Agendy 21, a to hodnotící zprávu za minulý kalendářní rok 2017 a roční plán zlepšování na aktuální rok 2018.

Postup jednání týkající se dlouhodobého pronájmu objektu čp. 1603 (Papežanka)

ZM pověřilo starostu města Dobříše, aby smluvně i technicky dokončil jednání o pronájmu vycházející z usnesení 13/24/2017/ZM ze dne 22. 11. 2017.

Dodatečné rozpočtové opatření č. 7/2017, vč. přehledu o plnění rozpočtu za rok 2017

ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města za rok 2017.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 7/2017.

Rozpočtové opatření č. 1/2018

ZM schválilo rozpočtové opatření č. 1/2018 s doplněním ORG 601 o 500 tisíc Kč.

Grantové řízení na poskytnutí veřejných dotací z Grantového fondu města Dobříše na rok 2018 nad 50 000 Kč

ZM neschválilo výši přidělených grantů nad 50 000 Kč dle doporučení grantové komise.
ZM neschválilo přidělení veřejných dotací z Grantového fondu města Dobříše nad 50 000 Kč v souladu s předloženým návrhem grantové komise a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb, o obcích, vyjma dotace pro Městský fotbalový klub, pro nějž bude částka schválena v samostatném hlasování.
ZM neschválilo hlasování o přidělení grantů po jednotlivých položkách.
ZM schválilo přidělení grantů ve výši, která se rovná průměru návrhu komise a rady města.
ZM souhlasilo, aby zastupitelé, kteří jsou současně členy žadatelů o poskytnutí grantu z Grantového fondu města Dobříše nebo členové grantové komise, nebyli vyloučeni z hlasování o poskytnutí grantu.

Zpráva o uplatňování územního plánu Dobříš za období od května 2014 do října 2017

ZM odložilo bod č. 7 – předložení Zprávy o uplatňování územního plánu Dobříš za období od května 2014 do října 2017 – na další jednání zastupitelstva města Dobříše v dubnu 2018.

Návrh na změnu územního plánu – využití pozemků parc. č. st. 2294 a parc. č. 1261/11 v k.ú. Dobříš z plochy systému sídelní zeleně – soukromá a vyhrazená ZS – na plochy OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura

ZM odložilo bod č. 8 – změnu využití pozemků parc. č. st. 2294 a parc. č. 1261/11 v k.ú. Dobříš z plochy systému sídelní zeleně – soukromá a vyhrazená ZS – na plochy OV – občanské vybavení – veřejná infrastruktura. Tato změna bude projednána ve změně č. 3 územního plánu Dobříš a přeřazena na příští jednání zastupitelstva města v dubnu 2018.

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemku parc. č. st. 1846/2 v k.ú. Dobříš z plochy OM – občanské vybavení: komerční zařízení malá a střední – na plochy smíšené obytné – městské SM a změna počtu podlaží objektu

Pozn. red.: tento bod č. 9 byl řešen na pokračujícím ZM (viz níže).
ZM neschválilo prodloužení projednávání programu do 23.30.

Stručné informace z 27. zasedání Zastupitelstva města Dobříše – pokračování zasedání č. 26

Veřejné zasedání se uskutečnilo 19. února v KD Dobříš.
Bylo přítomno 12 členů ZM.
Z jednání se předem omluvili: MDDr. Tereza Fulínová, JUDr. Jaroslav Musil, Mgr. Ivana Lenerová, Mgr. Adam Böhm, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Petra Neubergerová, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Marek Vávra.

Místostarosta města Ing. Tomáš Hadžega navrhl, na základě žádosti pana E., žadatele o změnu územního plánu – bod č. 3 (původní bod č. 9) – změna využití pozemku parc. č. 1846/2 v k.ú. Dobříš – stažení bodu z programu a zařazení na příští, dubnové zasedání zastupitelstva.
ZM schválilo stažení bodu č. 3 (původní bod č. 9) z programu 27. zasedání.

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemku parc. č. 1082/121 v k.ú. Dobříš z plochy BI 1 – bydlení v rodinných domech – na zemědělskou plochu NZ

ZM neschválilo návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš – změna využití pozemku parc. č. 1082/121 v k.ú. Dobříš z plochy BI 1 – bydlení v rodinných domech – na zemědělskou plochu NZ. Tato změna bude projednána ve změně č. 3 územního plánu.

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna počtu bytů a regulativů u plochy Z 10 (07) s využitím BH – bydlení v bytových domech (pozemky parc. č. 1430/21, 1430/25 a 1430/23 v k.ú. Dobříš)

ZM odložilo původní bod č. 11, aktuální bod č. 4, na nejbližší zasedání zastupitelstva.

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemku parc. č. 1033/31 v k.ú. Dobříš z plochy zemědělské NZ na zahradu, pozemku parc. č. 852/20 k.ú. Dobříš z plochy zemědělské NZ na plochu RZ – zahrádkové osady, pozemku parc. č. 897/3 v k.ú. Dobříš

ZM neschválilo návrh na revokaci usnesení č. 24/22/2017/ZM ze dne 12. 9. 2017 ve věci pořízení změny územního plánu Dobříš, pozemků parc. č. 852/20, 897/3 a 2526/7, vše v k.ú. Dobříš, na plochu RZ – zahrádkové osady. Tato změna bude projednána ve změně č. 3 územního plánu.

Návrh na pořízení změny územního plánu – změna využití pozemků parc. č. 3123, parc. č. st. 3703 a části pozemku parc. č. 1323, vše v k.ú. Dobříš, z plochy OM – občanské vybavení: komerční zařízení malá a střední – na plochy smíšené obytné – komerční SK

ZM schválilo návrh na pořízení změny územního plánu Dobříš – změna využití pozemků parc. č. 3123, parc. č. st. 3703 a části pozemku parc. č. 1323, vše v k.ú. Dobříš, z plochy OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední – na plochy smíšené obytné – komerční SK. Tato změna bude projednána ve změně č. 3 územního plánu.

Smlouva o poskytnutí dotace na provoz a správu sportovního zařízení společnosti Dokas Dobříš, s.r.o.

ZM uložilo radě města zajistit, aby informace o možnostech využití sportovních zařízení města a aktivitách v těchto zařízeních byly přehledně umístěny na webových stránkách města Dobříše.
ZM neschválilo smlouvu o poskytnutí dotace mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, jako poskytovatelem, a Dokas Dobříš, s.r.o., IČ 25144251, se sídlem Na Chmelnici 455, Dobříš, jako příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí peněžních prostředků ve výši 3 182 334 Kč na krytí ztráty dosažené příjemcem při provozu a správě sportovních zařízení města Dobříše z důvodu regulace způsobu jejich užívání a cen za jejich užívání ze strany poskytovatele po dobu realizace projektu po dobu kalendářního roku 2018.

Analýza systému sběru a likvidace odpadu v Dobříši

ZM ukládá radě města připravit dodatek č. 8 ke smlouvě č. 00705 na provoz sběrného dvora mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, a společností Dokas Dobříš, s.r.o., IČ 25144251, se sídlem Na Chmelnici 455, Dobříš, týkající se problematiky převzetí odpadů od občanů zdarma, a v tomto dodatku navýšit limity na 100 kg odpadů pro občany zdarma se zachováním limitů na občana a rok (ne na bytovou jednotku) a v termínu do 31. 3. 2018 uzavřít dodatek č. 8 se společností Dokas.
Usnesení nebylo schváleno.
ZM ukládá radě města připravit dodatek č. 8 ke smlouvě č. 00705 na provoz sběrného dvora mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, a společností Dokas Dobříš, s.r.o., IČ 25144251, se sídlem Na Chmelnici 455, Dobříš, týkající se problematiky převzetí odpadů od občanů zdarma, a v tomto dodatku navýšit limity pro občany zdarma minimálně na výši, která byla do listopadu 2017, a v termínu do 31. 3. 2018 uzavřít dodatek č. 8 se společností Dokas.
Usnesení nebylo schváleno.

Problematika objemného a nebezpečného odpadu pro občany Dobříše

Zařazení tohoto bodu předložil dne 15. 2. 2018 (v 1. části zasedání) zastupitel Ing. Ivo Salcman, ale vzhledem k malé účasti zastupitelů na tomto zasedání navrhl, aby byl tento bod projednán na příštím zasedání zastupitelstva.

Žádost o prodej části (16 m2) pozemku parc. č. 1440/147 v k.ú. a obci Dobříš (ul. Chatařská)

ZM projednalo žádost paní O. S., bytem Praha 1 – Josefov, o koupi nově vzniklého pozemku parc. č. 1440/158 (ostatní plocha/ostatní komunikace), o výměře 16 m², odděleného z pozemku parc. č. 1440/158 dle GP č. 3626-114/2017, v k.ú. a obci Dobříš (ul. Chatařská).
ZM nesouhlasí s prodejem nově vzniklého pozemku parc. č. 1440/158 (ostatní plocha/ostatní komunikace), o výměře 16 m², odděleného z pozemku parc. č. 1440/158 dle GP č. 3626-114/2017, v k.ú. a obci Dobříš (ul. Chatařská), paní O.S., bytem Praha 1 – Josefov, a za tímto účelem vyhlašuje záměr prodeje.

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 1400/10, v k.ú. a obci Dobříš, na stavbu trafostanice (lokalita obytný komplex za Větrníkem)

ZM neschválilo smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, jako budoucím prodávajícím, a ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín, jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je sjednání budoucích podmínek pro uzavření kupní smlouvy, na jejímž základě bude úplatně převedeno vlastnické právo k části cca 30 m² pozemku, parc. č. 1400/10 v k.ú. a obci Dobříš, za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.

Kupní smlouva na prodej nově vzniklého pozemku, parc. č. 2452/96 v k.ú. a obci Dobříš, na němž je umístěn přestavek stavby čp. 209

ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, jako prodávajícím, a paní B. B., Dobříš, jako kupující, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva k nově vzniklému pozemku parc. č. 2452/96, o výměře 2 m², odděleného z pozemku parc. č. 2452/10, vše v k.ú. a obci Dobříš, na základě GP č. 3462-5/2016 za kupní cenu ve výši 830 Kč/m².

Celý zápis z 26. zasedání Zastupitelstva města Dobříše najdete zde
http://www.mestodobris.cz/zapis-zm-26-2018-ze-dne-15-unora-2018/d-474999/p1=60011

Celý zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Dobříše najdete zde
http://www.mestodobris.cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumenty=475126

Reklama

Předchozí článekPrestižní ocenění Osobnost eGovernmentu 2018 putuje na Dobříš
Další článekDuben v knihovně: pozor, 14 dní zavřeno!